Zending

Nieuws en achtergronden over het zendingswerk in het buitenland.

Alle artikelen met deze tag

Zending

Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur.

Zending in de Bijbel

In de Bijbel zijn vele vormen van en voorbeelden te vinden over zending. De Heere doet in Zijn Woord de roep uitgaan tot bekering en geloof, tot eer van Zijn Naam en tot zaligheid van zondaren.

Het bekendste Bijbelgedeelte is de Grote Opdracht (ook wel het Zendingsbevel) die de Heere Jezus gaf aan de discipelen voordat hij opsteeg naar de Hemel. We lezen hierover in Mattheüs 28:19-20: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

In dit gedeelte klinkt een duidelijke opdracht door voor christenen om in deze wereld van God te getuigen en Zijn Woord door te geven. Dit kan bijvoorbeeld als zendeling verbonden aan een zendingsorganisatie in een ver land. Maar zending is ook richting je naaste op een positieve manier getuigen van Gods goedheid voor mensen. We worden opgeroepen (in welke vorm dan ook) om hierin te blijven volharden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen (Mattheus 24:14).

Zending in de kerk

De kerk is er vanwege zending en ten bate van zending. Onze kerken in Nederland zijn ontstaan door zendingswerk (denk aan Willibrord en Bonifatius). Wij als kerk hebben nu de opdracht om het Evangelie, de blijde Boodschap, de verspreiden.

In de wereldwijde kerk is er veel discussie over de definitie van zending. Met name over de inhoud en tot wat voor bevolkingsgroepen zendelingen zich zouden moeten richten. Het is heel verschillend hoe kerken omgaan met hun zendingsopdracht, maar allen zullen iets gebruiken uit de basis die ligt in Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

In bijna alle kerkverbanden worden op een of andere manier wel aan een vorm van zending gedaan. Denk aan bijvoorbeeld de GZB en IZB in de Protestantse Kerk in Nederland, Zending Hersteld Hervormde Kerk, de zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de ZGG in de Gereformeerde Gemeenten. Daarnaast zijn er ook nog tal van interkerkelijke zendingsorganisaties, zoals Mbuma-zending, OMF, Stichting Kimon of Interserve. Deze zendingsorganisaties hebben allen tot doel om de boodschap van Gods genade voor mensen door te geven.