Verklaring: Homoseksualiteit vraagt om hernieuwd belijden

Nashvilleverklaring
„De kerken in Nederland zijn meer en meer bezig te buigen voor de gedachte dat homoseksualiteit ook binnen de kerken aanvaardbaar moet zijn.” beeld Oude Kerk Amsterdam

„De kerken in Nederland zijn meer en meer bezig te buigen voor de gedachte dat homoseksualiteit ook binnen de kerken aanvaardbaar moet zijn.” De dertien ondertekenaars van de verklaring ”Homoseksualiteit vraagt om hernieuwd belijden” maken zich „zorgen over deze ontwikkeling.”

„Hiermee wordt de klem van overduidelijke Schriftwoorden ontweken, vaak onder druk van de assertieve homolobby”, aldus de verklaring, een initiatief van de Nederlands gereformeerde missioloog en Bijbelvertaler drs. Kees van der Ziel.

Een duidelijke Bijbelse positiekeuze is geboden, schrijft Van der Ziel, lid van de Nederlands gereformeerde kerk de Pelgrim in Ede. De verklaring formuleert daartoe vijf stellingen. „De stem van de Belijdende Kerk zoals die klonk in de zogeheten Barmer Thesen, in verzet tegen de natuurlijke theologie, mag ons tot voorbeeld zijn.”

De tweede stelling luidt: „Wij geloven en omarmen het leven door en het kruis dragen met Christus als de sleutel voor alle pastoraat. Dit belijden gaat in tegen een theologie die volledige levensvervulling in het hier en nu najaagt. Daarom verdienen homoseksuele broeders en zusters die in onthouding leven alle liefde en steun en respect.” Tegelijkertijd verwerpt de verklaring homohaat en discriminatie (stelling 4).

De ondertekenaars –onder wie dr. P. de Vries, prof. dr. G. Vleugels (Leuven) en dr. B. J. Spruyt– rekenen zich tot de „reformatorische en bijbelgetrouwe evangelische kring.”

Homoseksualiteit vraagt om hernieuwd belijden

Hieronder de volledige tekst van de verklaring:

De Christelijke kerken in Nederland zijn meer en meer bezig te buigen voor de gedachte dat homoseksualiteit ook binnen de kerken aanvaardbaar moet zijn. Deze gedachte gaat terug op omstreden conclusies vanuit de
contexten van de Bijbelteksten die over homoseksualiteit gaan. Hiermee wordt de klem van overduidelijke Schriftwoorden ontweken, vaak onder druk van de assertieve homo-lobby. Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling.

Pastoraal gesproken bewijzen wij onze homoseksueel georiënteerde medemens geen dienst, wanneer we doen alsof de bijbel ruimte biedt voor andere relaties dan het huwelijk tussen één man en één vrouw. Wij zijn alleen veilig in de kerk wanneer wij als zondaar (ongeacht onze seksuele gerichtheid) blijven luisteren naar de Schrift, samen met alle heiligen (Efeziers 3:18).

God onze Schepper wil dat wij Hem in onze relaties heiligen, in het geloof in de opstanding van het lichaam, zoals beleden in het Apostolicum. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die ons roept om Gods naam te heiligen. Het heiligen van Gods naam en het respecteren van zijn wegen moet richtinggevend voor ons denken blijven. In Paulus’ woorden: we zijn geroepen tot een “levend, heilig en voor God welgevallig offer" – het “niet-ik-maar-Christus” blijft ons kompas.

Een duidelijke Bijbelse positiekeuze ten aanzien van homoseksualiteit en kerk is dus geboden. Omdat wij menen dat een theologie, die homoseksuele praxis accepteert, een gevaarlijke vorm is van de natuurlijke theologie, kwamen wij, ondergetekenden, tot onderstaande stellingen. De stem van de Belijdende Kerk zoals die klonk in de zogeheten Barmer Thesen, in verzet tegen de natuurlijke theologie, mag ons tot voorbeeld zijn!

De stellingen
1. Met het oog op de toekomst van de Kerk belijden wij het Evangelie van Jezus Christus, dat spreekt over de gelovige mens als een nieuwe schepping en over een samengroeien met zijn kruisdood en opstanding, waardoor God ons roept en kracht geeft tot navolging (Rom. 6:4). Deze levensvernieuwing blijft hoop en routekaart voor onze door God bedoelde levensoriëntatie, zowel voor hetero- als homoseksuelen. Als nieuwe schepping in Hem (2 Kor. 5:17) verwerpen wij elke levensstijl die daarmee strijdt, in het geloof dat in de wandel met deze Heer door Zijn Geest, ons levensvernieuwing en kracht tot kruis dragen beloofd wordt.

2. Wij geloven en omarmen het leven door en het kruis dragen met Christus als de sleutel voor alle pastoraat. Dit belijden gaat in tegen een theologie die volledige levensvervulling in het hier en nu najaagt. Daarom verdienen homoseksuele broeders en zusters die in onthouding leven alle liefde, steun en respect.

