Aanpak van huiselijk geweld is een zaak van ons allemaal

Opinie

Het gaat nog met regelmaat mis bij het ingrijpen van hulp-
verleningsinstanties rond huiselijk geweld. Kennis van de
wetmatigheden bij deze situaties kan onnodig leed voorkomen. Familie en vrienden hebben daarbij nadrukkelijk een taak.