Synode HHK aanvaardt rapport homoseksualiteit

De synode bijeen (archieffoto uit november 2017). beeld RD, Anton Dommerholt

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) was vrijdag in vergadering bijeen in het kerkelijk bureau te Veenendaal. Naast verschillende jaarplannen en begrotingen stond het rapport ”Een Bijbelse bezinning op homoseksualiteit” centraal.

Dat meldde het moderamen (bestuur) van de synode van de HHK maandag in een persbericht.

De tekst van het unaniem aanvaarde rapport wordt als pastorale handreiking toegezonden aan de kerkenraden binnen de HHK.

In het rapport wordt onder meer gesteld dat het „handelen naar het Bijbelse spreken ten aanzien van homoseksualiteit en homoseksuele relaties in prediking, catechese en pastoraat dient te geschieden in de gezindheid van Christus.” Ook wordt geconcludeerd dat de seksuele omgang van mensen van gelijk geslacht en homoseksuele relaties „niet in overeenstemming zijn met het Woord van God. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde.”

Een andere conclusie luidt dat „leden die worstelen met een homoseksuele gerichtheid en in het spoor van Gods Woord willen gaan” dezelfde positie hebben als andere leden van de gemeente. „Zij zijn volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente, die belijdt dat allen gezondigd hebben en Gods heerlijkheid missen en de genade, gerechtigheid en zaligheid buiten zichzelf alleen in Christus Jezus zoeken. Zij delen in de onderlinge zorg binnen de gemeente en worden ingeschakeld tot opbouw van het geheel.”

Jeugdwerk

De synode besprak ook de jaarplannen en begrotingen voor 2020 van de organen van bijstand. Ds. P. den Ouden uit Katwijk aan Zee is per 1 januari 2020 benoemd als voorzitter van de commissie jeugdwerk. Hij volgt ds. J. A. Kloosterman uit Lunteren op. Ds. Kloosterman stelde namens de commissie jeugdwerk dat de versterking van het team van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) een prioriteit voor de komende periode is.

Ds. W. M. Mulder uit Wijk bij Heusden meldde dat ds. A. Meuleman, die werkt in Suriname, in 2020 wil terugkeren naar Nederland. Ook loopt het dienstvermand met H. C. Ju, organisatiedeskundige in Malawi, medio volgend jaar af. De commissie bezint zich op de vraag hoe in beider opvolging voorzien kan worden.

Ds. R. P. van Rooijen uit Oosterwolde, preses (voorzitter) van de synode, opende de vergadering met een overdenking naar aanleiding van Mattheüs 18:15-35.