Alle boeken in deze wereld kun je met een messcherpe lijn verdelen in twee groepen: 66 boeken aan de ene kant, alle andere boeken aan de andere kant.
De 66 boeken die samen Gods Woord vormen, zijn absoluut waar. De andere boeken moet je aan deze 66 boeken toetsen. De meeste van deze miljoenen andere boeken moet je niet lezen, bijvoorbeeld omdat ze godslasterlijk zijn, of de zonden presenteren als iets aantrekkelijks.

Maar er zijn ook boeken bij die je zeker mag lezen. Er zijn boeken bij die de Heere gebruikt om zondaren stil te zetten en tot bekering te brengen.

De apocriefe boeken horen bij de tweede groep. Je kunt ze lezen, maar wees je ervan bewust dat ze niet bij de 66 boeken horen die de Bijbel vormen. Apocriefe boeken zijn vijftien boeken die te maken hebben met het Oude Testament, bijvoorbeeld het Gebed van Manasse of het Gezang van de drie vrienden in de oven.

Deze boeken hoorden niet bij de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel. Ruim 200 jaar voor de geboorte van Christus werden de boeken van het Oude Testament, zoals wij die kennen, aanvaard als het Woord van God. De apocriefe boeken waren daar niet bij.

Toch hebben de apocriefe boeken heel lang gewoon in de Bijbel gestaan. Ze stonden in de bekende Latijnse vertaling, de Vulgaat, gewoon tussen de boeken van het Oude Testament in. Er stond dan wel een waarschuwing bij, of een aparte voorrede, maar het onderscheid met de Bijbelboeken was onduidelijk. De apocriefe boeken kregen steeds meer gezag.

Er zijn zelfs Roomse leerstukken op teksten uit de apocriefe boeken gebaseerd. Bij de leer van het vagevuur kon verwezen worden naar het apocriefe boek 2 Makkabeeën waar in hoofdstuk 12 gebeden wordt voor zondevergeving van overleden soldaten op het slagveld. In Tobias 12:9 staat dat het bewijzen van barmhartigheid de zonde zuivert en de mens verlost van de dood. Deze gedachte sluit aan bij de leer van goede werken van de rooms-katholieke kerk.

Deze voorbeelden laten meteen zien dat de apocriefe boeken absoluut niet betrouwbaar zijn. Het zijn de reformatoren geweest die de apocriefe boeken weer de plaats hebben gegeven die ze verdienden: los van de Bijbel. Lees om meer te weten ook maar eens artikel 6 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.