De Bruidegom komt

Jesaja 60:1

„Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.”

Deze woorden moeten nog voor Jeruzalem vervuld worden. Deze heilige stad wordt sedert lang vertreden door de heidenen. Haar muren zijn verbrijzeld, haar tempel is afgebrand, en de moskee van Omar verheft zich spottend in haar midden. De wegen Sions treuren, omdat niemand opgaat naar de heilige feesten. Geen zonnestraal verlicht de donkere frons van Juda. Geen ster van Bethlehem schittert aan zijn hemel.

Maar een nieuwe dag is op handen. De tijd zal komen, wanneer er een stem zal gehoord worden, zeggende tot Jeruzalem: „Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.” Merk op dat het in een tijd zal zijn, wanneer er duisternis op aarde zal zijn: „Want, ziet, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken.”

De hele Schrift getuigt dat de tijd, wanneer de Jood verlicht zal worden, een tijd zal zijn dat de wereld in duisternis zal verkeren. Paulus zegt duidelijk dat de wereld dood zal zijn –een grote dode massa– wanneer de Heere de Joden leven geeft: „Want indien hun verwerping de verzoening is van de wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?” (Romeinen 11:15). De Heere Jezus zal Zich in die tijd van duisternis aan de Joden openbaren, de sluier zal opgeheven worden en de heerlijke Bruidegom zal tot hen komen.

Robert Murray M’Cheyne, predikant te Dundee (”Leerredenen”, 1862)