Overheid, bied gezin meer politieke en financiële steun

„Het gezin is de eerste en meest fundamentele gemeenschap van onze samenleving. Daarin worden onze kinderen en jongeren, ons ‘basiskapitaal’, immers ontvangen en grootgebracht.” beeld iStock

Door de coronamaatregelen moesten gezinnen ook als school gaan functioneren. In allerijl pasten zij hun levensstijl en huis aan. Dat mag niet ongezien en ongewaardeerd blijven. Het gezin verdient, in het licht van de Internationale Dag van het Gezin (15 mei), meer politieke en financiële ondersteuning.

Voor de een is het traditionele gezin een Godsgeschenk in de letterlijke zin van het woord, voor de ander een sociaal construct dat zijn langste tijd heeft gehad. Hoe je het ook bekijkt, het gezin bewijst steeds opnieuw zijn bestaansrecht in de realiteit van alledag. Juist tijdens de coronacrisis is de veerkracht van het gezin duidelijk geworden. Veel ouders hebben van de ene op de andere dag schooltaken overgenomen en die wekenlang naast hun al bestaande taken uitgevoerd.

De regering heeft besloten tot een majestueuze financiële injectie in de werksector, die moet voorkomen dat veel werkgelegenheid verloren gaat. Naast deze economische injectie zou een betekenisvolle financiële injectie in het gezin op haar plaats zijn. Het bedrijfsleven is van groot belang voor onze samenleving, maar minstens zo belangrijk is het gezin, dat de eerste en meest fundamentele gemeenschap van onze samenleving is. Daarin worden onze kinderen en jongeren, ons ‘basiskapitaal’, immers ontvangen en grootgebracht.

Ruimere keuzevrijheid

Een herziening van de financiële ondersteuning van gezinnen zou juist nu gepast zijn. Geef ouders een ruimere vrijheid in de keuze tussen thuis werken in het gezin of buitenshuis werken voor het gezin. En werk aan een versterking van de samenwerking tussen gezinnen en scholen, zoals in de afgelopen weken feitelijk heeft plaatsgevonden. Zo krijgen ouders meer ruimte om zich de vraag te stellen wat voor hun eigen gezin het beste is, zonder ingrijpende gevolgen voor het huishoudboekje.

Met name eenverdienersgezinnen zijn er de afgelopen decennia financieel fiks op achteruitgegaan. En dat terwijl zij dubbel investeren in de samenleving. Enerzijds door de gewone financiële afdrachten en anderzijds door hun investering in menselijk kapitaal, de opvoeding van hun kinderen tot verantwoordelijke burgers.

Door een krachtiger financiële ondersteuning van het gezin van overheidswege kunnen ouders het gezinsleven meer op maat inrichten. De overheid kan het gezin ook indirect steunen, zoals met voorzieningen om de huwelijksband tussen ouders te versterken. Stabiele gezinnen blijken immers het beste in staat om plotselinge veranderingen op te vangen. Een investering in stabiele gezinnen is een investering in de samenleving. Een gezinseffectenrapportage, waarin de uitwerkingen van (nieuwe) wetgeving op het gezin worden getoetst, zou een instrument kunnen zijn om de voorzieningen beter te laten aansluiten op de behoefte van gezinnen.

Gezond milieu

We mogen deze bijzondere periode wel gebruiken voor een herevaluatie van ons samen leven, in het bijzonder waar het gaat over de rangorde van waarden. De economie is er voor de mens, de mens is er niet voor de economie. En de staat is er voor de eerste samenleving, het gezin, en niet andersom. Dat zou in de postcoronamaatschappij tot uitdrukking gebracht moeten worden door een genereuze ondersteuning van het gezin, niet alleen financieel, maar ook politiek. Want een goede ecologie van het gezin draagt bij aan een gezond milieu, een milieu waar relaties, de samenleving en onze natuur baat bij hebben.

De auteur is priester en onder meer werkzaam op het terrein van huwelijk en gezin. Hij schrijft dit artikel namens GezinsPlatform.NL, dat op 15 mei een jaar bestaat. >>gezinsplatform.nl