Synode GKV bespreekt Bijbelse onderbouwing van besluit vrouw in ambt

Synode GKV 2020
​De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) donderdag in vergadering bijeen in Elspeet. beeld Anton Dommerholt​

De Bijbel werpt geen belemmeringen op voor de vrouw in het ambt. Dat was vrijdag in Elspeet de boodschap tijdens de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). „Zwijgteksten in de Bijbel gaan niet over de ambten.”

Op de synodetafel liggen 24 bezwaarschriften tegen het in 2017 genomen besluit van de GKV om de ambten van predikant, ouderling en diaken open te stellen voor vrouwen. Om de bespreking wat te stroomlijnen, is een zogenoemd raamdocument opgesteld. Daarin worden de verschillende revisieverzoeken in hoofdlijnen samengebracht.

De bespreking gaat vrijdag hoofdzakelijk over de Bijbelse onderbouwing van het besluit. Aan de orde komen onder meer de exegese van Genesis 1-3 en de zogenoemde zwijgteksten in het Nieuwe Testament.

Ds. S. de Jong (Drachten), lid van de commissie revisieverzoeken man/vrouw, gaat in op de exegese van de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel. Hij stelt de vraag of er wel gesproken kan worden over een scheppingsorde. De instelling van de sabbat wordt ook een scheppingsorde genoemd, maar christenen houden nu de zondag. Ds. De Jong komt tot de conclusie dat het Bijbelgedeelte vooral aandacht vraagt voor de eenheid en gezamenlijkheid van man en vrouw. Het wijst wel op een onderscheid, maar niet op onderschikking. „Deze Bijbels verantwoorde uitleg impliceert dat er geen belemmeringen zijn voor de vrouw in het ambt”, aldus de predikant.

Na zijn uiteenzetting reageren de afgevaardigden. Ze spreken onder meer over de „oprechtheid” om tot een goede exegese te komen. Ze willen bovendien recht doen aan de verschillende opvattingen binnen het kerkverband. Ds. R. J. Vreugdenhil uit Capelle aan den IJssel: „In de manier waarop wij hierover praten, proef ik eerbied. Dit Woord heeft gezag voor ons. Daar klopt ons hart voor. We willen toch snappen wat God heeft bedoeld?”

Na de pauze reageert ds. De Jong. Hij zegt Gods Woord serieus te nemen. De predikant is wel „voorzichtiger” geworden in zijn conclusies. Dat heeft volgens hem te maken met de bezwaarden. „Dit moet niet de dwingende exegese worden, waar alle kerken achteraan gaan. Rondom vrouw in het ambt zijn er twee verschillende standpunten die allebei waar zijn. Wiskundig klopt het niet, theologisch wel.”

Ds. de Jong noemt het belangrijk om met de bezwaarden binnen de GKV in gesprek te blijven. „Laten we blijven spreken met deze gemeenten. Laat de bezwaarden niet het idee hebben dat er geen plaats meer is voor hen. Ik zou dat diep, diep betreuren.”

De synode besloot dat de commissie revisieverzoeken m/v het gepresenteerde raamdocument verder uitwerkt en als uitgangspunt neemt bij de beantwoording van de revisieverzoeken. Er werden diverse conclusies getrokken, zoals dat de zwijgteksten zich niet uitspreken over de invulling van de ambten. Om het m/v-besluit te laten staan, is het niet nodig eerst een studie te doen naar de invulling van de ambten.

Het zijn conclusies, geen besluiten over de bezwaarschriften. Die staan voor een latere synodezitting in –mogelijk– maart op de agenda.