Scheppingscongres Zwolle: rond evolutietheorie is strijd gaande

Scheppingscongres in Zwolle. beeld RD
5

Er bestaat niet één wetenschappelijk feit dat in tegenspraak is met de Bijbel. Het christelijke wereldbeeld staat haaks op het seculiere wereldbeeld en daarom is er een strijd gaande tussen twee geloven, betoogde de christelijke chemicus dr. P. de Jong zaterdag.

Het ene geloof gaat volgens hem uit van de almachtige God, Die alles schiep. In het andere geloof, in de evolutietheorie, draait alles om de almacht van de toevalligheid, kans en tijd.

Dr. De Jong sprak zaterdag op een scheppingscongres in Zwolle dat zo’n 200 belangstellenden trok. Op het congres, georganiseerd door enkele leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Overijssel, onderwierpen vijf sprekers vanuit hun specialisme de evolutietheorie aan een kritische evaluatie.

Versimpeling

Dr. De Jong, chemisch technoloog bij NIZO food research Ede en parttimelector aan de University of Applied Science in Leeuwarden, pleitte in zijn lezing voor het vasthouden aan één waarheid, zonder af te doen aan de complexiteit van de werkelijkheid. „Doordat de wetenschap zaken eerst versimpelt, lijkt het alsof de werkelijkheid op efficiënte wijze wordt beschreven. Ondanks deze simplificaties zijn er ook in de wetenschap nog vele zaken nooit volledig verklaard.”

Iedereen, ook de wetenschapper, gaat uit van een wereldbeeld, zo betoogde dr. De Jong. „Zo’n wereldbeeld steunt op vooronderstellingen die niet ter discussie staan, maar worden aanvaard. Dan is het tweeërlei: óf men gelooft in de almacht van kans en tijd, zoals de aanhangers van de evolutietheorie doen, óf men gelooft in de almachtige God, Die als een kunstenaar alles schiep.”

Wie in een schepping gelooft, staat vaak alleen, zo weet de christelijke chemicus uit eigen ervaring. „De geschiedenis van de wetenschap toont aan dat de meerderheid het altijd bij het verkeerde eind had”, aldus dr. De Jong, die christelijke wetenschappers opriep in gesprek te gaan met seculiere wetenschappers.

Klassieke visie

Prof. dr. M. J. Paul, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en oudtestamenticus aan de Evangelische Theologische Faculteit in het Belgische Leuven, pleitte voor de „klassieke” visie op het boek Genesis. Daarin wordt volgens hem de basis gelegd voor het Bijbelse patroon van schepping, zondeval en herschepping. De zogenoemde theïstische evolutie is onaanvaardbaar, aldus prof. Paul.

Ruben Jorritsma, die sprak over biologie en evolutie, somde eerst de algemeen aanvaarde argumenten voor evolutie op, om die vervolgens te ontkrachten. Hij studeerde evolutiebiologie aan Wageningen University en is als directeur van de stichting Apologica actief als apologeet.

Jorritsma kritiseerde de theorie van de gemeenschappelijke afstamming, die in de evolutietheorie als onaantastbaar geldt. De argumenten van de Engelse evolutiebioloog Richard Dawkins, die spreekt over een „blind ontwerp”, vindt hij niet steekhoudend.

Andere sprekers op het scheppingscongres, dat werd gehouden in kerkgebouw De Zuiderhof, waren drs. H. Hoogerduijn (aardlagen en fossielen) en J. R. de Wit (zondvloedmodellen en mechanismen).