Wat houdt de verkiezing precies in?

De verkiezing is Gods voorbestemming, waardoor Hij in de eeuwigheid al besloten heeft een vastgesteld aantal mensen, die Hij allemaal persoonlijk kent, uit enkel vrij en zuiver welbehagen zalig te maken. Hij heeft daarbij niet eerst gekeken naar hun geloof of goede werken. De Heere stelt dus geen voorwaarden voorafgaand aan de verkiezing. Hij voert deze mensen tot de zaligheid, tot eer van Zijn genade.

En wat is de verwerping?

Dat is Gods voorbestemming van een aantal mensen –die Hij ook allemaal persoonlijk kent– tot het eeuwig verderf. Ook dit gebeurt uit enkel vrij en zuiver welbehagen, tot verheerlijking van Gods rechtvaardigheid en tot straf van hun zonden waarin ze bleven leven.

Zou het ook zo kunnen zijn dat God alle mensen heeft uitverkoren?

Kijk om je heen en je ziet dat dit niet het geval is. Wel is waar dat God liefde heeft tot elk schepsel, puur omdat het Zijn schepsel is. Ook is er blijdschap in de hemel als jij je bekeert, want dat betekent dat je Gods beeld weer gaat dragen. Toch is het niet zo dat de Heere alle mensen verkoren heeft. Daar zijn de volgende argumenten voor te noemen.

  • God doet wat Hij besloten heeft. „Zo ontfermt Hij Zich dan diens Hij wil, en verhardt die Hij wil.” Christus is een Borg voor Zijn uitverkorenen. Hij heeft het Zelf gezegd: „Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve de kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.”
  • Het gaat om één besluit bij God. Er kan geen tweede besluit zijn dat het eerste weer tenietdoet. De verkiezing en de verwerping zijn keerzijden van één en hetzelfde besluit.

 

Er staat duidelijk in de Bijbel: „Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” Daaruit blijkt dat het om de hele wereld gaat.

In deze bekende tekst moet je het woord wereld uitleggen als het menselijk geslacht. Dáár richt zich Gods liefde en goedheid op.

Denk niet dat dit vreemd is; dit gebeurt wel vaker in de Bijbel. De Heere Jezus zegt: „Ik bid niet voor de wereld.” Zou Hij dan voor geen enkel mens meer bidden, denk je?

 

Uit: ”Helder en klaar, deel 1. De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd”