Ziekte en sterven zijn gevolgen van de zonde. We lezen in de Bijbel van voorbeelden waar dat verband heel direct is. Denk aan Mirjam, Uzzia, Gehazi, Ananias en Saffira. Maar we mogen nooit een-op-een zeggen: jij bent ziek, dus dat is een straf van God op een bepaalde zonde. Wij kunnen Gods leiding in het leven niet doorgronden en narekenen. Er zijn ook veel voorbeelden van gelovigen die ziek werden of vroeg-tijdig stierven. Denk aan Job, of Jakobus (Handelingen 12). Of lees Psalm 73.

De Heere kan ziekte ook als middel gebruiken in Zijn (Vaderlijke) hand (HC, zondag 10). Hij wil dat we in afhankelijkheid van Hem leven, door alles heen. Iedere ziekte herinnert ons aan onze broosheid en wil ons tot afhankelijkheid brengen.
Jezus zegt in Openbaring 3:19 dat Hij iedereen die Hij liefheeft, bestraft en kastijdt. Hier wordt aan toegevoegd: „wees dan ijverig en bekeert u.” God kan ziekte dus gebruiken om ons op te voeden of te straffen.

Door het schudden aan onze levensboom worden we eraan herinnerd dat we mensen van de dag zijn. „Zonder Mij kunt gij niets doen.” Of, zoals Paulus te horen kreeg na het gebed om de verwijdering van de doorn: „Mijn genade is u genoeg.” Daar wil de Heere ons brengen en houden. Alle dingen, ook ziekten, moeten meewerken ten goede (Romeinen 8:28). Door onze zwakheid komt God aan Zijn eer.

In de Bijbel komen ziekten en genezingen veel voor. Waar gaat het in dit alles nu om? „Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de zoon van God” (Johannes 20:31). In alles gaat het om Christus en Zijn werk. Wanneer we ziek worden, klinkt daardoor ook de genade van God, omdat de ziekte een roepstem is.

Maar de zonde heeft niet het laatste woord. Daarom hoeven ook pijn en lijden niet het laatste woord te hebben. Het wonder van God is dat Hij ziekte kan gebruiken voor het grote doel van dit leven: verheerlijking van God en bekering van zondaren. Dan gaat het niet meer om het lijden, maar om het leven uit God, het leven uit genade. Als dat voor jou geldt, zul je ervaren dat je ziekte tot zegen is (geweest).


Het thema ”Gezondheid en ziekte” staat deze weken centraal op Puntuit. De serie wordt gemaakt in samenwerking met de jeugdbonden HHJO, HJW, JBGG en LCJ.