Bijbel ontmaskert Baudets houding en standpunten

In het slotdebat voor de Europese verkiezingen toonde Baudet weinig respect voor Rutte. beeld ANP, Bart Maat

In het verslag ”Baudet (FvD): Christelijk onderwijs beste dat er is” (RD 29-6) staat dat deze politicus voorstander is van christelijk onderwijs in Nederland. Er worden echter ook een paar opmerkingen van Baudet weergegeven die juist zeer in tegenspraak zijn met het christelijk geloof.

IMG_9023Baudet: Christelijk onderwijs het beste dat er is

Onder christenen lijkt zich een patroon af te tekenen waarin Baudet wordt gezien als voorvechter van christelijke normen en waarden. Ik denk dat dit niet het geval is, maar dat er sprake is van een verzoeking. Daarom wil ik enkele zaken onder de aandacht brengen vanuit twee gedachten: „Beproef alle dingen, behoud het goede.” En: „Onthoud u van elke vorm van kwaad” (1 Thessalonicensen 5:21-22).

Het is goed om allereerst te kijken naar een van de kernboodschappen van Baudet, die hij geeft in een interview met Indignatie: „Of neem het idee dat we mensen moeten toelaten op basis van een of ander VN-vluchtelingenverdrag. Dat is gewoon verkeerd. Het hele idee is verkeerd. Iemand krijgt het recht om mijn medeburger te zijn omdat hij of zij ergens in een slechte situatie verkeert? Ik voel dat niet. Ik denk niet dat het waar is. Ik wil het niet.”

De Bijbel leert ons al in het Oude Testament dat wij vreemdelingen moeten liefhebben: „Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte” (Deuteronomium 10:18-19). De uitspraak van Baudet dat het „niet waar is” dat wij een vluchteling die in een slechte situatie verkeert moeten helpen, is in tegenspraak met Gods opdracht om de vreemdeling brood en kleding te geven. Let erop dat Baudet het hele idee van het helpen van een vreemdeling „gewoon verkeerd” noemt.

Hoogmoed

We moeten ook in de gaten houden op welke manier Baudet zijn boodschap verkondigt. In het slotdebat voor de Europese verkiezingen tussen Baudet en Rutte (22 mei 2019) was meermalen duidelijk te zien hoe Baudet langs Rutte heen keek, hem aankeek en op hem neerkeek, met een blik van afgunst. Hij had zijn kin regelmatig omhoog geheven. De Bijbel leert ons: „Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen” Én: „Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten” (2 Timotheüs 2:24-25).

Baudet is welsprekend, maar vaak ook opruiend. Een werkelijke voorvechter van christelijke normen en waarden hanteert een andere stijl. Zijn lichaamshouding en gebaren etaleren weinig bescheidenheid, maar eerder hoogmoed. In Spreuken 15:33 staat echter: „De vreze des Heeren is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.” Bij Baudet bespeuren we weinig vriendelijkheid en zachtmoedigheid. Hij toont weinig respect voor iemand als premier Rutte. Dit zou voor christenen een veelzeggend signaal moeten zijn.

Messias

Als belangrijkste waarschuwingssignaal noem ik de vergelijkingen van Bart Jan Spruyt en Thierry Baudet die aan het eind van het verslag worden genoemd. Baudet vergeleek zijn vriend Spruyt ooit met Johannes de Doper. Op zijn beurt vergeleek Spruyt zijn vriend Baudet in feite met de Heere Jezus, door de vraag: „Ben jij Thierry, degene die komen zou, of verwachten wij een ander?”

Dit is een regelrechte verwijzing naar Mattheüs 11 en Lukas 7, waar Johannes de Doper vraagt of de Heere Jezus de Messias is. Het antwoord luidt: „En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt.” De Bijbel spreekt hier over de komst van de Verlosser, de Heere Jezus, en laat iets van het Koninkrijk van God zien. Het is onjuist om dit Bijbelgedeelte te gebruiken in een wereldse politieke context. Dat leidt af van de echte boodschap. Bovendien: wat heilig is, moeten wij met eerbied en respect behandelen.

Schijn van godsvrucht

De Heere Jezus leert ons dat wij aan de vruchten van een boom kunnen zien of de boom goed of kwaad is (Mattheüs 7:17-20). De vruchten van Baudet, zijn woorden en houding, lijken niet de vruchten te zijn van een hart dat oprecht de Heere Jezus zoekt. Het lijkt er veelmeer op dat het Baudet welgevallig is om christenen van meer conservatieve denominaties ertoe te verleiden om op hem te stemmen, zonder dat hij oprecht geïnteresseerd is in de Schepper. Als wij niet opletten, zal hij velen van ons christenen verleiden. Veelzeggend is in dit perspectief 2 Timotheüs 3:5: „Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”

De Heere Jezus roept op tot een andere houding: „Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart...” (Mattheüs 11:29. Wij mogen nooit ons vertrouwen stellen in wereldse leiders die zichzelf gelijkstellen aan of verheffen boven de Schepper. Alleen in Christus vinden wij vrede.

De auteur is politicoloog en operationeel directeur bij een ict-onderneming.