„Onderzoek draagvlak nieuwe psalmbundel”

Synode CGK 2019
beeld Sjaak Verboom

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) bespreekt volgende week in Nunspeet een voorstel om het draagvlak te onderzoeken voor een „verantwoorde psalmbundel” voor de gereformeerde gezindte.

Deputaten eredienst van het kerkverband wijdden een flink deel van hun rapport aan de zingbaarheid van de psalmen. De commissie die het rapport bestudeerde, stelt de synode voor om een subcommissie in te stellen „om te verkennen of er in de gereformeerde gezindte gekomen kan worden tot een breed gedragen gezamenlijk initiatief voor een verantwoorde psalmbundel, die samengesteld is uit psalmen die dicht bij de Bijbeltekst staan en die ook goed toegankelijk is voor de jongere generaties.”

Doel van het voorstel is om de psalmen de centrale plaats in de eredienst te blijven geven en jongeren met de psalmen vertrouwd te maken. Vooral de jongere generatie heeft problemen met „de taalkundige verstaanbaarheid en de culturele afstand” van de meest gebruikte berijmingen (1773 en 1968), blijkt uit het rapport.

Plaatselijke kerken moeten zich sterker instellen op de zendingssituatie in Nederland, vindt de commissie die een rapport van deputaten evangelisatie heeft bestudeerd. Een kerkenraad zou de komende drie jaar een gesprek met zijn predikant moeten voeren over de lokale missionaire situatie. Zo nodig volgt de predikant een missionaire opleiding.

Als de synode ermee instemt, worden kerkenraden opgeroepen om samen met deputaten evangelisatie de mogelijkheid te onderzoeken om nieuwe pioniersplekken te starten.

De generale synode buigt zich volgende week vrijdag over een verzoek om het kerkelijk contact met de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) vooralsnog geen officieel karakter te geven, maar deputaten eenheid gereformeerde belijders op te dragen een nader onderzoek in te stellen „naar de wijze waarop men in deze kerken wil staan op de grondslag van Schrift en belijdenis.”

De VGKN ontstonden in 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet meewilden in de Protestantse Kerk in Nederland. „Een punt van bespreking was de positie van vrouwelijke ambtsdragers, zoals die in de VGKN bestaan als erfenis van de voorgeschiedenis. Aangegeven wordt dat de betreffende zusters niet uit hun ambt worden ontheven, maar er worden geen nieuwe zusters in de ambten aangesteld.”