SERIES

Buitengewone opdracht
Een gedetineerde een shaggie laten draaien. Om de twee dagen aan een sterfbed staan. Preken in een achterafzaaltje in een Duitse havenstad. Predikanten die een bijzondere opdracht vervullen, hebben ieder hun eigen verhaal. In een 15-delige serie laten we hen aan het woord.


Kerkgroei
Het aantal Nederlanders dat 's zondags een kerk bezoekt, loopt steeds verder terug. Dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Er zijn kerkelijke gemeenten die juist groeien. Tegen de verdrukking in. Ondanks menselijke tekortkomingen. Maar omdat God voor Zijn kerk zorgt.


Reclame
Reclame dringt zich op. Ongevraagd, soms ongewenst. Van bushokje tot brievenbus. Ondernemers trekken steeds meer registers open om de consument te bereiken.


Hoogtepunten in het landschap
Hoogtepunten in het landschap van de lage landen. We trekken van provincietop naar provincietop. Steeds een stukje hoger. Van Flevoland met 8,3 meter boven NAP als hoogste punt, tot Limburg met 322 meter.


Zinloos geweld
De afgelopen tijd is Nederland weer opgeschrikt door verschillende uitingen van geweld op straat. Heeft de ontroering over de moord op Meindert Tjoelker, nu ruim een jaar geleden, niets blijvends uitgewerkt? Wat heeft de politiek sindsdien ondernomen om herhalingen te voorkomen? Terugblik op een jaar geweldbestrijding.

Dominee in de politiek
Over de scheiding tussen kerk en staat is veel te doen geweest. Een aantal Nederlanders in de twintigste eeuw ondervindt de scheiding zeven dagen in de week op een bijzondere wijze. Zij combineren het ambt van herder en leraar met een plaatsje in de zetels van de Tweede Kamer. In deze serie zien we 8 predikanten aan het werk.


Toonzetters van de 20e eeuw
De kerkelijke toonzetters van deze eeuw waren thuis vaak anders dan in het openbaar. In deze serie laten we hun familieleden aan het woord. „Als kind hadden we niet door dat opa zo beroemd was.”


Uitvindingen
Het wiel is al uitgevonden in de tijd van de aartsvaders, maar ook het laatste millennium zat vol lumineuze ideeën. Van buskruit tot landmijn, van gloeilamp tot kernenergie, van step tot vliegtuig. In een reeks van honderd artikelen belichten we allerlei wetenschappelijke, medische en technische doorbraken.


Samenleven
Het traditionele gezin verdwijnt. Samenwonen rukt op. Kinderen krijg je niet, die neem je; al dan niet binnen het huwelijk. Politici baseren hun beleid op het moderne loszandgezin. In een zesdelige serie belichten we de veranderingen die het Centraal Bureau voor de Statistiek bespeurt. Tenslotte volgt een afsluitende beschouwing.


Koopgedrag
Winkels zijn steeds langer open. Extra koopavonden worden ingelast. De zondag staat onder druk. Hoe reageert de reformatorische consument? Het RD onderzocht het koopgedrag onder zijn lezers.


Wetenschap en technologie in Rusland
Hoewel de crisis in de wetenschap al inzette vóór de perestrojka, kwam de echte slachting pas in het begin van de jaren '90. Alleen al in 1992 werden 240.000 van de 600.000 wetenschappelijke onderzoekers in Moskou ontslagen. Hoe staat het er op dit moment voor met de Russische wetenschap en technologie?

Voornamen in het buitenland
Namen zijn gewichtig, al beweerde Shakespeare het tegendeel. Welke tradities zijn er met betrekking tot naamgeving? Welke namen zijn in onbruik geraakt en waardoor? Zijn er trends te bespeuren? Deze serie neemt wereldwijd het fenomeen naamgeving onder de loep. Over Jan, Paca, Björn, Fatima, Helmut en Swetlana.


Warmlopers
Eenderde deel van de Tweede-Kamerleden nam na de laatste verkiezingen onwennig op de kobaltblauwe stoelen plaats. Ze zijn nieuw. Van elke partij het gezicht van een nieuweling.

Intolerantie
Drie gebeurtenissen. RPF-leider Van Dijke wordt vervolgd wegens uitspraken over homoseksualiteit. Minister Wijers van economische zaken ergert zich aan de kerken die wijzen op de gevaren van de 24-uurseconomie. Premier Kok reageert kribbig op de bijdrage van de SGP aan het debat over het huwelijk van prins Maurits. Is er in politiek en maatschappij sprake van een toenemende onverdraagzaamheid tegenover christenen?

EMU-examen
Begin mei beslissen de Europese regeringsleiders welke landen op 1 januari 1999 toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Voor alle vijftien landen maken we de balans op.

Apostolicum
De apostolische geloofsbelijdenis getuigt van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ze is een schat die ons de eeuwen door is overgeleverd. Wat heeft ze de kerk en ons persoonlijk te zeggen in een tijd waarin het christelijk geloof algemeen betwijfeld heet te zijn? Twaalf theologen komen aan het woord. Een serie van twaalf artikelen over de Twaalf Artikelen.

Verzoening de eeuwen door
De leer van de verzoening is altijd bestreden. Maar ook hartelijk beleden. Aan het eind van de twintigste eeuw staat het hart van het christelijk geloof opnieuw ter discussie. In een vijftal artikelen wordt stilgestaan bij de vraag hoe in het verleden over de verzoening is nagedacht en welke betekenis dit heeft voor de actualiteit.

24-uurseconomie
Het werken in avonden en op zondag lijkt gewoon te worden. Het paarse kabinet stimuleert verruiming van de openstelling van winkels. Met een 24-uurseconomie is echter niet iedereen blij. Gezamenlijke kerken én vakcentrales verzetten zich ertegen.

Apologeten van de twintigste eeuw
Zo lang er christenen zijn, is hun geloof door anderen bestreden. Tot in de kerken toe. Maar altijd zijn er ook apologeten geweest: verdedigers van de christelijke religie. Ook in de twintigste eeuw. In deze serie komen elf twintigste-eeuwse apologeten naar voren.


Erfgenamen van Groen
Honderdvijftig jaar geleden werd de grondwet van Thorbecke van kracht. Een jaar eerder, in 1847, zag Groen van Prinsterers bekende boek “Ongeloof en revolutie” het licht. Wie zijn vandaag eigenlijk de politieke erfgenamen van Groen?

Theologisch onderwijs in Nederland
Hoe het wetenschappelijk theologisch onderwijs in Nederland er gaat uitzien, is onzeker. Minister Ritzen vindt de huidige wirwar aan opleidingen „niet doelmatig” en wil dat de theologische faculteiten saneren.