Wat de GGiN-synode deze week gaat doen

Kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld. beeld RD, Henk Visscher

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) houden woensdag hun jaarlijkse synode. Hoe is deze landelijke kerkvergadering georganiseerd en wat staat er op de agenda?

Wat zijn de Gereformeerde Gemeenten in Nederland?

Het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstond in 1953 uit een scheuring in de Gereformeerde Gemeenten. De GGiN tellen op dit moment ruim 24.000 leden. Er zijn 49 gemeenten en 8 predikanten. Begin juni werd een student toegelaten tot de opleiding voor predikant, W. J. van Meijeren uit Barneveld.

Waar zal de bidstond worden gehouden?

De synode wordt dinsdagavond voorafgegaan door een bidstond te Barneveld. Deze wordt geleid door ds. A. Schultink te Rhenen.

Wat is een synode?

De synode is de breedste vergadering van het kerkverband. De synode telt 24 leden, die afgevaardigd worden door drie classes (Oost, West, Zuid). Van deze 24 afgevaardigden zijn er 7 predikant en 17 ouderling.

Wat is een moderamen?

De synode kent een dagelijks bestuur, het zogenoemde moderamen, dat aan het begin van elke synode wordt gekozen. Het moderamen bestaat uit zeven leden: de preses (voorzitter), vier assessoren, en een eerste en tweede scriba. Bij afwezigheid van de preses leidt een van de assessoren de vergadering.

Wat staat er op de agenda?

Op de agenda staan twee bespreekpunten die aangedragen zijn door de classis Zuid, en enkele appelschriften die betrekking hebben op de zich in het afgelopen jaar voorgedane verwikkelingen in de gemeente van Opheusden. Ook worden de gebruikelijke rapporten behandeld van verschillende deputaatschappen (waaronder voor de Theologische School, kerk en overheid, zending en evangelisatie, algemene kerkelijke zaken en de contacten met andere kerken).

Is de synode openbaar?

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor mannelijke belijdende leden van de GGiN. Wanneer over personen gesproken wordt, gaat de vergadering „in comité.” Niet-ambtsdragers moeten op dat moment de vergaderruimte verlaten. De besloten zittingen kunnen ook op andere zaken betrekking hebben.

De roepende kerk, wat is dat?

De roepende kerk is dit jaar de gemeente te Breukelen. De roepende kerk roept de synode samen, zorgt ervoor dat de afgevaardigden alle stukken krijgen, stelt een voorlopige agenda op en zorgt ervoor dat de bidstond plaatsheeft.

Hoe vaak komt de synode van de GGiN bijeen?

De synode van de GGiN vergadert elk jaar in de maand juni. De vaste vergaderplaats is kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld.

---

Lees ook in Digibron:

Deputaatschap zending en evangelisatie in GGiN (Reformatorisch Dagblad, 14-06-2018)

Daniëls schuldbelijdenis centraal op bidstond GGiN (Reformatorisch Dagblad, 13-06-2018)