GKV verliezen buitenlandse zusterkerken door vrouw in ambt

Synode GKV 2020
Buitenlanddag op de GKV-synode in 2017. beeld RD

Het besluit van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) om de ambten voor vrouwen open te stellen, heeft grote gevolgen had voor de relatie met buitenlandse zusterkerken. Van de 32 zusterkerken hebben er 9 de contacten opgeschort of beëindigd. Anderen overwegen dat te doen.

„We zijn bezig het grootste deel van onze buitenlandse zusterkerken als zusterkerken te verliezen”, schrijven deputaten betrekkingen buitenlandse kerken van de GKV in hun rapport voor de generale synode in 2020. „Alleen een koerswijziging van onze kerken kan daarin nog verandering brengen. Op dit moment hebben we geen reden om van dat laatste uit te gaan.”

De generale synode van de GKV gaf in 2017 groen licht aan vrouwelijke ambtsdragers. Vier buitenlandse kerkgenootschappen verbraken daarop de zusterkerkrelatie: de Canadian Reformed Churches, de Free Reformed Churches of Australia, de Reformed Churches in the United States en de Reformed Presbyterian Church in Ireland.

Nu de zusterkerkrelatie is verbroken, kunnen kerkleden niet meer over en weer het heilig avondmaal vieren. Ook is het niet langer mogelijk dat predikanten voorgaan in de zusterkerk.

Vijf buitenlandse kerken schortten de zusterkerkrelatie met de GKV op: de Evangelical Presbyterian Church Ireland, de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales, de Free Church of Scotland (continuing), de Reformed Churches of New Zealand en de Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afika.

Ook de International Council of Reformed Churches (ICRC) besloot de relatie met de GKV op te schorten. De Igreja Presbyteriana do Brasil bracht de zusterkerkrelatie terug naar de relatie van „kerkelijk contact.” Andere buitenlandse kerken, onder meer in Azie, hebben aangegeven de keuze van de GKV voor de vrouw in het ambt te accepteren.

Deputaten stellen voor om „juist in Europa” open te staan voor mogelijkheden om nieuwe contacten aan te gaan of bestaande contacten te intensiveren. Ze stellen de synode voor een zusterkerkrelatie aan te gaan met de Gereja Kristus Tuhan (GKT) in Indonesië.