Burger moet linksom of rechtsom betalen voor klimaatakkoord

Maandoverzicht juli 2018
beeld ANP, Koen Suyk

De burger zal linksom of rechtsom moeten betalen voor het klimaatakkoord waarvan de hoofdlijnen dinsdagmiddag zijn gepresenteerd.

Nijpels, oud-minister van Milieu, overhandigde de hoofdlijnen voor het akkoord aan minister Wiebes van Economische Zaken. In de uiteindelijke versie van het akkoord moeten concrete afspraken staan over maatregelen waarmee de CO2-uitstoot in Nederland wordt gehalveerd. Ons land heeft daarvoor getekend in het klimaatakkoord van Parijs. Bij de opstelling van het akkoord zijn overheden, bedrijfsleven en allerhande belangenorganisaties betrokken geweest. Er zijn vijf ‘tafels’ waaraan afzonderlijke onderhandelingen plaatsvonden over afzonderlijke onderwerpen.

ANP-57861282Vijf keer zoveel duurzame stroom in 2030

Minister Wiebes laat de plannen doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Over twee maanden gaat deze doorrekening met commentaar van het kabinet naar de Tweede Kamer. Die debatteert er dan over en dan gaan de onderhandelaars weer aan de slag om tot een definitief akkoord te komen. Overigens moet het klimaatakkoord worden onderscheiden van de klimaatwet die zeven politieke partijen twee weken geleden presenteerden.

Het stuk dat nu in de openbaarheid komt, is op het ene terrein concreter dan op het andere. De industrie is er nog niet happig op om allerlei maatregelen te nemen. Op andere terreinen worden besluiten vooruitgeschoven. Partijen willen eerst zien wat de doorrekeningen opleveren.

Maar hoe het ook zij, linksom of rechtsom zal toch uiteindelijk de burger betalen. Dat kan rechtstreeks zijn als de overheid extra heffingen gaat opleggen. Het kan ook indirect, als de overheid bepaalde investeringen voor haar rekening neemt maar via algemene belastingen de burger daarvoor laat betalen. En als het bedrijfsleven gaat investeren, dan zal de prijs van de producten die zij leveren, omhooggaan. Ook dat zal de burger in zijn portemonnee voelen. De kunst is ook nog om de mensen met de laagste inkomens te ontzien.

De afgelopen maanden hebben geleerd dat de belangen ver uiteenlopen. Voorlopig komt er nog geen witte rook uit de schoorsteen.

Doelstellingen uit klimaatakkoord

Elektriciteit

Vervijfvoudiging van elektriciteitsproductie op zee in 2030. Mogelijk minder ruimte voor visserij.

Meer windmolens en zonnepanelen op het land. De helft van de hernieuwbare energiebronnen in handen van de lokale omgeving.

Er moet een vorm komen van heffing op CO2-uitstoot.

Meer onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof als energiedrager.

Gebouwde omgeving

Verhoging van energiebelasting op gas, verlaging belasting op elektriciteit. Per saldo een lastenverlichting voor burgers.

Bij aankoop van een woning wordt nieuwe eigenaar gestimuleerd de woning duurzamer te maken. Als dit onvoldoende gebeurt op vrijwillige basis, komt er mogelijk verplichting.

Lening voor duurzamer maken van huizen wordt gekoppeld aan woning en niet aan eigenaar.

Meer gebruik van warmte uit de bodem en het water.

Tot eind 2021 moet driekwart van de nieuwe woningen zonder gas worden opgeleverd. De corporaties maken tot 2021 ruim 100.000 woningen aardgasvrij.

Industrie

Meer inzet op energiebesparing, uitdenken nieuwe technologieën, betere benutting reststromen, minder CO2-uitstoot. De overheid stelt in 2030 daarvoor

1 miljard euro beschikbaar.

Landbouw en landgebruik

Reductie van methaanuitstoot veehouderij door warme sanering varkenshouderij via opkoop dierrechten, stalaanpassing.

Bij melkveehouderij per bedrijf bekijken hoe verbetering voor milieu gestalte kan krijgen. Provincies krijgen regie om CO2-emmissiereductie in veenweidegebieden gestalte te geven.

Minder gebruik van kunstmest in akkerbouw en veeteelt.

Glastuinbouw streeft naar klimaatneutrale sector in 2040.

Halvering van voedselverspilling bij de consument in 2030. In het voedsel komen minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten.

Mobiliteit

Elektrificatie van personenauto’s (zakelijk en particulier), bestelbusjes, licht vervoer (scooters e.d.), goederentreinen en (op termijn) trucks. Versnelling uitrol elektrische laadinfrastructuur.

Emissieloze ov-bussen vanaf 2030 en emissieloos doelgroepenvervoer vanaf 2025.

Vergroening binnenvaart.

Op middellange en lange termijn toepassing van groene waterstof in vervoer.