Wie de Heere Jezus liefheeft, verlangt naar Zijn wederkomst. En dat om verschillende redenen. Eindelijk komt er dan een einde aan al het onrecht en het kwaad in Gods mooie en wonderlijke schepping en onder de mensen. Het grieft Hem, en daarom Zijn kinderen, dat er in het leven op deze aarde zo veel krom, verdraaid, oneerlijk en hopeloos gebroken is, terwijl Gods bedoeling heelheid en zuiverheid was.

Er komt dan ook eindelijk een einde aan dat mensen God en Zijn Zoon beledigen door niet in Hem te geloven. Gods geduld met de zonde, vooral de zonde van het ongeloof, is groot, maar gelukkig niet oneindig. Hij zal het de ongelovigen dan rechtvaardig vergelden. Dan zullen Gods kinderen eindelijk voorgoed worden verlost van de zonde, de duivel, de dood en veelkoppige vijanden waar niemand tegenop kan, maar die uiteindelijk toch zullen verliezen.

De Zaligmaker spreekt dan als opperste Rechter het oordeel uit over levenden en doden. Hij haalt Zijn gelovigen door Zijn engelen van de aarde (1 Thessalonicensen 4:17) en geeft hen naast Zich een plaats om met Hem het oordeel over de ongelovigen uit te spreken (Openbaring 20:4).
Wie verlangt naar Christus' wederkomst, let er ook op of Hij al komt. Die weet dat tekenen Zijn komst aankondigen. Tekenen als aardbevingen, hongersnoden, oorlogen en christenvervolgingen. Je kunt je afvragen wat je aan die tekenen hebt. Ze zijn er de hele geschiedenis door toch al geweest? Dat is waar, maar de ernst ervan neemt toe (vergelijk Openbaring 6:1-8 met 8: 6-12). Kijk maar naar de omvang van de oorlogen en de epidemieën.

Zo'n christen let er bijzonder op hoe het gaat met de voortgang van het Evangelie en met het volk Israël. Want Jezus zei: 'Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen'(Mattheüs 24:14). En in Romeinen 11:25 en 26 staat 'dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en alzo zal geheel Israël zalig worden.' Dat zijn tekenen die hoop geven, want nooit zijn er zo veel volken door de zending bereikt als in de 19e en de 20e eeuw!

Je begrijpt dat een christen, als het goed is, een dubbel gevoel heeft bij de natuurrampen waar jullie over schrijven. Aan de ene kant verdriet en medelijden met alle slachtoffers; vaak ook vragen als: Waarom is het zo erg? Aan de andere kant een gevoel van verrassing. Bij deze berichten heft hij als het ware het hoofd op en zegt: Ik hoor de voetstappen van Christus. Hij komt eraan!

Daarom een dringend verzoek: Bidden jullie mee voor de slachtoffers van natuurrampen, voor een snelle uitbreiding van Gods Koninkrijk én voor een spoedige wederkomst?


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.