Bidden voor Pechtold is Bijbelse plicht

Illustratie Pixabay

De leider van de ChristenUnie, Segers, riep christenen vrijdag op om vooral ook voor D66-leider Pechtold te bidden. Hij zei geraakt te zijn toen deze hem vertelde vanwege zijn libertijnse standpunten van christenen de meest stuitende verwensingen te krijgen. „Als je voor mensen bidt, praat je anders over hen”, zei de CU-leider.

Dat laatste is een feit. Het gebed voor vijanden en tegenstanders is een rem op het vrij uitspreken van afkeer. Er is dan het besef dat de ander een mens is, een schepsel van God, die ook de leiding en zegen van de Heere nodig heeft.

Maar er is meer. Het gebed voor degenen die over ons zijn gesteld, is Bijbelse plicht. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 2: „Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn.” Dat woord ”vermaan” duidt onmiskenbaar op de verplichting die op ieder rust om dat gebed te doen. Die geldt zeker voor mensen die de Bijbel als richtsnoer voor hun leven nemen. Dus ook voor Pechtold, ook voor Wilders, ook voor Rutte en voor de fractie van DENK, net zo goed als voor Segers en Van der Staaij bidden.

2017-11-23-BIN15-segerinterview-5-FC_webSegers: Laten christenen meer voor Pechtold bidden

Christenen vinden dat soms moeilijk. Zeker als ze zich –terecht– ergeren aan de libertijnse ideeën die mannen als Pechtold, Klaver en Roemer verkondigen. Maar deze mannen zijn wel lid van de volksvertegenwoordiging, dus van onze wetgevende macht. Zij zijn dus over ons als burgers gesteld. Zij hebben wijsheid nodig. Daarom is het gebed om wijsheid voor hen geen overbodige luxe.

Morgen wordt in Oekraïne herdacht dat daar in de jaren dertig van de vorige eeuw een vreselijke hongersnood plaatshad. Enkele miljoenen kwamen om doordat de Russische leider Stalin een politiek voerde die geen enkele rekening hield met de noden van het volk. Sommige historici spreken zelfs van genocide, stelselmatige en welbewuste volkerenmoord.

Jaren later vertelden baptisten die deze verschrikkelijke tijd hadden meegemaakt dat ze dag in dag uit toch baden voor de Russische leider. Dat ondanks het feit dat hij ook nog eens uit was op het vernietigen van de godsdienst. „We hebben steeds God gevraagd of Hij Stalin inzicht en wijsheid wilde geven.”

Bidden is effectiever om verandering van gedachten bij politieke tegenstanders te bereiken dan schelden. Wie scheldt, vervreemdt mensen van zich. Wie zegt voor de ander te bidden, zal wellicht aanvankelijk onbegrip ontmoeten, maar krijgt op den duur meer waardering van de ander. Maar belangrijker: het gebed vermag veel.

Morgen wordt in kerken voorbede gedaan voor de overheid. Soms wordt dat beperkt tot degenen die in de politiek nog opkomen voor Bijbelse waarden. Dat is begrijpelijk. Maar daartoe mag het zich niet beperken. Het gebed is nodig voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Dus ook voor politieke tegenstanders.