Vernieuwing

2 Korinthe 5:17b

„Zie, het is alles nieuw geworden.”

Zelfs de uitwendige leden worden vernieuwd, zoals de Schrift zegt: de tong, het oog, het oor, de hand, de voet, zodat die leden die weleer gebruikt werden als wapenen der ongerechtigheid tot zonde, nu gebruikt worden als wapenen der gerechtigheid tot heiligheid (Romeinen 6:19). Die in Christus is, wordt enigermate vernieuwd in al zijn wegen. Ziet, het is alles nieuw geworden (2 Korinthe 5:17).

Dit nu vertoont zich in verschillende zaken. Hij wordt vernieuwd in de wijze waarop hij zijn belang en nut behartigt en zoekt. Vroeger zocht hij enig goed, hoewel het maar schijngoed was en ten beste genomen maar uitwendig (Psalm 4:7). Maar nu is zijn streven en bezigheid hoe hij in Christus gevonden zal worden in de jongste dag (Filippenzen 3:9), of hoe hij bij Hem zal uitkomen en voor Zijn aangezicht wandelen in het land der levenden (Psalm 56:14), wat hij zou willen verkiezen boven alle weldaden van deze aarde (Psalm 119). Christus’ belang wordt ook het belang van de christen, wat blijkt uit de lofzang van Hanna, 1 Samuël 2, en de lofzang van Maria (Lukas 1:46vv).

Het is met zekere bevreemding te zien hoe pasbekeerden, die maar een beginsel der kennis hebben, zichzelf toch terstond inlaten met de zaken van Christus’ Koninkrijk, die van harte verlangen dat Hij voorspoedig is en het volk onder Zich brengt.

William Guthrie, predikant te Fenwick

(”Des christens grote interest”, 1668)