Niet altijd. Soms betekent ziel in de Bijbel gewoon: mens, persoon. Zo zegt Petrus in 1 Petrus 3:20 dat er maar acht zielen in de ark waren. Maar vaak gaat het in de Bijbel bij ziel wél over het binnenste. Over emoties, over diepe gevoelens. In Handelingen 15:24 ligt tijdens een soort synode de vraag op tafel of heidenchristenen ook besneden moeten worden. Die leer bracht de jonge gelovigen helemaal uit balans. Er staat dat „de leer hun ziel wankelend maakte.” De Heere Jezus zegt zelf dat

Zijn ziel geheel bedroefd is (Mark. 14:34). Ziel kan dus het diepste innerlijk betekenen.

Op catechisatie leer je dat sterven is: scheiding van ziel en lichaam. Als ziel en lichaam nog samen zijn, is er leven. Toen Paulus zich boog over het lichaam van die jongen die tijdens de preek uit het raam viel, zei hij tot opluchting van de omstanders: „Zijn ziel is in hem.” Maar bij het sterven worden ziel en lichaam gescheiden. Het lichaam verdwijnt in het graf. Maar de ziel, wat gebeurt daarmee? De ziel gaat naar zijn eeuwige bestemming. In Mattheüs 10:28 zegt de Heere Jezus: „En vreest niet voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.”

Dat is de aangrijpende werkelijkheid van je leven. Je ziel moet behouden worden (Hebreeën 10:39). Dat is ook de grootste wens van je godvruchtige ouders, van de ouderlingen op catechisatie en van predikanten. Ze maken zich zorgen over je ziel. Ze waken erover. Toch wel bijzonder dat je catechiseermeesters zo graag willen dat je ziel behouden wordt. Dat ze zich daarvoor inspannen. Wees hen dankbaar. De Heere vraagt van je dat je het hen niet moeilijk maakt, maar ervoor zorgt dat ze hun werk met vreugde mogen doen (Hebr. 13:17).

Je ziel is je diepste binnenste. Het is het kostbaarste wat je hebt. De rijke dwaas zei: „Ziel, eet, drink, wees vrolijk.” De jonge Robert Murray M’Cheyne zei: „Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” En jij? Wat zeg jij eigenlijk tegen je diepste ik?


 

Zit jij met een serieuze vraag? Over God, geloof, of iets anders? Stuur hem in door een mail te sturen naar info@puntuit.nl, of app je vraag naar onze redactietelefoon: 06-20601065. We beantwoorden hem anoniem.