Evangelisatie

Artikelen rondom evangelisatie. Meer weten over evangelisatie? Lees het onderaan de pagina.

Alle artikelen met deze tag

Evangelisatie

Wat betekent evangelisatie?

In het woord evangelisatie zit het woord evangelie, ‘goede boodschap’. Evangeliseren betekent dat je de goede boodschap van de Bijbel, het Evangelie, verspreidt. Je brengt mensen in contact met de boodschap dat de Heere Jezus op aarde is gekomen om zondaren zalig te maken.

Waarom zou ik evangeliseren?

Evangelisatie is een opdracht van God Zelf. Er zijn meerdere Bijbelteksten over evangelisatie te vinden. Jezus roept Zijn discipelen op om het Evangelie in de hele wereld bekend te maken: ‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen’ (Markus 16:15). In Mattheüs 5 wijst Jezus erop dat Zijn volgelingen het zout van de aarde zijn en het licht van de wereld: ‘Gij zijt het licht der wereld, een stad, boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. (…) Laat uw licht alzo schijnen onder de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheus 5:14, 16). De Heere kan evangelisatie gebruiken als middel om levens te veranderen.
Ook op andere plekken in de Bijbel lezen we dat de volgelingen van Jezus evangeliseren. Zo schrijft Paulus in Handelingen 20:24: ‘Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap moge volbrengen, en de dienst, welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.’ Paulus hecht geen waarde aan het behouden van zijn leven, als hij zijn levenstaak maar kan volbrengen: getuigen van het Evangelie van Gods genade.

Evangelisatie in de Bijbel

In de Bijbel lezen we een mooi voorbeeld van evangelisatie. In Handelingen 17:22-24 lezen we hoe Paulus het Evangelie brengt op de Areopagus, de heuvel waar het Gerechtshof van Athene vergaderde. Hij sluit in zijn boodschap aan bij de belevingswereld van de filosofen tot wie hij spreekt. De mensen wilden weleens horen wat hij voor nieuws te brengen had. Paulus begint met te zeggen dat hij heeft gemerkt dat de mensen van Athene enorm godsdienstig zijn, want hij ziet veel heiligdommen in de stad. In Athene vond hij ook een altaar met daarop ‘de onbekende God’. Op de Areopagus vertelt hij dat hij juist díe God verkondigt.
Daarna vertelt hij over de schepping van de wereld en dat God niet in tempels woont die mensen hebben gemaakt. Hij spreekt over Gods eis tot bekering, waarna hij uitlegt dat er een dag komt waarop God alle mensen zal oordelen. God heeft dat verzekerd door de opstanding van Jezus. Deze boodschap zorgt voor spot bij de hoorders, waarna Paulus zijn toespraak beëindigt en weggaat. Maar daarna staat er dat er een aantal mensen is die geloofden. Zijn werk was dus niet zonder vrucht. Hieruit kunnen we ook opmerken dat je het Evangelie moet brengen, ook al willen mensen het niet horen, of ook al zorgt het ervoor dat je wordt bespot.