Leerzaam boekje voor jongeren over uitverkiezing

beeld Flickr/Marin Sercombe
2

Met het boekje ”Muur of poort. Jij en de uitverkiezing” proberen zeven ambtsdragers uit de gereformeerde gezindte antwoord te geven op vragen die bij jongeren leven rond het belangrijke onderwerp van de uitverkiezing.

Naar mijn indruk zijn ze in die opzet geslaagd. Het is een mooie gedachte geweest om vanuit de verschillende kerken ambtsdragers te vragen over dit belangwekkende thema uit de Bijbel te schrijven. Dat geeft jongeren het vertrouwen dat ze niet eenzijdig vanuit een bepaald kerkelijk denken over dit onderwerp worden ingelicht.

Een tweede positief punt dat ik wil noemen is dat de schrijvers blijven bij Gods Woord en de belijdenisgeschriften, al komen we een heel enkele keer een citaat tegen van Calvijn of Kohlbrugge – maar zij zijn dan ook niet de minsten uit de geschiedenis van ons kerkelijke leven.

Het boekje opent met een mooie bijdrage (tevens de uitgebreidste, hij omvat een derde van het boekje) van ouderling B. Bolier van de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet. Onder de titel ”Met twee woorden spreken” gaat hij in een (fictief) gesprek met een jongere in op alle vragen die deze heeft met betrekking tot de uitverkiezing.

Bolier doet dit op een heel begrijpelijke en leerzame manier. Met een bewogen en pastoraal hart gaat hij in op de worsteling die de jongere heeft met dit onderwerp en hij schuwt lastige vragen („meent God het wel?”) niet.

Spiegel

Bij het lezen van deze bijdrage kwam bij mij wel de vraag op waarom er niet meer wordt gezegd over de bekende uitdrukking uit de Dordtse Leerregels, hoofdstuk II, par. 7: „dat God uitverkoren heeft in Christus.” Maar het antwoord op die vraag krijgen we duidelijk en helder in de bijdrage van ds. W. M. Mulder, hersteld hervormd predikant te Aalburg. Onder de titel ”Hoe kan ik weten of ik verkoren ben” geeft hij geestelijk leiding aan mensen die worstelen met die vraag en schrijft onder meer: „Wie door het geloof de toevlucht neemt tot Hem, ziet als in de spiegel Christus dat hij in Hem verkoren is. En zo zeker als je jezelf ziet, wanneer je in een spiegel ziet, zo zeker ben je van je verkiezing als je gelovig op Christus ziet.”

In zijn bijdrage ”Calvijn en de uitverkiezing” wijst ds. A. Snoek, hervormd predikant te Kesteren, erop dat de reformator oog had voor het feit dat er van een ontsporing sprake kan zijn wanneer de verkiezing los komt te staan van het verlossingswerk van de Heere Jezus en van het bevel tot geloof en bekering.

Op een bevindelijke wijze werkt de oud gereformeerde predikant G. Gerritsen de gedachte uit dat er in God geen onrecht is wanneer Hij een zondaar in zijn zelfgekozen val laat liggen. Hij doet dit aan de hand van Rom. 9:6-24. Zo schrijft hij onder meer: „We zijn de satan toegevallen en hebben ons in de zondeval aan zijn leiding overgegeven. Daarom is God aan ons niets meer verplicht. Jongen, meisje, overdenk dat de verkiezing een vrije gift is uit God.”

Ds. M. Joosse, predikant van de gereformeerde gemeente te Ede, geeft een kort overzicht van wat onze belijdenisgeschriften schrijven over de uitverkiezing. Kernachtig formuleert hij: „En verkiezing betekent dat God mensen insluit, die zichzelf hebben uitgesloten.” Dat is een zin die lang blijft hangen en tot nadenken en verwondering stemt. In een meer meditatieve bijdrage gaat ouderling G. van de Breevaart (Gereformeerde Gemeenten) in op het thema ”Uitverkiezing en bekering”.

Het boekje besluit met een kort opstel van ds. A. C. Uitslag, christelijk gereformeerd predikant te Urk, over de troost van de verkiezing. Hij gaat onder meer in op de vraag rond de eeuwige be- stemming van jong gestorven kinderen. Daarbij merkt hij op: „In de gelovige worsteling voor Gods aangezicht mag worden gezien op Christus, de grote Kindervriend bij Wie het kleinste kind al welkom is. Dat geeft zekerheid over de eeuwige bestemming van het kind.”

Doop

Al met al een leerzaam boekje voor jongeren, hoewel niet alle auteurs er even goed in slagen om de juiste toon te treffen richting jongeren. Het is een goed initiatief van de uitgever om voor deze opzet met schrijvers uit alle kerkverbanden te kiezen. Is het een suggestie om dit ook eens te doen rond het thema ”Verbond en doop”, waarover ook veel vragen leven bij onze jongeren?

Boekgegevens

”Muur of poort. Jij en de uitverkiezing”, B. Bolier e.a.; uitg. Om Sions Wil, Gouda, 2018; ISBN 978 94 633 5046 4; 93 blz.; € 6,95.