De weg van Chilliwack naar Gouda

Kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Gouda (Gerbrandyweg). beeld Reliwiki
2

Vanuit Chilliwack keert ds. A. Geuze terug naar zijn eerste gemeente, de gereformeerde gemeente in Nederland te Gouda (Gerbrandyweg). Sinds zijn vertrek naar Canada, in 2011, was hij driemaal door Gouda beroepen. „Bij het derde beroep was het Zijn tijd.”

Zijn terugkeer naar Gouda ervaart ds. Geuze als „een onnaspeurlijke en wonderlijke leiding van de Heere met ons en de gemeente.” De eerste twee beroepen vanuit Gouda gaven hem geen werkzaamheden, zegt hij. „Maar als we ons niet vergissen, heeft de Heere bij het derde beroep opnieuw de tedere verbinding met de gemeente gelegd. Het is ons uitzien of Hij Zelf op de dag van de intrede en de tijd die daarop volgt in de bediening van het Woord er Zijn hoge goedkeuring op wil schenken.”

Zonden

Chilliwack ligt buiten het paradijs, Gouda ook, weet ds. Geuze. „We hebben zowel in Gouda als in Chilliwack in sterke mate ervaren dat we samen met de gemeente buiten het paradijs leven. Aan alle kanten en vooral van binnenuit hebben we de verwoestende kracht van de zonde gezien. De gevolgen van de zonde zijn bitter en duren soms levenslang. Toch hebben we in Chilliwack zeven jaar lang ook ervaren hoe groot het voorrecht is dat de Heere ook aan de westkust van Canada Zijn gemeente vergadert rondom Zijn Woord en instellingen. Van zondag tot zondag hebben we daar in vrijheid Zijn Woord mogen bedienen.”

Dat is geen vanzelfsprekendheid, zegt de predikant. „We leven in een antichristelijke maatschappij, die geen ruimte meer laat voor Bijbelse normen en waarden. Daarin zien we letterlijk de vervulling van het woord van Christus: „En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Waakt dan, want gij weet niet in welke ure uw Heere komen zal.”

De onderlinge band in de gemeente van Chilliwack was groot, zegt ds. Geuze. „De afstanden in Noord-Amerika zijn natuurlijk enorm. Er is weinig gelegenheid om leden van andere ”reformed congregations” te ontmoeten. Leden en doopleden zijn dus erg gericht op de eigen gemeente. De betrokkenheid op de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Nederlandse zusterkerk, is de laatste jaren ook afgenomen. Jongeren volgen de Nederlandse taal niet. Dat geeft een grote taalbarrière.”

Maar God is Dezelfde en de boodschap van vrije genade is onveranderd. „Dat geeft moed om door te gaan. Hij blijft altijd weer de Getrouwe, totdat Hij komt, want Zijn Woord bestaat in eeuwigheid, en elk geslacht zal delen in Zijn trouw,”

Verhuizen laat altijd iets zien van het pelgrimsleven hier beneden, altijd maar weer optrekken, dus nergens de pinnen vast in slaan, zegt ds. Geuze. „We weten dat we onze pinnen in deze wereld niet vast mogen inslaan. Toch doen we dat wel. Dat moeten we eerlijk bekennen. Daarom is het dubbel pijnlijk om de pinnen er weer uit te trekken. Afscheid nemen is altijd weer een beetje sterven. We laten een dierbare gemeente achter, want we waren nauw aan Chilliwack verbonden. Er is zo veel vreugde en ook zo veel leed met elkaar gedeeld.

Maar God is goed, zowel in Canada als in Nederland. Hij was goed voor ons in Chilliwack en we mogen geloven dat Hij het ook zal zijn in Gouda. Enkele weken geleden gingen we tijdens een slapeloze nacht gebukt onder de zorg om Chilliwack herderloos achter te laten. Maar in het suizen van een zachte stilte bepaalde de Heere ons bij wat we lezen in Psalm 34: „De engel des Heeren legert zich rondom degenen die Hem vrezen.” In die nacht hebben we alles in Zijn handen overgegeven. Hij draagt zorg voor al de Zijnen, waar ook ter wereld. Hij is rondom Zijn strijdende kerk tot het einde toe.”

Het echtpaar Geuze heeft zeven kinderen. Zes van hen en veertien kleinkinderen wonen in Nederland. „Zevenenhalf jaar hebben we hen weinig gezien. Vooral voor mijn vrouw is dat zwaar geweest. Maar ook daarin hebben we samen bijzondere draagkracht ontvangen.”

Secularisatie

De kerk verwereldlijkt steeds meer. Zowel in Canada als in Nederland is er veel kerkelijke leegloop en secularisatie. Het maakt ds. Geuze weleens moedeloos. „Ook in deze dingen valt er niets te roemen in onszelf. Ons enige houvast ligt in Hem Die, voordat Hij ten hemel voer, Zijn kerk de belofte gegeven heeft: „En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” Te midden van alle golven van bestrijdingen en aanvechtingen dringt Zijn bemoedigend Woord weleens door tot in ons hart: „Ja, Ik kom haastelijk. Amen.” Dan mogen we weleens verlangend uitroepen: „Ja, kom, Heere Jezus.””

Ds. A. Geuze

A. Geuze werd geboren op 7 augustus 1953. Hij was werkzaam als leerkracht/zorgcoördinator aan de Rehobothschool in Uddel. In 2004 werd hij toegelaten tot de studie voor predikant in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Zijn eerste gemeente was Gouda (Gerbrandyweg). In 2011 werd hij bevestigd in Chilliwack (Canada), een gemeente die deel uitmaakt van de Reformed Congregations in North America, de zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Inmiddels nam ds. Geuze opnieuw een beroep aan naar Gouda. Zondag neemt hij afscheid van Chilliwack. Op 13 november doet hij intrede in Gouda.

Lees ook:

Ds. A. Geuze neemt beroep aan naar ggiN Gouda-Gerbrandyweg (RD.nl, 30-06-2018)

Verslag intrededienst ds. A. Geuze als predikant van de Reformed Congregation in North America te Chilliwack B.C., Canada (De Wachter Sions, 14-07-2011)

Verslag bevestigingsdienst ds. A. Geuze tot predikant van de Reformed Congregation in North America te Chilliwack B.C., Canada (De Wachter Sions, 07-07-2011)

Verslag afscheidsdienst ds. Geuze van Gouda-Gerbrandyweg (De Wachter Sions, 16-06-2011)

Het verstaan van de Bijbelse boodschap - Interview met ds. A. Geuze (Criterium, 01-12-2007)

Verslag van de intrededienst van ds. A. Geuze in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda, gehouden op donderdagavond 11 oktober 2007 in het kerkgebouw aan de Gerbrandyweg (De Wachter Sions, 08-11-2007)

Verslag van de bevestigingsdienst van kandidaat A. Geuze tot predikant door ds. J. Roos, gehouden op donderdag 11 oktober 2007 in het kerkgebouw van de Ger. Gem. in Ned. te Gouda (De Wachter Sions, 01-11-2007)