Moderamen synode GKV schrijft brief over besluit vrouwelijke ambtsdragers

Synode GKV 2017
De GKV-synode donderdag conferentiecentrum Mennorode in Elspeet. beeld RD

In een brief aan de plaatselijke gemeenten gaat het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) het besluit uitleggen om vrouwen te laten dienen in de ambten.

De kerkvergadering sprak donderdag in Elspeet nog eenmaal afrondend over het besluit om vrouwen toegang te verlenen tot de ambten van diaken, ouderling en predikant. De discussie ging over de vraag of er een oproep moet komen aan de plaatselijke kerken om zich te bezinnen op de verschillen tussen man en vrouw en of er wel of niet een brief geschreven moet worden aan de plaatselijke kerken.

Ds. A. Koster (Gouda) „Het onderwerp doet veel stof opwaaien. Bij tegenstanders kan deze brief in het verkeerde keelgat schieten.” De vergadering besloot uiteindelijk dat er toch een brief komt, al zullen de synodeleden zich niet meer over de inhoud buigen, maar doet het moderamen dat.

De synode roept plaatselijke gemeenten ertoe op om zich te bezinnen op de verschillen tussen man en vrouw in de vervulling van taken en ambten in de gemeente, al stemden 10 van de 31 aanwezige synodeleden tegen dat voorstel. Ook komt er een nieuw deputaatschap dat de besluiten van de synode toelicht, bezinningsmateriaal ontwikkelt, adviezen verstrekt en begeleiding geeft bij knelpunten rond de opening van de ambten voor vrouwen en inventariseert hoe kerken omgaan met de door de synode genomen besluiten.

Een kritische noot kwam nog van ds. C. van Dijk (Ommen) die als plaatsvervangend lid van de synode voor het laatst aanwezig was. Hij had de indruk had dat er procedureel zaken verkeerd waren gegaan, met name in de voorbereiding op het besluit over vrouwelijke ambtsdragers. Bovendien is er naar zijn indruk te eenzijdig aangestuurd op een besluit om voor vrouwelijke ambtsdragers te stemmen en worden verdedigers van het nee-standpunt in de hoek gezet. Uiteindelijk zijn de GKV een plurale kerk geworden, die niet meer eenstemmig tot besluiten komt, zo concludeerde hij. „Het heeft ons goedgedacht ons los te zingen van het leer- en Schriftgezag. Ik hoop dat u tot bezinning en bekering komt, en dat zo de eenheid in de kerken terug mag komen.”

Synodepreses ds. M. H. Oosterhuis voegde ds. Van Dijk toe dat de synode zijn woorden zal meenemen „in de evaluatie en zelfbeproeving. Omgekeerd zou ik ook appel op je willen doen om je eigen woorden te wegen en de kwalificaties die je voor de broeders gebruikt. Denk er nog eens over na of we ons inderdaad hebben losgezongen van apostolisch gezag en daarmee van Gods Woord.”

Meer synodenieuws is te vinden in het dossier synode GKV 2017.