R. J. Jansen wordt baptistische voorganger in nieuw geïnstitueerde gemeente

Kapel van Philadelphia in Vierhouten. beeld RD, Anton Dommerholt
2

R.J. Jansen, ex-kandidaat binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is recent bevestigd als voorganger van een nieuwe baptistengemeente. Tot de gemeente traden 22 leden toe door geloofsdoop.

Dat bevestigde Jansen desgevraagd. Tijdens een openluchtdienst op Eerste Pinksterdag verbonden zich de 22 mensen middels doop door onderdompeling aan de gemeente, die met deze openbare doop officieel geïnstitueerd werd.

In de middagdienst werd het avondmaal bediend. De bevestiging tot predikant vond ’s ochtends plaats door G. J. Roukens uit Alblasserdam, lid van het bestuur van Stichting Ikabod, die al enige tijd als lerend ouderling in de gemeente voorgaat. Stichting Ikabod belegt sinds anderhalf jaar diensten in onder meer Vierhouten, Voorthuizen en in Alblasserdam.

Nu geen lid meer van de PKN?

„Nee, ik heb het lidmaatschap opgezegd. Het was een ingrijpende weg omdat ik jarenlang het Woord bediend heb in de PKN en vele reformatorische kerken. Maar voor de prediking die ik breng is amper plaats meer in de PKN en door mijn doopstandpunt werden ook de laatste kansels voor mij gesloten. Maar de Heere had een weg voor mij, die ik niet geweten heb.”

Na zijn bevestiging ging ds. Jansen voor in de doopdienst. De doopkandidaten hadden vooraf verslag gedaan van hun bekering, vertelt hij. „We hebben gesproken over hun bekering en opwas in de genade, zodat alleen werkelijke gelovigen gedoopt zouden worden. Bij een aantal doopkandidaten hadden we nog geen vrijmoedigheid om hen toe te laten. Sommige dopelingen hadden een achtergrond als thuislezer, maar er waren ook dopelingen met een kerkelijke achtergrond.”

U hebt hen dus overgedoopt.

„Nee, wij zien dat niet zo, omdat het besprenkelen van zuigelingen volgens ons geen Bijbelse doop is. De Bijbelse doop is dat we door onderdompeling begraven worden in een watergraf en daaruit worden opgericht, zoals staat in Romeinen 6. De doop beeldt af het sterven met Christus en het opstaan in Hem, zoals gelovigen dat bevindelijk kennen.”

Is er nu een baptistengemeente ontstaan?

„We hebben nog geen naam en het gaat ons niet om namen, maar om de tegenwoordigheid van de Heere. De nadruk ligt niet op de doop, maar op de prediking van Wet en Evangelie. Het lijkt wel op een baptistengemeente omdat alleen de gedoopte gelovigen leden zijn, dat wel. Dat is de Bijbelse visie op de gemeente. Naast de gedoopte leden hebben we ook meelevenden, die nog geen ander leven kennen, maar die volop meeleven onder de prediking en op de gebedsbijeenkomsten.”

Alleen zij die de geloofsdoop ondergaan, kunnen dus volwaardig lid worden van de gemeente?

„Ja, dat betekent dat iemand zich moet laten dopen wil hij lid worden, ook wanneer hij als kind besprenkeld is. Het avondmaal is wel toegankelijk voor alle kinderen van God, ook zij die de geloofsdoop niet hebben ondergaan. We hebben een open tafelgemeenschap, zoals bij John Bunyan, Christus is de gastheer.”

Hoeveel leden telt de gemeente?

„Er zijn op de Veluwe en in Alblasserdam bij elkaar zo’n 300 leden en meelevenden. Uit de gedoopte mannen zullen binnenkort meer ouderlingen en diakenen verkozen worden. Ook is er onder ons nog een man met de roeping om als voorganger te dienen. Hij zal op termijn bevestigd worden.”

Kan dat zo maar: uw bevestiging tot predikant door een ouderling?

„Het is Bijbels verantwoord en het is in het verleden wel vaker gebeurd, zoals in de tijd van de Afscheiding. Ook Kohlbrugge werd door een ouderling bevestigd tot predikant. Er was sprake van een bijzondere situatie.”

Russische baptisten

In de nieuwsbrief van Stichting Ikabod wordt melding gemaakt van goede contacten met Russisch-Duitse baptisten. Jansen: „Klopt, wij hebben veel van hen geleerd ten aanzien van de Bijbelse levensstijl en het gemeenteleven. Maar wij hebben geen officiële relatie met hen omdat er in de genadeleer verschillen zijn. Wij staan helemaal in de lijn van de Drie Formulieren, de geestelijke inhoud ervan, met uitzondering van de doop.”

Een reformatorische baptistengemeente dus?

„Dat ook weer niet. In veel gemeenten wordt óf de leer oppervlakkig óf het leven werelds. Over beide willen wij waken. In de grondslag belijden we daarom de London Baptist Confession van 1689, die voluit calvinistisch is en tegelijk bevindelijk van aard is. Maar ook de levenswandel is wezenlijk. Als gedoopte leden willen we samen waakzaam in onze tijd staan. Bijvoorbeeld het privégebruik van smartphones en social media zien we als niet passend bij hen die voor Christus leven. Dat hebben we opgenomen in onze grondslag, maar ook andere aspecten van een eenvoudige levenswandel in de vreze Gods.”

Er wordt gezegd dat jullie streng zijn in het toezicht op de leden.

„Ik snap niet waar mensen die verhalen vandaan halen. De gedoopte leden wijden zich van harte toe aan de grondslag en er wordt niets dwingend opgelegd aan de meelevenden. De gelovigen willen een voorbeeld zijn voor anderen in en buiten de gemeente. Dwang en inquisitie-achtige praktijken maken niet jaloers, de liefde Gods wint harten in.”

Blijft het feit dat de stichting van de gemeente en uw bevestiging gevoelig ligt in de gereformeerde gezindte.

„Dat zeker, maar wij hebben niets te verbergen en willen onze standpunten graag uitleggen vanuit de Bijbel. We hebben samen geloofd dat we de Heere moesten volgen in deze weg om een gemeente te stichten naar Bijbelse beginselen. Er zal zeker veel tegen opkomen, maar Zijn gunst is ons meer waard dan de gunst van de mensen.”

Er werd gedoopt en avondmaal gevierd. Kan dat in coronatijden?

„Wij geloven dat we de Heere meer moeten gehoorzamen dan mensen en Hem meer moeten vrezen dan een virus. Er is niemand ziek geworden, daar heeft Hij over gewaakt. We geloven dat het bijeenkomen, zingen, dopen en bedienen van het Avondmaal, onopgeefbare inzettingen van Christus zijn, die we niet naar eigen inzicht mogen aanpassen of uitstellen. Als wij Christus als Koning eren naar Zijn Woord, wil Hij ook als Koning tegenwoordig zijn. Dat Hij ons juist in déze tijd Zijn instellingen en tegenwoordigheid gaf, stemt tot diepe verwondering.”