GG-synode bespreekt actualisering DKO

Synode GG 2019
Het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. beeld RD, Anton Dommerholt

De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten heeft woensdag een conceptversie besproken van een actualisering van de Dordtse Kerkorde (DKO).

Deze herziene kerkorde is opgesteld vanuit het deputaatschap kerkrecht. Dit gebeurde in „harmonieus overleg” met vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, gaf de voorzitter van het deputaatschap, ds. P. Mulder aan. Afgevaardigden kregen de gelegenheid te reageren op de artikelen, die zowel taalkundig herzien zijn als aangepast aan de actuele kerkelijke situatie.

SynodeGerGem-DGKR_DSF2739__1_Synode GG spreekt over procedures kerkrecht

Aansluitend kwam ook een gewijzigde appelregeling aan de orde. Ten opzichte van het boek ”In goede orde” wordt de procesgang verduidelijkt, zo lichtte ds. Mulder toe. Belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van de huidige procedure is de instelling van een voorbereidingscommissie. Deze kan de behandeling van een appelschrift voorbereiden.

Aanleiding is dat het geruime tijd kan duren voor de classis bijeengeroepen kan worden. Bovendien stelt een classisvergadering meestal eerst een onderzoekscommissie in. Daardoor kan de behandeling van een appelzaak vele maanden op zich laten wachten. Een voorbereidingscommissie kan ook adviseren over het eventueel treffen van een voorlopige voorziening, in afwachting van een definitief oordeel van een classis over een zaak.

De opmerkingen van de vergadering rond de kerkorde en de appelregeling worden door het deputaatschap verwerkt. In januari worden de aanpassingen opnieuw voorgelegd aan de synode.