Denk jij nooit over deze vraag na? O, word dan wakker en slaap niet verder. Kijk naar de kerkhoven en begraafplaatsen. Een voor een vallen de mensen om je heen weg en worden daar begraven. Eens zul jij daar ook liggen.

Kijk vooruit naar de wereld die komt en leg je hand op je hart. Durf je te zeggen dat je bereid bent om te sterven en God te ontmoeten? Nee? Dan lijk je op iemand die slaapt in een boot die door de stroom naar de Niagarawatervallen wordt gevoerd! „Wat is u gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God” (Jona 1:6). „Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.”

Geen hoop?

Voel je je door de vraag veroordeeld en ben je bang dat er geen hoop is voor je ziel? Gooi die vrees van je af en neem het offer van onze Heere Jezus Christus voor de zonde aan. Hoor hoe Hij zegt: „Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28).

Ben je wel een belijdend gelovige in Christus maar heb je weinig blijdschap, vrede en troost? Onderzoek je eigen hart en ga na of dat niet helemaal aan jezelf ligt. Neem je soms genoegen met een klein beetje geloof, een beetje berouw, een beetje genade en een beetje heiliging? Onbewust schrik je terug voor uitersten.

Beslistheid

Al zou je zo oud worden als Methusalem, op die manier zul je nooit erg gelukkig worden. Als je het leven wilt zien en het goede genieten, verander dan zonder dralen je plan. Kom vrijmoedig naar voren en handel met beslistheid.

Neem je christen-zijn zeer ernstig. Richt je op de zon. Leg af alle last der zonde die ons zo gemakkelijk omringt. Streef ernaar om dichter bij Christus te komen, in Hem te blijven, je aan Hem vast te klemmen en zoals Maria aan Zijn voeten te zitten. Drink diep uit de fontein des levens. „En deze dingen schrijven wij u”, zo zegt Johannes, „opdat uw blijdschap vervuld zij” (1 Joh. 1:4). „Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander” (1 Joh. 1:7).

 

Uit: ”Christen-zijn in het dagelijks leven. Over de praktijk van het geloof”.