Mannen, overweeg de Graham-regel te volgen

De Billy Graham-regel staat ook wel bekend als de Mike Pence-regel, omdat de vice-president van de VS ervoor kiest om niet alleen te zijn met een andere vrouw dan zijn echtgenote.  beeld AFP, Mandel Ngan

Mannen zouden moeten overwegen de Billy Graham-regel te gaan houden. De bekende Amerikaanse evangelist, naar wie deze regel vernoemd is, had als regel niet alleen met een andere vrouw te reizen, te converseren of te eten, dan alleen met zijn eigen echtgenote.

Christenen die zich te goeder trouw inspannen om compromitterende situaties te vermijden door het houden van de Graham-regel moeten er rekening mee houden dat die hun wat zal kosten. Maar persoonlijk geloof ik dat de regel verstandig is en strikt moet worden nageleefd door christenen die heiligheid en het getuigen van het christelijk geloof serieus nemen. Tien gedachten over het nut van deze Billy Graham-regel.

1. We behoren seksuele heiligheid ernstig te nemen, omdat God dat doet. Gods doel van heiligheid in ons leven afwijzen, is God Zelf afwijzen. „Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij” (1 Thessalonicenzen. 4:3).

2. De Bijbel beveelt ons niet alleen seksuele immoraliteit te vermijden, maar ook situaties waarvan we weten dat we kwetsbaar zijn voor de verleiding. „Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze” (Mattheüs 6:13).

3. Jezus beveelt ons radicale maatregelen te overwegen in ons streven naar seksuele reinheid, zelfs als dat tegen de huidige cultuur indruist. Dat gebod niet ten uitvoer brengen, kan leiden tot onze veroordeling. „Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u; want het is u nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde” (Mattheüs 5:30).

Goede reputatie

4. Het is volgens de Bijbel verstandig om gewoonten en gedragingen aan te wennen die een goede reputatie bevorderen. „De naam is uitgelezener dan grote rijkdom” (Spreuken 22:1).

Het behouden van een goede naam kan lastig zijn in de nasleep van de #MeToo-beweging, die in sommige gevallen een eerlijk proces vergeet en wil dat elke beschuldiging wordt geloofd. Natuurlijk moet elke beschuldiging serieus genomen worden, en vele ervan bleken uiteindelijk waar. Andere bleken echter onjuist. Het houden van de Graham-regel kan dergelijke beschuldigingen voorkomen.

5. We doen er goed aan na te denken over hoe je seksuele immoraliteit kunt voorkomen. Bijbelse wijsheid leert ons verleidingen tot zonden tegen het zevende gebod te ontmaskeren en die te vermijden. Spreuken waarschuwt ons voor de verleidingen van de vreemde vrouw. „Maak uw weg verre van haar, en nader niet tot de deur van haar huis” (Spreuken 5:8).

Deze tekst wil niet zeggen dat alle vrouwen verleidsters zijn (zie Spreuken 31). Het Bijbelboek waarschuwt slechts voor vrouwen die dat zijn. Volgens Spreuken zijn zulke verleidsters ook niet de enige aanstichters van onzedelijkheid in de wereld. Het is belangrijk om in het oog te houden dat Spreuken geschreven is door een vader die zijn zoon seksuele reinheid aanbeveelt. Als het boek door een moeder voor een dochter zou zijn geschreven, zou het boek waarschuwen tegen bepaalde mannen die moeten worden vermeden. In die zin zijn de principes van het boek van toepassing op ons allemaal – man of vrouw. Beiden hebben de plicht na te denken over hoe verleidingen tot zonde tegen het zevende gebod voorkomen kunnen worden.

Doorzettingsvermogen

6. We moeten de manier waarop we een heilig leven willen bereiken nooit verwarren met daadwerkelijke heiligheid. „Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn” (Mattheüs 15:9).

7. Toch is het volgen van bijvoorbeeld de Graham-regel alleen nuttig als die nauwgezet en met doorzettingsvermogen wordt nageleefd. „Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande; Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde” (1 Korinthe 9:26-27).

8. Als u de Graham-regel volgt, is het goed om na te denken hoe u ongemakkelijke situaties bij afspraken en ontmoetingen kunt voorkomen. Misschien kunnen die niet altijd worden vermeden, maar het is de moeite van het proberen waard. Anders riskeert u onnodig dat u goedbedoelende, nietsvermoedende vrienden en collega’s beledigt.

9. Wees voorzichtig met het ruchtbaar maken van uw volgen van de Graham-regel. Het gaat er niet om door andere mensen gezien te worden (Mattheüs 6:1). Vergeet niet dat de striktheid van uw regels vooral de zondigheid van het eigen hart weerspiegelt. Stel u daarom bescheiden op en heb liever zelfs wat gezonde schaamte over de maatregelen die u moet nemen om uw eigen problemen onder controle te krijgen.

Verdragen

10. Als u deze regel niet houdt, verdraag dan uw broeders en zusters die zich te goeder trouw inspannen voor een heilig leven en hun huwelijk willen beschermen. „Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo” (Kolossenzen 3:13).

Niet-christenen zullen een heilig leven als vreemd beschouwen en zullen mogelijk degenen die de Graham-regel houden, beschuldigen van seksisme. Maar dit zou nooit het geval moeten zijn onder volgelingen van Jezus. Misschien kunt u zich niet vinden in deze regel. Misschien bent u het zelfs niet eens met de striktheid waarmee sommige christenen heiligheid nastreven. Hekel hen echter niet publiekelijk, omdat zij hierin proberen trouw te zijn aan Jezus. Probeer het goede te zien in de trouw van degenen die heilig wensen te leven.

De auteur is hoogleraar Bijbels Onderzoek aan het Boyce College, verbonden aan de Southern Baptists Seminary in Louisville, Kentucky. Bron: dennyburk.com