Christelijke opvoeding

Artikelen over opvoeding in het gezin, vragen en tips rondom opvoeding.

Alle artikelen met deze tag

Christelijke opvoeding

Wat is een christelijke opvoeding?

In een christelijke opvoeding staat Jezus Christus centraal. Ouders leven hun kind voor in het liefhebben van God en de naaste. Christelijke normen en waarden spelen een grote rol. In het christelijke gezin zijn geloof en bekering, onvoorwaardelijke liefde, naastenliefde, vergeving, eerlijkheid, trouw belangrijke onderwerpen. Kinderen worden als zondige mensen geboren. Ouders hebben de taak om hun kinderen Bijbels op te voeden tot Gods eer.

Wat zegt de Bijbel over opvoeden?

De basis van christelijke opvoeding is de Bijbel, Gods Woord, en het geloof in God. Er zijn verschillende Bijbelteksten over opvoeding, met richtlijnen en aansporingen.
5x wat de Bijbel zegt over een christelijke opvoeding:

 1. Laat je kinderen dopen.
  Hand. 2:38-39: “En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.”

 2. Geef Gods Woord aan je kind door.
  Het is als ouders belangrijk dat je de woorden en daden van God doorgeeft aan je kinderen. Exodus 10:2: “En opdat gij voor de oren uwer kinderen en uwer kindskinderen moogt vertellen wat Ik in Egypte uitgericht heb, en Mijn tekenen die Ik onder hen gesteld heb; opdat gijlieden weet dat Ik de HEERE ben.”
  Je leest hier ook over in Psalm 78:4: “Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heeren, en Zijn sterkheid en zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.” Er zijn nog meer tekstgedeelten die gaan over het doorgeven van Gods daden, bijvoorbeeld Deuteronomium 4:9-10 en 6:7-9.

 3. Leer kinderen om God te dienen.
  Ouders moeten de wet van God doorgeven aan hun kinderen, de manier waarop kinderen de Heere kunnen dienen. Ook moet je hen leren bidden, Bijbellezen en alles wat God in Zijn Woord zegt over de manier waarop hij gediend wil worden.
  Deuteronomium 31:13: “En dat hun kinderen, die het niet geweten hebben, horen en leren om te vrezen den HEERE uw God”.
  Spreuken 22:6: “Leer den jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs”.

 4. Voed hen op met discipline, maar zonder te tergen.
  Spreuken 13:24: “Die zijn roede inhoudt, haar zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem met tuchtiging.” Wie zijn kind liefheeft, moet het corrigeren en optreden met gezag.
  Spreuken 22:15: “De dwaasheid is in het hart van den jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen.” Een strenge opvoeding zorgt ervoor dat jongeren hun dwaasheid loslaten. Voed je kinderen dus op met gezag en regels.
  Kol 3:21: “Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.” Dat wordt herhaald in Efeze 6: 4, waar nog bij wordt gezegd dat de kinderen moeten worden opgevoed in de lering en vermaning van de Heere.

 5. Breng je kind bij de Heere Jezus.
  Markus 10:13-16. Hier brengen ouders hun kinderen bij Jezus, maar de discipelen proberen dat tegen te houden. Vervolgens zegt de Heere Jezus: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.” Gods koninkrijk is voor de kinderen en het is goed als ouders hun kind bij Jezus brengen.