„Verlaat GKV om synodebesluiten”

Synode GKV 2017
De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (foto) besloot half juni om de ambten open te stellen voor vrouwen.  beeld RD

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stelt zich boven Gods Woord en laat dat Woord het tegenovergestelde zeggen van wat er staat. Kerkleden moeten zich dan ook „vrijmaken van dit onbijbelse juk.”

Dat concludeert prof. dr. C. van Dam, emeritus hoogleraar Oude Testament aan het Canadian Reformed Theological Seminary in Hamilton, Ontario. Het seminarie behoort bij de Canadian Reformed Churches (CanRC). De GKV hebben een zusterkerkrelatie met deze kerken.

Directe aanleiding voor zijn oproep, die dinsdag verscheen op de website eeninwaarheid.info, zijn de besluiten van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vorige maand. De kerkvergadering besloot de ambten van diaken, ouderling en predikant open te stellen voor vrouwen. Bovendien werd afgesproken om aan te sturen op hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), die ontstonden uit een kerkscheuring in de GKV in 1967.

Verontruste vrijgemaakten staat volgens de Canadese hoogleraar geen andere weg open dan de kerk te verlaten. Appel aantekenen tegen de besluiten van de synode heeft geen zin, zo concludeert hij. „Hoewel gezegd werd dat kerken tegen dit besluit in beroep kunnen gaan indien zij er niet blij mee zijn, is zulk commentaar zinloos omdat de synode tegelijk heeft besloten dat de kerken vrij zijn om het besluit onmiddellijk uit te voeren. Als de synode had besloten de implementatie van haar besluit tot na de volgende synode uit te stellen om kerken het recht van appel te gunnen, dan zou zo’n appel zin hebben. Maar waar eenmaal de kerken vrouwen al in het ambt hebben bevestigd, zal er geen ommekeer meer zijn.”

Prof. Van Dam, die in 1986 promoveerde bij prof. H. M. Ohmann aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Hogeschool in Kampen, veroordeelt daarnaast ook de toekomstige hereniging van GKV en NGK. „De NGK hebben al de vrouw in het ambt. Bovendien hebben tenminste twee NGK-gemeenten, in Groningen en Utrecht, ook besloten dat homoseksuelen die in een relatie van liefde en trouw leven, tot het kerkelijk ambt kunnen worden toegelaten, Kerken, als slaaf van de heersende seculiere cultuur van onze tijd.”

De hoogleraar roept op tot gebed voor de GKV „en voor diegenen die bezwaar maken tegen de slaafse banden van de seculiere denkwijze en cultuur van onze tijd die de zogenaamde kerkelijke deskundigen en vergaderingen hun op willen leggen.” Hij noemt het „triest” dat de GKV bezwijkt „voor de huidige goddeloze gelijkheidscultuur en dat zij de vrijheid hebben opgegeven om Gods Woord naar zijn eenvoudige en heldere betekenis te verstaan als het gaat om de vereisten voor de ambten in de kerk.”

In een opinieartikel in deze krant vandaag stellen de vrijgemaakt-gereformeerde theologen Bart van Egmond, Henk Room en Dolf te Velde dat bezwaarde vrijgemaakten juist binnen hun kerk moeten blijven. Ook zij zijn allerminst te spreken over de besluiten van de synode, maar ze pleiten ervoor om in gesprek te blijven „om de vrede en de eenheid te bewaren.” Daarnaast moeten er volgens hen in de GKV praktische afspraken komen om gewetens en overtuigingen te beschermen. De drie theologen zijn in gesprek met een grotere groep betrokkenen in de kerk om zich daarvoor gericht in te zetten.

Inmiddels zijn vrijgemaakten op diverse plaatsen zich aan het beraden op hun positie. Zo is er op 12 juli in Zuidwolde (Groningen) een bijeenkomst „voor hen die de synodebesluiten van 15-17 juni niet kunnen aanvaarden”, aldus eeninwaarheid.info.

Zie ook:

Synode GKV gaat veel te snel met vrouw in ambt (RD.nl, 4 juli 2017)

Preses ds. Oosterhuis: Synodeleden GKV hebben hun geweten gevolgd (met video) (RD.nl, 1 juli 2017)

Voor meer synodenieuws zie het dossier synode GKV 2017