Dr. Post schrijft boek over Jobs rechtsgeding met God

Job en zijn vrienden, schilderij van de Russchische kunstenaar Ilja Repin (1869). beeld Wikimedia
2

In zijn boek ”Job” tekent dr. Henk Post Job als een geloofsheld bij uitstek, een voluit integer mens, een echte rechtvaardige – in dagen van grote voorspoed, maar ook in dagen van bittere tegenspoed.

De ondertitel van dit boek, ”Een geloofsheld strijdt om recht”, geeft trefzeker aan waar het in het hele boek om gaat, namelijk om het rechtsgeding dat Job voert met zijn God. De God Die hij liefheeft, Die hij volstrekt rechtvaardig acht, maar Die hij onmogelijk kan begrijpen in de weg die Hij met hem houdt. Maar door alles heen blijft Job op God vertrouwen.

Het boek kenmerkt zich door zorgvuldige exegese. Dat houdt niet alleen in dat er goed gelezen wordt wat er staat met alle aandacht voor de grondtekst en voor verschillende Bijbelvertalingen, maar vooral dat iedere tekst binnen het verband van het hele Bijbelboek wordt begrepen. Zo voorkomt Post het gevaar om uitleg te geven op de klank af en om ondoordacht traditionele paadjes te volgen. Ik noem als voorbeeld Job 19:25-27. Een hoogtepunt in het boek, omdat hier een doorbraak in Jobs geloofsleven plaatsvindt. Job spreekt de overtuiging uit dat zijn Losser of Verlosser zal opstaan. Het gaat hier niet om opstaan uit de dood, maar dat God opstaat om Zijn verantwoordelijkheid te nemen door te getuigen en Job te verdedigen. Job zal Hem zien en denkt daarbij niet aan een verre toekomst. God zal hem rechtvaardigen, zijn zaak afsluiten en hem in zijn eer herstellen, voordat hij sterft. God zal verschijnen, daar waar Job in het stof en het vuil zit. Het gaat hier niet om de Verlosser die Jobs schuld verzoent, maar om de Verlosser die Jobs onschuld aantoont tegenover de valse beschuldigingen van vrienden die in de nood geen echte vrienden blijken te zijn. Mooi zegt Post dat de Heilige Geest de componist Georg Friedrich Händel in zijn ”Messiah” heeft geïnspireerd tot een nieuwe toepassing van de woorden uit Job 19: „Ich weiss das mein Erlöser lebet!”

Rechtvaardiging

Een tweede voorbeeld is het gedeelte van Job 9:13-15: „Zelfs als ik rechtvaardig ben, kan ik geen antwoord geven; mijn Rechter zal ik om genade smeken.” Hier merkt Post in een voetnoot op „dat diverse vertalingen van de verzen 15 en 16 een inconsistentie vormen in het geheel van Jobs uitspraken.” Job blijft er immers op staan dat zijn onschuld wordt bevestigd. Het gaat hier niet om de rechtvaardiging van de goddeloze, maar om de rechtvaardiging van de rechtvaardige! En dat terwijl Job terdege beseft dat hij zondaar is voor God, maar hij houdt vast aan zijn ”zaakgerechtigheid”. Als Job in hoofdstuk 40 zijn hand op zijn mond legt, betekent dat niet dat hij berouw heeft over de positie die hij steeds heeft ingenomen. Hij blijft ervan overtuigd dat hij, hoewel hij in woorden gestruikeld is en gezondigd heeft, toch pal heeft gestaan voor een goede zaak. Hij weet zich door God gecorrigeerd, en aanvaardt dat van harte, maar tegelijkertijd weet hij zich door God gelegitimeerd. Zo is hij op de puinhopen van zijn leven toch een dankbaar mens.

Christus als Middelaar

In het boek Job staat de soevereiniteit van de Heere centraal. God is God! Hij is groot en ondoorgrondelijk voor de mens. De worsteling van Job komt tot een hoogtepunt wanneer hij in Job 16 en 17 roept om een getuige, een pleitbezorger in de hemel. Terwijl hij een geding wil voeren met God Die om onbegrijpelijke redenen tegen hem is, beroept hij zich tegenover God op God Zelf! „Hij wendt zich om recht tot diezelfde God die hem heeft gebroken.” Post trekt telkens de lijnen door naar Christus. Als Job op een geestelijk dieptepunt uitroept: „Was er maar een scheidsrechter tussen God en mij”, dan wijst hij op Jezus, de Middelaar en Voorspraak bij de Vader. „In het Evangelie leren we Jezus Christus kennen als onze Pleitbezorger, onze Voorspraak, die voor ons bemiddelt bij God, Zijn Vader, en die pleit op het offer dat Hij zelf heeft gebracht.”

Dr. Henk Post schreef een goed en vroom boek, in zorgvuldig Nederlands, met een heldere betoogtrant en een prettig leesbare schrijfstijl. De titel geeft de inhoud van het boek goed weer. Het is een diepgaande kennismaking met een voor velen te onbekend Bijbelboek.

Boekgegevens

Job. Een geloofsheld strijdt om recht. Een meditatieve uitleg, dr. Henk Post; uitg. Brevier, Kampen 2017; ISBN 978 94 924 3310 7; 237 blz.; € 19,99.