„Nog maar één kerkdienst op zondag? Beleg een tweede”

Synode CGK 2019
beeld RD

In christelijke gereformeerde kerken waarin op zondag geen tweede dienst meer wordt belegd, moeten kerkenraden er alles aan doen om het belang van de erediensten duidelijk te maken. Zo mogelijk moet een gemeente opnieuw een tweede eredienst gaan beleggen.

In een woensdag verschenen commissierapport voor de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, volgende week in Nunspeet, staat dat diverse christelijke gereformeerde kerken de tweede dienst hebben afgeschaft. Daarnaast hebben „vele gemeenten” te maken hebben met een teruglopend bezoek van de tweede dienst, ondanks de aansporingen en vermaningen van kerkenraden.

In artikel 64 van de kerkorde van de CGK staat dat een gemeente op zondag „minstens tweemaal” moet samenkomen onder de bediening van het Woord. De particuliere synode van het Zuiden vroeg om onderzoek naar de mogelijke uitleg en hantering van dit artikel „met het oog op situaties waarin een kerkenraad niet bij machte is om de gemeente tweemaal op een zondag bijeen te laten komen.”

Vanwege de waarde van de tweede dienst –„ook al is dat geen rechtstreeks Bijbels gebod”– lijkt het de commissie echter „een verkeerd signaal” om de tweede dienst als regel uit de kerkorde te schrappen. Zeker „in een klimaat waarin de tweede dienst toch al onder druk staat.”

De commissie stelt de generale synode voor om aan de bepalingen bij artikel 64 toe te voegen: „Wanneer een kerkenraad aangeeft geen tweede dienst meer te beleggen, zal de classis zich ervan vergewissen dat de kerkenraad al het nodige gedaan heeft (mede met hulp uit de classis) om het belang van de erediensten duidelijk te maken. De classis zal de kerkenraad blijven stimuleren om het gesprek hierover in de gemeente te voeren en om zo mogelijk opnieuw een tweede eredienst te gaan beleggen.”

De synode wordt verder verzocht deputaten eredienst te vragen een brochure samen te stellen voor kerkenraden om daarmee het gesprek in de gemeente over de erediensten te kunnen voeren.