Occultisme, er is een weg terug

beeld Istock Istock

God verbiedt occulte zaken uitdrukkelijk. Voor jongelui en ouderen die zich ermee hebben in- gelaten, is er echter een weg terug, benadrukt ds. J. IJsselstein.

In Handelingen 8 gaat het over Simon de tovenaar. Een tovenaar probeert via gewone dingen, dingen die je kunt zien, contact te krijgen met de onzichtbare wereld, de wereld van de geesten. Hij is iemand die probeert contact te krijgen met de kwade, duistere geestenwereld van de duivel.

Dat contact maken gebeurt met van alles en nog wat: occulte spreuken, occulte rituelen, occulte boeken en occulte spelletjes.

Toveren, bezig zijn met het occulte, is duister en onnavolgbaar. Het brengt je in contact met onzichtbare krachten. Wij, gewone mensen, zijn daarvan onder de indruk. Toveren verbaast, toveren schokt. Toveren maakt bang, je kunt ervan in paniek raken.

Tegelijkertijd is toveren toch ook weer intrigerend. Toveren maakt nieuwsgierig. Het is intrigerend als twee potloden op een stuk papier, zoals in dat nieuwe spel Charlie Charlie Challenge, gaan bewegen. Je moet eerst proberen contact te maken met de geest van Charlie. Daarna stel je vragen. Vervolgens wacht je en hoop je dat de potloden gaan bewegen, hetzij in de richting van ja, hetzij in de richting van nee. De nieuwsgierigheid trekt. Dat wil je meemaken. Hoewel je voelt: dit is duister, dit is gevaarlijk. Maar misschien geeft dat tegelijkertijd wel de kick.

Gevaarlijk

Toveren is gevaarlijk. God heeft dit soort dingen heel nadrukkelijk verboden. In het Oude Testament, in Deuteronomium 18:10-12 staat: „Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den Heere een gruwel.”

Ook in het Nieuwe Testament vind je die waarschuwing. Bijvoorbeeld in Galaten 5:20. Daar gaat het over de werken van het vlees. Zij die zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven. In de rij van dingen die daar worden genoemd, staat onder andere ”venijngeving”. Venijn is gif. Eigenlijk staat er zoiets als: gif mengen. Toveren dus. Je wordt door dat gif betoverd.

Toveren hoort bij de werken van het vlees. Bij de dingen die je buiten het Koninkrijk van God houden. Dat zie je ook in Openbaring 21:8: maar de „tovenaars, en afgodendienaars (...), hun deel is in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.” Met andere woorden: het loopt slecht af met tovenaars.

Toveren is je bewegen in een occulte wereld waar je de krachten niet van kent. Het is je begeven op gevaarlijk terrein. En het is de Heere een gruwel. Dus, jongelui, maar dat geldt ouderen net zo goed, laten we ons daar ver van houden. Heel concreet: breek ermee, stop ermee.

BBB

Wat moet je nu doen als je erin getrapt bent, als je mee bent gaan doen met glaasje draaien of Charlie Charlie Challenge? Ik geef je graag drie concrete dingen mee. Daarvoor verander ik de drie C’s van Charlie Charlie Challenge in drie B’s.

De eerste B is van je ”Bijbel”. Mensen die zich met occulte zaken bezighouden, hebben niet per definitie verkeerde bedoelingen. Ook het resultaat, het gevolg van wat ze doen, is niet altijd per definitie nadelig. Zo lijkt het althans. Toch is het resultaat van wat je doet niet de maatstaf of iets goed of fout is. Het gaat niet om de bedoelingen van mensen of de gevolgen van een handeling, maar om wat God wil. Luister daarom in de eerste plaats naar het Woord van God. De Bijbel verbiedt occulte praktijken nadrukkelijk.

De tweede B is van ”breken met”. Als je opgevoed bent met de Bijbel zijn er momenten waarop je hoe dan ook voelt (in je hoofd, in je hart) dat er een rood lampje gaat branden. Mag dit wel? Klopt dit wel? Dat lampje is je geweten dat spreekt. Dat geweten heb je van God gekregen. Luister daarnaar. Rood licht betekent: stop! En ben je toch doorgegaan: breek ermee.

De derde B is van ”biddend belijden”. Wat moet je doen als je je met occulte dingen hebt ingelaten? Misschien heb je er wel veel last van. Je bent er bang van geworden, het lukt je niet meer zo om in je Bijbel te lezen of te bidden. Raak niet in paniek. Laat je niet in met allerlei toverrituelen om de duivel uit te bannen. Maar blijf er ook niet mee lopen. Praat erover met anderen. Met gewone mensen: ouders of vrienden. Belijd dat je de verkeerde weg bent ingegaan en kom terug.

Belijd verder biddend aan de Heere wat je verkeerd gedaan hebt. Het gebed is de enige manier om de grote kracht van de duivel te overwinnen. Voor dat gebed heb je geen speciale mensen nodig, die bestaan trouwens ook niet. Bid heel eenvoudig alleen of samen met je ouders of vrienden. Vraag om bekering en vergeving aan God. Bid Hem om losmaking uit die verkeerde wereld waar je ingestapt bent. Want God alleen heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij alleen kan de macht van de duivel verbreken.

Concluderend: luister naar je Bijbel, breek met de zonde en bid tot God. „Het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden” (1 Petr. 4:7).

De auteur is predikant van de gereformeerde gemeente te Kampen. Dit artikel is een redactionele bewerking van een gedeelte van de preek van afgelopen zondagmorgen. www.leespreken.nl voor de hele preek.