3. Juist op ethisch gebied houden wij vast aan de rechtvaardiging van de goddeloze (die wij van nature zijn) en aan de roeping tot levensvernieuwing, door de Heilige Geest. Dit is een weg van geloof, zoals Thomas werd voorgehouden (Joh. 20:28-29), ook al zien of ervaren wij daarvan soms nog weinig.

4. Wij verwerpen homohaat en elke vorm van discriminatie van homoseksuele personen in het maatschappelijke leven. Hen die horen of toetreden tot onze geloofsgemeenschap houden wij de weg van Christus voor.

5. Wij belijden dat, in gemeenschap met Christus, het beeld van God in de mens wordt hersteld, als man en vrouw. Christus vergadert zich Zijn bruidsgemeente, die uiteindelijk "zonder vlek of rimpel" zal zijn, ook al worstelen wij nog met de gebrokenheid van de oude mens. Wij verwerpen daarom elk streven dat de koningsheerschappij van God door Jezus Christus wil vieren los van de bereidheid tot kruis dragen. Wij verwerpen eveneens de opvatting die meent dat de Bijbel ruimte of zegen zou bieden aan alternatieve samenlevingsvormen, die tegen de oorspronkelijke scheppingsorde met betrekking tot het huwelijk ingaan.

Ondertekend door:
– drs. Kees van der Ziel, Bijbelvertaler, missioloog (initiatiefnemer)
– dr. Piet de Vries, docent Bijbelse theologie, hermeneutiek en apologetiek aan het HHK Seminarie
aan de VU
– prof. dr. Gie Vleugels, docent NT en Vroeg Christendom aan de ETF, Leuven
– Bart-Jan Spruyt, columnist, publicist, docent CuMa aan hogeschool de Driestar en docent kerkgeschiedenis en apologetiek aan het HHK Seminarie aan de VU
– Arjan Baan, evangelist, o.m. betrokken bij Heart Cry
– Barend Bloem, zendeling en freelance voorganger
– ds. M. Ezinga, V.D.M. verbonden aan De Ref. Baptistenkerk te Overberg,
– Dirk van Genderen, columnist, publicist en spreker
– ds. Sjaak Maliepaard, pred. vGKN Noordwijk
– drs. N.M. van Ommeren, V.D.M. te Hervormd Nieuwendijk
– drs. Dave Plantinga (M.Sc./ B.Ed. Theologie), data analist en catecheet / freelance voorganger
– W. Riemens, BC, leerkracht basisschool
– ds. Arie Reitsema, em. zendeling NGK

Bronnen voor een helder bijbels perspectief:
– dr. Robert A.J. Gagnon, De Bijbel en homoseksualiteit. Een hermeneutiek van de relevante Bijbelteksten. Maatkamp Zelhem 2016. (behandelt de materie uitputtend). Vertaling van idem, The Bible and Homosexual Practice. Texts and Hermeneutics. Abingdon Press, Nashville TN, USA);
– drs. P. Guijt, "De bijbelse weg voor de nood van homofielen" (helder overzichtsartikel). Promise,
34e jrg, nr. 3 (juli 2018), p. 2-11;
– Jan Noordam, De huiver van Leviticus. Ethiek en pastoraat rond homofilie en homoseksualiteit
(Zoetermeer: Boekencentrum, 1994);
– dr. Ad Prosman, Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering. Groen
Heerenveen 2013;
– Salzburg Declaration (2015), Current Threats to Human Creatureliness and their Overcoming: Life
According to the Creator’s Will. A Theological Memorandum by the International Christian Network.
Zie: http://www.ikbg.net/pdf/Salzburger-Erklaerung-englisch.pdf
– Kevin DeYoung, zie: https://www.debanier.nl/theologie/wat-de-bijbel-werkelijk-leert-over-
homoseksualiteit/.
(getuigenissen / stemmen op internet / You Tube:)
– Rosaria Butterfield, Een onwaarschijnlijke bekering. 't Gulden Boek (CBC) (vert. van The Secret
Thoughts of an Unlikely Convert: An English Professor's Journey into the Christian Faith 2012);
– Kees-Jan de Kruijf (via Heart Cry https://www.youtube.com/watch?v=doN5WwfwNRY) e.v.a.
(gedegen onderwijs) Phillip Nunn (in het Nederlands), dr. Peter Jones (!!!), John Piper (Desiring God
over 1 Kor. 6); dr. Ravi Zacharias, dr. Michael Brown, prof. em. N.T. Wright enz. enz.

Lees ook:

Eenheid gewenst in lhbt-debat (rd.nl, 14-11-2018)

Werken aan een veilige kerk voor homo’s (rd.nl, 17-11-2018)

Koninkrijk van Jezus doet heilige huisjes sneuvelen (rd.nl, 18-11-2017)

Wisselwerking tussen tekst en context (rd.nl, 23-04-2018)