Wat de generale synode van de CGK allemaal gaat doen

Synode CGK 2019
Synode van de CGK. beeld RD, Henk Visscher

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) beginnen vrijdag in Dordrecht met hun generale synode. Wat gaan ze doen? Zes vragen en antwoorden.

De generale synode, wat is dat precies?

De landelijke kerkvergadering van de Christelijke Gereformeerde Kerken, een kerkverband met bijna 72.000 leden en 183 plaatselijke kerken. De generale synode, die doorgaans om de drie jaar in een aantal weken wordt gehouden, telt 52 afgevaardigden uit het hele land. Die zijn er namens de vier zogeheten particuliere synodes: die van het noorden, het oosten, het westen en het zuiden. Van deze 52 afgevaardigden zijn er 24 predikant en 24 ouderling. Ook zijn er vier diakenen: uit iedere particuliere synode één.

Waar gaan die 52 afgevaardigden vergaderen?

Om praktische redenen vergaderen de synodeleden al sinds 1998 in de centraal gelegen Oenenburgkerk in Nunspeet. Maar de eerste vergaderdag, vrijdag, heeft plaats in het gebouw van de christelijke gereformeerde kerk van Dordrecht-Centrum. In het jubileumjaar van de Synode van Dordrecht (1618-1619) zijn de gemeenten van Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid samen de roepende kerk. In de Grote Kerk wordt donderdagavond een bidstond gehouden.

Een roepende kerk?

Dat is de kerk die de generale synode samenroept. In 2013 was dat de christelijke gereformeerde kerk te Urk, in 2010 die van Huizen. Elke drie jaar is een andere kerk aan de beurt.

Wie geeft er leiding aan de generale synode?

De 52 afgevaardigden kiezen uit hun midden een bestuur: het moderamen. Dat bestaat uit een voorzitter (ook wel preses genoemd), een tweede voorzitter (assessor), een eerste scriba en een tweede scriba. Preses van de laatstgehouden synode was ds. P. D. J. Buijs. De synodeleden mogen hem nu niet opnieuw tot voorzitter kiezen.

Wat doen de afgevaardigden op de synode?

Op de synodevergaderingen worden rapporten en voorstellen van verschillende deputaatschappen en commissies besproken. Die rapporten gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor het kerkelijk leven, zoals de opleiding van predikanten, zending, financiën of kerkelijke samenwerking. De voorstellen voor besluitvorming door de synode worden voorbereid door commissies. Deze geven advies over een rapport. De afgevaardigden spreken hier vervolgens over.

Op de synode kan ook een instructie aan de orde komen. Het gaat dan over een voorstel dat door een plaatselijke kerkenraad op de classis is gebracht en vervolgens via de particuliere synode op de generale synode terechtkomt. Om de synode zo nodig van advies te voorzien, zijn de (emeritus) hoogleraren van de christelijke gereformeerde Theologische Universiteit Apeldoorn beschikbaar als adviseur.

Wat staat er zoal op de agenda?

De definitieve agenda is nog niet bekend, maar de afgevaardigden zullen in ieder geval de rapporten van de verschillende deputaatschappen en commissies bespreken. Op de synodetafel liggen ook instructies en voorstellen over onder meer vrouw en ambt, de herindeling en uitbreiding van de classes, predikanten in deeltijdfunctie, een landelijke appelcommissie, de afdracht van zendingsgemeenten, avondmaalsbediening door ouderlingen en de overkomst van predikanten uit een ander kerkverband.

De synodeleden buigen zich daarnaast over een voorstel van de commissie kleine kerken om gemeenten die tussen de honderd en tweehonderd leden tellen een subsidie te geven, zodat ze het volledige salaris van een predikant kunnen betalen. Op die manier kan de vitaliteit van een kerk worden bevorderd.

Er wordt ook nagedacht over onder meer de herziening van de kerkorde en over de vraag wat er moet gebeuren met gemeenten die geen tweede kerkdienst meer beleggen.

Zie ook RD donderdag pagina 4 >>rd.nl/synodecgk2019