God is groot

Mattheüs 6:8

„Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.”

Bid dan ook: „Ontferm U over mij vanwege Jezus Christus, Uw Zoon. U heeft gewild dat Hij voor ons een slachtoffer zou zijn en een Middelaar en Borg. En heilig en regeer mij door Uw Heilige Geest, regeer en bescherm Uw kerk en de staten die verblijfplaatsen van de kerk zijn.”

Godvruchtig is ook deze vorm die Christus de Zoon van God aanspreekt: „Ik roep U aan, Jezus Christus, Zoon van de levende God, gekruisigd voor ons en opgewekt, Woord en beeld van de eeuwige Vader, Die gezegd heeft: „Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, Ik zal u herstellen.” Ontferm U over mij en kom tussenbeide, voor mij, bij Uw eeuwige Vader. Heilig en regeer mij door Uw Heilige Geest, bescherm mij tegen de duivelen, de leugengeesten en de doodslagers, Uw vijanden.”

Deze aanroeping van Christus is een belijdenis van almacht. Want degene die zó aanroept, is van gevoelen dat Christus de bewegingen van aller mensen harten ziet en een almachtig Helper is, Die de Heilige Geest geeft en ons helpt in gevaren van lichaam en ziel.

Philippus Melanchthon, theoloog te Wittenberg (”Loci communes”, 1551)