Alles in Christus

Mattheüs 26:12

„Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.”

Hoe staat het nu met u, die de gekruiste Heiland al zo veel jaren hebt horen prediken? Zeg mij: Is Hij u al als de Gezalfde bekend geworden? Hebt u al eens de kracht van Jezus’ lijden en sterven tot verlossing van uw ziel mogen ervaren, zodat u in waarheid tot Zijn algenoegzaamheid gebracht bent? Hebt u al leren verstaan dat uw zonden Hem in de dood gestort hebben? Of is uw hart daarvoor nog dood en koud? Hebt u die verachte Jezus van Nazareth, door de wereld verworpen, al bij het licht van de Heilige Geest leren kennen als de door de Vader gezalfde, de gezegende Immanuël? Ja, als uw God en Heiland, zodat u bewogen bent geworden Hem als uw Borg en Zaligmaker aan te nemen? Hebt u de poorten van uw hart al voor Hem opengezet en Hem gebeden, door te zeggen: „Kom in, Gij gezegende van de Heeren! Waarom zoudt Gij buiten staan?”

Hebt u Hem reeds uw ziel en lichaam opgeofferd met verloochening van alles wat buiten Hem is, omdat Hij het zo waard is? Want in Jezus alleen vindt het geloof kracht en zaligheid, terwijl buiten Hem alles ijdelheid is.

David Bruinings, predikant te Amsterdam (”Leerredenen”, 1751)