GKV omhelzen NGK na ‘vrouwenbesluit’

Synode GKV 2017
Nederlands gereformeerde gasten bij de GKV-synode. Zittend v.l.n.r. Bauke Versteeg (secretaris landelijke vergadering (lv) NGK), ds. W. Smouter (voorzitter lv NGK) en van de NGK-commissie contact en samensprekingen ds. K. Muller en ds. P. G. Sinia. beeld RD

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) willen snel tot kerkelijke eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) komen. Het deze week genomen besluit van de GKV om vrouwen tot de ambten toe te laten heeft een belangrijk verschil tussen beide kerken weggenomen, zo bleek zaterdag tijdens de generale synode van de GKV in Elspeet.

Hoe een en ander officieel gestalte krijgt, wordt over twee weken door de synode beslist, nadat de finesses ervan besproken worden door het moderamen van de synode en deputaten kerkelijk eenheid van de GKV.

De ontwikkelingen rond de samensprekingen tussen GKV en NGK, sinds 1967 van elkaar gescheiden, kwamen zaterdag in een stroomversnelling nadat ds. P. G. Sinia, voorzitter van contact commissie samensprekingen van de NGK, zich erg ingenomen toonde met het besluit van de GKV. Hij riep op om samen een landelijke vergadering bijeen te roepen waarin concrete stappen gemaakt worden naar verdere eenheid. De NGK stelden al in 2005 de ambten open voor vrouwen.

Ds. Sinia kwam net terug van een bezoek aan de synode van de Christian Reformed Church (CRCNA) in Amerika, die deze week de eerder ingezette toenadering tot de Reformed Church in America (RCA) bekrachtigde. De CRC ontstond in 1857 als een afsplitsing van de RCA. „Een kerkelijke breuk is daar bezig om te herstellen, 160 jaar na datum. Het is kennelijk gemakkelijker om ruzies te maken dan ruzies bij te leggen. Breuken zijn zo gemaakt, maar kerkelijk herstel gaat ons minder snel af. Misschien maken we daar minder haast mee”, opperde ds. Sinia.

IMG_2372GKV stellen ook predikantsambt open voor vrouwen

Nu zijn GKV en NGK na vijftig jaar bezig de relatie te stellen, zo was de toepassing van ds. Sinia. „Ik roep u op: Geef herstel meer urgentie en wees niet traag in het goede. Het ijzer moeten we smeden wanneer het vuur heet en dat is nu het geval, mogen we in geloof zeggen. God heeft het vuur zeker heet gemaakt en ik word er steeds warmer van.”

De NGK hebben in het verleden een verlovingsaanzoek richting de GKV gedaan, aldus ds. Sinia. „Het is nu tijd om een date af te spreken voor een landelijke vergadering waarin gezamenlijk stappen gedaan kunnen worden naar eenheid.” Wat hem betreft mocht dat tijdens de eerstvolgende koffiepauze. „Vandaag vragen we om een date, maar we willen eigenlijk niets liever dan trouwen.”

AJR_Elspeet_GKV_synode_MVEA_15_juni_2017__47_GKV-synode: Ruimte voor vrouwen als ouderling en diaken

Zijn oproep was niet gericht tot dovemansoren. GKV-synodelid ds. P. P. H. Waterval diende een amendement in waarin hij de eenheid met de NGK in een grotere stroomversnelling wilde brengen. Er is immers sprake van een hernieuwde geestelijke eenheid, waarom nog langer wachten? Laten we het voorstel van een gezamenlijke vergadering met de NGK direct oppakken, zo vond hij. Zijn amendement werd aangenomen met 19 stemmen voor, 12 tegen en één onthouding.

Bezwaarden

Ds. Sinia zei dat de NGK de GKV niet hebben opgeroepen om voor de vrouw in het ambt te zijn. „We kunnen ermee leven dat hierover verschillend gedacht wordt. De kwestie mag echter niet kerkscheidend zijn. Na het besluit van afgelopen week willen we nog eens onderstrepen dat ons verlangen naar eenheid ook diegenen van de GKV betreft die dit besluit betreuren. We strekken onze armen uit naar de GKV in haar volle breedte en diversiteit.”

De samensprekingen tussen NGK en GKV zijn volgens ds. Sinia gediend met opdrachten die uitvoerbaar zijn, zoals: hoe leggen we bepaalde Bijbelteksten uit en hoe komen we tot een gezamenlijke kerkorde? „Mooie bijvangst is dat we de achterliggende tijd ontdekten dat we een constructieve en toekomstgerichte manier onze binding aan de belijdenis deelden.”

„Hoe groei je naar elkaar toe?”, zo vroeg preses ds. M. H. Oosterhuis zich na afloop van de discussie af. „Niet door de ander op de millimeter de maat te nemen want dan groei je juist van elkaar vandaan. Laten we de ander uitnemender achten dan onszelf en om Christus’ wil haast maken met kerkelijke eenheid vandaag. De breuk met de NGK voelt als een amputatie in het lichaam van Christus. Amputatie van een arm is niet te herstellen door hier en daar een vinger en nagel overheen te zetten. De hele arm moet weer aan het lichaam en daar zullen de engelen in de hemel hartelijk om juichen.”

Ds. G. E. Messelink (Maassluis) erkende dat hij liever vandaag dan morgen één zou zijn met de NGK, maar er zijn plaatselijke kerken, die soms nog niet zijn overgegaan tot samensprekingen met de NGK. „Die willen we niet voor het blok zetten. Laten we ons programma rustig en zorgvuldig afwerken. De kerk moeten ook kunnen participeren in de besluitvorming.”

Na het aannemen van het amendement-Waterval, vroeg preses ds. Oosterhuis een moment van stilte. Daarna kreeg ds. W. Smouter, voorzitter van de landelijke vergadering van de NGK, het woord. Ds. Smouter. „We ontmoeten elkaar nu van aangezicht tot aangezicht. Als moderamina gaan we samen regelen dat er op korte termijn een gezamenlijke vergadering gaat komen.” Daarna zong de vergadering op verzoek van ds. Oosterhuis in canon het lied ”Samen in de Naam van Jezus”.

COGG

De synode besloot te blijven participeren in het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Secretaris van het COGG, drs. I. A. Kole, sprak de synode toe, die volgens hem „een zeer bewogen week” achter de rug heeft. De GKV zijn sinds 2005 lid van het COGG.

Het COGG roept volgens Kole op tot de gemeenschap en de eenheid met kerkverbanden die zich willen stellen op Gods Woord en de daarop gegronde gereformeerde belijdenis. „Het maakt bedroefd en ootmoedig dat wij de kerk als lichaam van Christus hebben laten scheuren, des te pijnlijker door hen die zeggen de gereformeerde belijdenis lief te hebben.”

De missie van het COGG is de gemeenschap van kerken te bevorderen en daarvoor concrete stappen te ondernemen. „Belangrijk aandachtspunt is: hoe dragen we ons christen-zijn uit in de samenleving en zorgen we voor de komende generatie die gedoopt is? Laten meisjes en jongens zien dat we achter en voor hen willen zijn en dat de dienst van de Heere een geweldige toekomst heeft. Laat dat het perspectief zijn voor uw besprekingen.”

Zie voor meer synodenieuws het dossier Synode GKV.