Klimaatalarmist rekent niet met Gods onderhouding van de schepping

„Wij hoeven niet bang te zijn dat de aarde zal tenietgaan voordat de Heere God dat wil.” beeld iStock

Dat de Amerikaanse president zich uit het klimaatakkoord van Parijs terugtrok, is zo erg niet. Het akkoord symboliseert het klimaatalarmisme, een beweging die religieuze trekjes heeft en wordt gekenmerkt door goddeloze overmoed, stelt T. Bakker.

Een aspect van het klimaatalarmisme is de overtuiging dat het de verkeerde kant op gaat met het klimaat. Vooral de temperatuur baart de klimaatalarmisten zorgen. Zij zijn bang dat die sterk zal stijgen.

2017-06-22-pkOPI1-Energie-4-FC-V_webKlimaatalarmisten tonen refo’s een onbetaalde rekening

Een groot vertrouwen in de wetenschap is een ander aspect. Voor klimaatalarmisten is het volstrekt duidelijk waardoor de klimaatverandering veroorzaakt wordt: het gedrag van de mens. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komen grote hoeveelheden CO2 vrij. Daardoor gaat de aarde steeds meer op een broeikas lijken.

Klimaatalarmisten verbinden daaraan als derde aspect het idee van de maakbaarheid. In het klimaatprobleem hoeven we niet te berusten. Daar kunnen we wat aan doen. Door passende overheidsmaatregelen moet het mogelijk zijn de temperatuur op aarde wat terug te schroeven.

Ten slotte is het klimaatalarmisme sterk internationaal georiënteerd. De temperatuurstijging moet wereldwijd worden aangepakt.

2017-06-24-pkOPI1-voedselverspilling-5-FC-V_webChristen moet voorlopen op klimaatalarmist

Door zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs zet president Trump bij al die aspecten op zijn minst een vraagteken. Gaat het inderdaad zo slecht met het klimaat op aarde? Weten we wel zo zeker waar die temperatuurstijging vandaan komt? En valt er op (internationaal) regeringsniveau iets aan te doen?

Klimaatgeloof

Om verschillende redenen kun je blij zijn met deze vraagtekens. Het klimaatalarmisme is voor veel mensen vanzelfsprekend geworden. Maar dat het met het klimaat verkeerd gaat, is zo vanzelfsprekend niet.

Er zijn wetenschappers die menen dat de verschillende temperatuurmetingen niet allemaal in dezelfde richting wijzen. Sommige wijzen op een stijging, andere op een daling. Ook over de oorzaken van temperatuurschommelingen is onder de geleerden lang niet zo veel overeenstemming als de klimaatalarmisten doen voorkomen. Er zijn geleerden die menen dat er altijd temperatuurschommelingen zijn geweest en dat het moeilijk te voorspellen is hoe de temperatuur zich verder zal ontwikkelen.

We kunnen ons afvragen in hoeverre al die verkondigde inzichten nu echt wetenschappelijk zijn. Het enkele feit al dat iets als vanzelfsprekend wordt beschouwd, wijst erop dat het niet om wetenschap gaat maar om een ideologie, om een geloof, een klimaatgeloof. Klimaatalarmisten kunnen dan ook maar moeilijk met tegenspraak omgaan. Voor artikelen waarin het klimaatalarmisme wordt tegengesproken, is geen markt. Dat wil het grote publiek niet horen.

Voor zo ver het klimaatalarmisme een geloof is, is het een vals geloof. Dat Trump zich een afvallige toont, hoeft ons beslist niet te verdrieten.

Vast verbond

De Bijbel leert ons niet alleen dat de aarde een schepping van God is, maar ook dat hij nog steeds door God onderhouden wordt. De Bijbel brengt die onderhoudende hand van God in verband met Gods onveranderlijkheid en trouw.

In Jeremia 33 spreekt de profeet van Gods verbond van de dag en van Zijn verbond van de nacht en over de ordeningen van de hemel en de aarde die Hij gesteld heeft. Dat verbond, die ordeningen, kunnen wij niet vernietigen, zegt Jeremia. De vastheid van dat verbond stelt de profeet als voorbeeld van de vastheid van Gods verbond met het zaad van Jakob en Zijn knecht David.

De Heere heeft de aarde goed geschapen, zeer goed zelfs (Genesis 1). Ook na de zondeval vinden wij in de schepping nog de bewijzen van Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid (Romeinen 1). Die blijken onder andere daarin dat verstoringen in de natuur meestal niet uit de hand lopen, maar vaak ‘vanzelf’ weer worden hersteld. ‘Vanzelf’, zeggen wij dan. Maar het is God Die alles zo geschapen heeft dat er een tendens is naar herstel, naar evenwicht, naar stabiliteit. Wij hoeven niet bang te zijn dat de aarde zal tenietgaan voordat de Heere God dat wil. In Genesis 8 belooft de Heere aan Noach dat zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter en dag en nacht niet zullen ophouden.

Overmoed

Klimaatalarmisten houden hier geen enkele rekening mee. God, Gods voorzienige onderhouding en Zijn doel met deze wereld zijn in hun ogen volstrekt irrelevant. De mens zal zichzelf en de aarde moeten redden, redeneren ze. En ze zien er nog best kans voor ook. Met een beetje goede wil zou het voor de volken mogelijk moeten zijn de stijging van de temperatuur tot een paar graden te beperken.

Dit is het godloze denken van de overmoedige mens, van de torenbouwers van Babel. Zo denkt een mensheid die er eensgezind naar streeft als God zijn.

De beweegredenen van president Trump om zich uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken, zijn niet helemaal duidelijk. We hoeven hem ook niet in alles te volgen. Maar dat hij het symbool van het klimaatalarmisme heeft aangetast, is geen reden om te treuren.

De auteur is SGP-raadslid in de gemeente Dantumadiel.