ChristenUnie

De ChristenUnie werd op 22 januari 2000 opgericht nadat de al bestaande partijen Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) fuseerden. Alle artikelen rondom deze partij zijn op deze pagina verzameld.

Alle artikelen met deze tag

ChristenUnie

De ChristenUnie (CU) werd op 22 januari 2000 opgericht nadat de al bestaande partijen Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) fuseerden. Die partijen hielden al sinds 1989 gezamenlijke vergaderingen, maar gingen in 2000 definitief samen.

Zowel de RPF als de GPV werden getuigenispartijen genoemd. Ze dankten die benaming aan het feit dat ze niet streefden naar een meerderheid van kiezers, maar vooral naar handhaving en doorwerking van de beginselen die ze beleden. In die zin leken beide partijen sterk op de SGP, zij het dat de religieuze bevolkingsgroepen waarin ze wortelden wel van elkaar verschilden. Met de SGP verschilde de GPV daarnaast duidelijk van mening over bijvoorbeeld religievrijheid. Het GPV zei voor gewetensvrijheid van alle burgers te zijn en wilde katholieken of moslims daarom niet verbieden hun eigen erediensten te houden.

Waar staat de CU voor?

De CU baseert zich op de Bijbel en de principes die daaruit voortvloeien. Tot 2015 verwees de grondslag ook naar de Drie Formulieren van Enigheid, maar dat lag gevoelig bij (met name) evangelische christenen, omdat hierin onder andere de volwassendoop wordt verworpen. Daarnaast duidt de Heidelbergse Catechismus de rooms-katholieke eredienst als een „paapse mis” en een „vervloekte afgoderij.” In de nieuwe beginselverklaring die de partij in 2018 aanvaardde, staat alleen een verwijzing naar de geloofsbelijdenis van Nicea.

In recente jaren profileert de ChristenUnie zich sterk op sociale zaken, zoals asielbeleid, milieu en ontwikkelingssamenwerking. Hierin trekt de partij regelmatig op met linkse partijen als de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Op het gebied van medisch-ethische zaken verschilt de CU echter van deze partijen. Zo wil de partij wetgeving rondom abortus en euthanasie aanscherpen, maar zolang dat niet mogelijk is zet de partij in op alternatieven, zoals opvang voor tienermoeders en palliatieve zorg.

Wie leidt de CU?

Waar Gert-Jan Segers de partij van 2015 tot en met 2023 leidde, is sinds dat jaar Mirjam Bikker de lijsttrekker.

Op dit moment heeft de ChristenUnie vijf zetels in de Tweede Kamer en drie in de Eerste Kamer. Ook is de partij vertegenwoordigd in gemeenteraden en provincies.

Wie is de CU-stemmer?

De ChristenUnie kent een relatief grote aanhang onder gereformeerd-vrijgemaakten. Daarnaast gooit de partij ook hoge ogen in de zogeheten Biblebelt. In tegenstelling tot de SGP kan de ChristenUnie ook buiten dit gebied rekenen op een redelijk aandeel stemmers.