Synode GG stelt herziene kerkorde vast

Synode GG 2019
De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten besloot woensdag een herziene versie van de kerkorde in te voeren. beeld RD, Anton Dommerholt

De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten (GG) heeft woensdag de tekst vastgesteld van een herziening van de kerkorde.

Tot nu toe hanteerden de GG vrijwel onveranderd de tekst van de Dordtse Kerkorde (DKO) uit 1619. Daarbij werd in een door de synode vastgesteld handboek een toelichting gegeven. Inmiddels bleken zowel tekstuele als inhoudelijke aanpassingen van de kerkorde onvermijdelijk.

SynodeGerGem-DGKR_GFX6970Uitleg: GG en GGiN herzien Dordtse Kerkorde

De herziene kerkorde is opgesteld in samenwerking met de commissie kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN). De GG en de GGiN krijgen een kerkorde met een identieke tekst. Alleen in de toelichting zitten kleine verschillen, bijvoorbeeld omdat de kerkverbanden een verschillende vergaderstructuur kennen.

Nu de tekst van de kerkorde is vastgesteld, gaan de deputaten kerkrecht in gesprek met alle twaalf classes in de GG. Na die voorlichtingsronde bepaalt het deputaatschap vertegenwoordiging en voorlichting de invoeringsdatum van de kerkorde.

2020-01-23-katDO1-DKO-8-FC_webEen kerkorde herzien, hoe gaat dat?

De synode stelde ook een nieuw ondertekeningsformulier vast. Ambtsdragers wordt daarin gevraagd met hun handtekening in te stemmen met Gods Woord, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. In de herziene kerkorde is ondertekening van het formulier als verplichting opgenomen.

Ouderling K. Bel (Capelle aan den IJssel-Middelwatering) vroeg naar de mogelijkheid om in het formulier ook het ambtsgeheim op te nemen. De synode besloot dit geen plaats te geven in het ondertekeningsformulier, maar om in de kerkorde een bepaling over de zwijgplicht voor (oud-)ambtsdragers op te nemen.

De synode stemde in met een nieuwe appelregeling. Hierin is vastgelegd op welke manier een beroep verloopt tegen een beslissing in de kerkelijke rechtsgang. De aangenomen appelregeling kent enkele wijzigingen met de huidige situatie. Zo wordt in iedere classis een voorbereidingscommissie ingesteld. Deze kan de behandeling van een appelschrift procedureel voorbereiden en zo de afhandeling bespoedigen. Ook kan deze commissie voorstellen dat de classis een voorlopige voorziening treft, in afwachting van de beslissing van een meerdere vergadering.

De beraadslaging over appelzaken vindt op meerdere vergaderingen voortaan plaats in afwezigheid van de appellant en de betrokken kerkenraad. Tweede preses ds. A. Schreuder: „Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de kerkenraad een stap terug doet in de beraadslaging over appelzaken waarbij men zelf partij is.”

Ds. W. Silfhout, die betrokken was bij de opstelling van de regeling, gaf aan dat bij de inrichting van de kerkelijke rechtsgang de spanning tussen kerkelijk en wereldlijk recht merkbaar is. „Het is een uitdaging om een regeling te maken die enerzijds zoveel mogelijk recht doet aan het geestelijk karakter van het kerkrecht, en tegelijk niet in strijd is met de burgerlijke wetgeving.”

Het deputaatschap kerkrecht gaat in opdracht van de synode een nieuwe editie uitbrengen van het boek ”In goede orde”. Deze titel zal onder andere de nieuwe kerkorde bevatten met de daarbij behorende toelichting, de nieuwe appelregeling, het statuut van de GG en de regelingen voor kerkvisitatie en voor de consulent.