Drie Personen

Mattheüs 11:26

„Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.”

Het gebed omvat de drie Personen. De bidder spreekt de Zoon aan en noemt Hem de Tussenpersoon bij de eeuwige Vader en stemt toe dat de Heilige Geest door Hem gegeven wordt. Zo’n uitgedrukte aanroeping van Christus is enige malen in de profetische en apostolische geschriften voorgesteld: „Heere Jezus, ontvang mijn geest” (Handelingen 7:58). „Doch onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus richte onze weg tot U” (1 Thessalonicenzen 3:11). Het is niet twijfelachtig dat Jakob in Genesis 48 over Christus handelt, als hij zegt: God zegene deze jongeren en de Engel, die mij uit alle kwaad heeft uitgerukt.

Deze vorm van aanroeping is een heerlijk getuigenis, dat leert dat Christus van nature God is en almachtig is. Aan deze aanroepingen moet niet het aanroepen van gestorven mensen verbonden worden, wat de ware aanroeping bederft. Men moet de regel houden: „De Heere Uw God zult gij aanbidden en Hem alleen zult gij dienen.”

Philippus Melanchthon, theoloog te Wittenberg

(”Loci communes”, 1551)