Karakter en doel van satan belicht

2

Er is een grote geestelijke strijd gaande in deze wereld. Ieder mens is hierbij betrokken en het is van het hoogste belang dat we weten bij welke partij we horen.

We worden eveneens bedreigd door grote geestelijke gevaren en het is nodig dat we die kennen om staande te blijven. Ds. P. den Butter behandelt deze zaken in zijn jongste boek, ”De Boze overwonnen. Wat de Bijbel zegt over de duivel”. De christelijke gereformeerde emeritus predikant beseft dat sommige dingen ons bang kunnen maken, maar hij wijst ook op Jezus als Overwinnaar.

Omdat anderen reeds gepubliceerd hebben over hedendaagse activiteiten van de duivel in onze maatschappij, beperkt de schrijver zich tot wat de Bijbel over dit onderwerp zegt. Daaruit blijken het karakter en het doel van wat satan de eeuwen door aan het doen is. In dit boek, dat meditatief van aard is, gaat de aandacht vooral uit naar de moederbelofte (Gen. 3:15) en het visioen in Openbaring 12.

Voorafschaduwing

Ds. Den Butter bespreekt ook de typering „morgenster” van de koningen van Babel in Jesaja 14 en de koning van Tyrus als „overdekkende cherub” in Ezechiël 28. Terecht worden die typeringen opgevat als verwijzingen naar een geestelijke werkelijkheid. Het bevreemdt mij echter dat deze koningen beschouwd worden als een „voorafschaduwing” van satan. De val van satan ging toch vooraf aan het bestaan van deze koningen?

Hier en daar zouden meer verwijzingen naar Bijbelgedeelten wenselijk zijn. Niet iedere lezer zal de behandelde passages, zoals over de leugengeest in de profeten van Achab, direct weten te vinden.

Bij de bespreking van Openbaring 12, over de vrouw die een kind baart en naar de woestijn vlucht, komt de vraag aan de orde wie de vrouw is. De auteur kiest voor de opvatting dat hiermee in eerste instantie Israël bedoeld wordt, dat het Kind Jezus voortbracht. Dit volk wordt tot op de dag van vandaag aangevallen, vooral om Gods vervulling van de nog openstaande beloften te verhinderen. In tweede instantie gaat het hier ook over de christelijke kerk.

Duizendjarig rijk

Wat wordt bedoeld met de binding van satan in Openbaring 20? Hier komen diverse opvattingen aan de orde. Ds. Den Butter acht het minder waarschijnlijk dat we nu in het duizendjarige rijk leven, omdat satan zo actief is. Die is nog steeds de overste van deze wereld en is blijkbaar niet gebonden. De auteur kiest voorzichtig voor het postmillennialisme, dat ook in de afgelopen eeuwen in onze kerkgeschiedenis heel wat aanhangers had. Dit betekent dat er na een periode van grote verdrukking nog een heilstijd te verwachten valt. Dan zullen allerlei profetieën, zoals Jesaja 2 en Zacharia 14 over de vrede voor Israël en de volken, in vervulling gaan. De satan zal dan gebonden zijn en de volken niet meer kunnen verleiden. Daarna komt Christus terug en zal Hij definitief afrekenen met satan.

De duivelse aanvallen komen in onze tijd in kerkelijke kring ook naar voren in de ”nieuwe hermeneutiek”, waardoor we de Bijbel anders moeten gaan lezen dan eeuwenlang het geval was. Ondanks de mogelijk goede bedoelingen van de verdedigers ervan is het resultaat veel verwarring op het kerkelijk erf, vooral op ethisch gebied. Helaas worden de gemeenteleden op deze wijze afhankelijk van de deskundigen die aangeven waarom we de teksten heel anders moeten gaan lezen.

De emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken stelt op eenvoudige wijze een belangrijke thematiek aan de orde. Hij blijft niet steken in het negatieve, maar bespreekt ook de geestelijke wapenrusting om staande te blijven en te overwinnen.

De Boze overwonnen. Wat de Bijbel zegt over de duivel, ds. P. den Butter; uitg. Den Hertog; 141 blz.; € 18,90