Ook hbo’er kan voorgaan in GKV

beeld RD, Anton Dommerholt

Vrijgemaakt gereformeerden die een hbo- of bacheloropleiding theologie achter de rug hebben, kunnen preekbevoegdheid binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) krijgen. Ze moeten wel eerst geschoold worden in de homiletiek (predikkunde).

Dat besloot de generale synode van de GKV zaterdag in Elspeet. De scholing houdt in dat kandidaten een eenjarige voltijdopleiding of een tweejarige parttime-opleiding homiletiek aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) volgen. De scholing in de homiletiek is niet zo maar een cursus maar een gedegen, academische opleiding, waar zaken als exegese en hermeneutiek een belangrijke plaats innemen, zo reageerde preses ds. M. H. Oosterhuis desgevraagd.

Daarmee volgde de synode het advies van de deputaten kerkrecht, dat onder leiding van ds. P. Niemeijer staat. Preekbevoegdheid verlenen is een zaak van de classis, want de kerken bepalen de toegang tot de kansel, zo benadrukte ds. Niemeijer. Maar is de classis wel in staat om daar een oordeel over te geven, zo vroegen sommige synodeleden zich af. En hoe kan de TUK de inhoud van de veelvoud aan opleidingen beoordelen, vroegen anderen. Ondanks de vragen stemden de synodeleden unaniem voor het voorstel van de deputaten.

Als de generale synode later dit jaar definitief besluit of de revisieverzoeken ontvankelijk zijn dat naast mannen ook vrouwen geroepen kunnen worden tot de ambten van predikant, ouderling en diaken, is het volgens deputaten kerkrecht ook goed een bepaling in de kerkorde op te nemen die het recht van de plaatselijke kerken om hierin een zelfstandige beslissing te nemen, beschermt. „Dat is niet alleen binnen de kerken van belang, het is ook extern van belang. De kerken hebben in Nederland de vrijheid hun samenleven in te richten naar eigen recht. Maar dan moet dat wel goed zijn vastgelegd.”

Het lijkt deputaten „onontkoombaar” dat elke kerkenraad na de generale synode van dit jaar een besluit in dezen neemt en dit zorgvuldig met de gemeente communiceert. „De formulering van het synodebesluit is open. Hij geeft geen ‘hoofdregel’ en dwingt geen kerk.” De synode volgde ook dit advies van de deputaten. De kerkenraad bepaalt voortaan in de plaatselijke regelingen voor de roeping van ambtsdragers of „de onderscheiden ambten alleen door mannen dan wel door mannen en vrouwen kunnen worden vervuld.” De synode komt op 6 en 7 maart weer bijeen, op 7 maart plenair met de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.