Weerwoord: Heilige Geest meer dan een persoon

Weerwoord
beeld Fotolia

Zondag was het pinksterfeest, waarop christenen stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Ieder die weleens een gesprek heeft gevoerd met Jehova’s getuigen, weet dat zij christenen kunnen aanvallen op het geloof in de persoon van de Heilige Geest. Hebben Jehova’s getuigen gelijk in hun opvatting dat Gods Geest geen persoon is, maar een kracht?

JA

Er zijn nogal wat plaatsen in de Bijbel waar de Geest als een kracht wordt geduid. Als Jezus Zijn grote plan aan Zijn jongeren ontvouwt, spreekt Hij over de kracht van de Geest die over hen zal komen om Zijn getuigen te zijn (Hand. 1:8). Als Petrus aan Cornelius het Evangelie verkondigt, vertelt hij dat Jezus gezalfd werd met de Heilige Geest en met kracht (Hand. 10:38). Het woord ”kracht” in deze uitdrukking is een nadere aanduiding van de Heilige Geest. Soms wordt de Heilige Geest ook alleen maar als kracht aangeduid. Zo zegt Jezus bij Zijn hemelvaart dat Zijn jongeren aangedaan zullen worden met kracht uit de hoogte (Luk. 24:49).

Het woord kracht was ook een woord om de wonderen van Jezus en Zijn discipelen te typeren. In dit verband wordt ook vaak gesproken over „uitgieten” (Hand. 2:17, 33; 10:45). Kortom, de Heilige Geest is een gave die als kracht wordt ontvangen (Hand. 2:38; 8:15, 17, 19; 10:47; 19:2). Iets dergelijks horen we ook in Paulus’ woorden dat hij het Evangelie niet heeft gepreekt in meeslepende woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van „Geest en kracht” (1 Kor. 2:4). Daarom kon Paulus ook in onpersoonlijke termen over de Geest schrijven, toen hij bijvoorbeeld aan de gemeente van Thessalonika schreef over het uitblussen van de Geest (1 Thes. 5:19).

NEE

Er zijn in de Bijbel ook tal van aanwijzingen dat we in de Heilige Geest met een persoon te maken hebben. Zo probeerden Ananias en Saffira de Heilige Geest te bedriegen (Hand. 5:3). Een stenen muur kun je niet bedriegen. Dit is een aanwijzing dat het bij de Heilige Geest om een persoon gaat.

In hetzelfde boek Handelingen lezen we dat de Geest spreekt tot Petrus en hem vertelt dat drie mannen hem zoeken (Hand. 10:19). De Heilige Geest heeft ook gesproken tot de gemeente van Antiochië dat zij Paulus en Barnabas apart moet stellen voor het zendingswerk (Hand. 13:2). Jakobus concludeert op het apostelconvent te Jeruzalem dat het de Heilige Geest goed heeft gedacht om de heidense volkeren niet te zware lasten op te leggen (Hand. 15:28).

Niet alleen in het boek Handelingen, ook in de brieven van Paulus merken we dat de Heilige Geest een persoon is. In de brief aan de gemeente van Efeze vermaant de heidenapostel om de Heilige Geest niet te bedroeven (4:30). We doen niet iets verdriet, maar iemand verdriet. Dit is een aanwijzing dat de Heilige Geest een persoon is.

Ook komen we in zijn brieven tal van activiteiten tegen die kenmerkend zijn voor een persoon. Zo lezen we over de Geest dat Hij leidt (Rom. 8:14). De Geest getuigt ook (Rom. 8:16). In hetzelfde hoofdstuk lezen we over het zuchten van de Geest (Rom. 8:26). Om niet meer te noemen: de apostel spreekt over het liefhebben door de Geest (Rom. 15:30), het leren van woorden door de Heilige Geest (1 Kor. 2:13) en over de wil van de Heilige Geest (1 Kor. 12:11). Dit zijn allemaal persoonlijke eigenschappen.

Deze Bijbelse noties zijn voor ons een aanwijzing dat we de Heilige Geest als een persoon mogen zien, als een persoon mogen aanspreken en als een persoon mogen liefhebben.

DUS

Wat wil het bovenstaande zeggen? In de eerste plaats houden Jehova’s getuigen ons een spiegel voor als zij christenen eraan herinneren dat de Heilige Geest in de Bijbel ook als een kracht wordt aangeduid. Daarin hebben zij gelijk, al hebben zij geen gelijk als zij vervolgens ontkennen dat de Heilige Geest een persoon is.

In de tweede plaats spreekt de Schrift niet voor niets over de Geest als kracht. Blijkbaar is dit een heel belangrijk aspect van de Heilige Geest en Zijn werk. Hoeveel kracht is er nodig om ons tot geloof te brengen en bij het geloof te bewaren. En hoeveel kracht mogen wij van Hem verwachten in de bediening van het Woord of in onze gebeden voor anderen.

In de derde plaats moeten we er beducht voor zijn om de persoonlijkheid van de Heilige Geest in te vullen vanuit ons postmoderne begrip van het menselijk individu dat zichzelf als uitgangspunt kiest. Als we dat (onbewuste) besef van een persoon op de persoon van de Heilige Geest projecteren, komen we tot een heel scheef beeld van de Heilige Geest. Dat is de zonde tegen het tweede gebod.

Kortom, de Heilige Geest is niet minder dan een persoon, maar meer. Zo aanbiddelijk!

>>rd.nl/weerwoord