GKV bekrachtigen toenadering tot NGK

Synode GKV 2017
Van een anoniem kerklid kregen leden van het deputaatschap kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) een presentje, uit dankbaarheid voor het werk dat het deputaatschap verrichte in aanloop naar de besluiten over toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Elk van de veertien deputaten kreeg een zilveren broche (mannen) of een colier (vrouwen). Foto: deputaat mr. H. M. Hamelink (l.) en synodepreses dr. M. H. Oosterhuis bespreken het geschenk. beeld RD
9

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) gaan definitief aansturen op eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Dat besloot de generale synode van de GKV vrijdag in Elspeet.

Twee weken geleden nam de vergadering al een amendement aan van synodelid dr. P. P. H. Waterval (Harderwijk) om als synode in een gezamenlijke vergadering met de landelijke vergadering van de NGK de eenheid in een stroomversnelling te brengen.

De synode besloot vrijdag formeel om te werken aan eenwording met de NGK. In 2020 moet de volgende synode daartoe besluiten, terwijl de synode van 2023 dat besluit in tweede lezing kan bekrachtigen.

De vergadering concludeerde dat er geen sprake meer is van verschillen tussen de GKV en NGK op het punt van de toelating van vrouwen tot de ambten. Ook is er op deputatenniveau overeenstemming over de binding aan de belijdenisgeschriften en de omgang met de toepassing van Schriftgegevens in het heden, de zogeheten hermeneutiek.

De deputaten kerkelijke eenheid moeten de komende drie jaar de plannen voor eenwording uitwerken. Ook gaan ze in de plaatselijke gemeenten peilen hoe daar wordt aangekeken tegen eenwording met de NGK. „Zo mogelijk” komen ze tijdens de volgende synode, in 2020, met een afrondend rapport hierover.

Een belangrijk onderdeel van de eenwording met de NGK vormt de kerkrechterlijke structuur. Vertegenwoordigers van beide kerken hebben de kerkordes van GKV en NGK inmiddels vergeleken. De komende drie jaar wordt gewerkt aan het ineenschuiven van beide documenten.

De NGK ontstonden vijftig jaar geleden uit een kerkscheuring in de GKV. Tientallen gemeenten kwamen vanaf 1967 buiten het kerkverband te staan. Ze namen later de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

Eén synodelid, ouderling J. J. van der Tol (Blija), stemde tegen toenadering tot de NGK. Hij stelde een beschrijving te missen van waar de overeenstemming op hermeneutisch vlak met de NGK op neerkomt. „Volgens mij is een helder Schriftverstaan nodig, waaruit blijkt dat eerbiedig gebogen wordt onder het juk van de Schrift.”

Hij benadrukte dat een gezamenlijke visie op de binding aan de belijdenis niet hetzelfde is als het handhaven daarvan. „Ik mis overeenstemming over het beschermen van de gemeente tegen dwalingen. Bovendien vrees ik dat toenadering tot de NGK verdere eenheid met de Christelijke Gereformeerde Kerken bemoeilijkt.”

De generale synode 2017 van de vrijgemaakt gereformeerden werd vrijdag voorlopig gesloten. Behalve de gezamenlijke vergadering met de NGK dit najaar, komt de synode in 2017 ten minste nog bijeen zodra de Christelijke Gereformeerde Kerken een besluit hebben genomen over deelname aan de Gereformeerde Theologische Universiteit. De christelijk gereformeerden vergaderen op 10 oktober over dat onderwerp.

Zie voor meer synodenieuws het dossier synode GKV 2017.