Lezersplein is een wekelijkse lezerspagina van het Reformatorisch Dagblad. Op deze pagina staan onder andere de rubrieken Gedenkwaardig, Actief en En Verder. Wilt u een bericht inzenden, ga dan rechtstreeks naar een van de onderstaande rubrieken. Lees vooraf de algemene voorwaarden. Daarin zijn de meest gestelde vragen verwerkt. Opmerkingen en suggesties voor verbeteringen zijn welkom via lezersplein@rd.nl

Algemene voorwaarden

 • Berichten op Lezersplein worden gratis geplaatst.
 • De plaatsing van de pagina is in principe op maandag. Wanneer deze maandag een officiële feestdag is, verschuift de pagina naar dinsdag of woensdag. Ook een te groot aanbod van nieuws kan er voor zorgen dat de pagina een of meerdere dagen doorschuift. Bovendien kan dat het geval zijn wanneer het maandagse katern wordt gereserveerd voor een specifiek onderwerp.
 • Stuur altijd tijdig in. Bij elk tussenkopje staan de regels voor de betreffende rubriek.
 • De redactie heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen berichten te weigeren, te wijzigen, in te korten, uit te breiden of op een andere plaats in de krant te zetten.
 • De redactie behandelt gelijke gevallen zo veel mogelijk hetzelfde. De redactie houdt echter altijd het recht om af te wijken van de richtlijnen.
 • De redactie plaatst geen persoonlijke wensen, adresgegevens, websites of rekeningnummers. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
 • De redactie plaatst in vrijwel alle gevallen pas na een jubileum, actie of officiële gebeurtenis. Zorg er wel voor dat de redactie ruimschoots van tevoren op de hoogte is.
 • De pagina bestaat voor een belangrijk deel uit korte berichten. Bovendien kunnen er een of twee langere artikelen op staan. De redactie beslist zelf welke persoon, organisatie of gebeurtenis een langer artikel krijgt.
 • Stuur altijd de gegevens van de contactpersoon mee: naam, adres, telefoonnummer en mailadres.
 • De redactie heeft altijd het recht om criteria voor de plaatsing van een bericht te wijzigen.
 • De redactie staat los van de advertentieafdeling. Wilt u een advertentie plaatsen, neem dan contact op met 055-5390499.

Adressen

lezersplein@rd.nl


Reformatorisch Dagblad
T.a.v. Lezersplein
Postbus 613
7300 AP Apeldoorn


Let op: stuur naar deze adressen alleen informatie voor Lezersplein.

  Fotobeleid

  • De redactie plaatst hoofdzakelijk foto’s die zijn aangeleverd door lezers of organisaties. Hiervoor wordt niet betaald.
  • Het is niet toegestaan om foto’s in te zenden van professionele fotografen, tenzij deze fotografen toestemming hebben gegeven dat de Erdee Media Groep ze gratis plaatst.
  • Vermeld altijd de naam van de fotograaf. Bij huwelijksjubilea en 100-jarigen is dit niet nodig, tenzij de redactie hierom vraagt.
  • Soms schakelt de redactie zelf een fotograaf in.
  • Plaatsing van een foto is alleen gegarandeerd bij huwelijksjubilea en wanneer de redactie zelf een foto laat maken.
  • Foto’s bij voorkeur in JPG-formaat aanleveren. PDF kan ook, maar liever niet.
  • Liever geen foto's die de redactie moet downloaden, zoals via WeTransfer. Het risico hierbij is namelijk dat een link verloopt voordat de redactie de foto's wil verwerken.
  • Plak geen foto’s in een Word-bestand. Deze foto's hebben te weinig kwaliteit en worden altijd geweigerd.
  • De foto moet in zo hoog mogelijke resolutie. Verklein nooit de foto’s bij het verzenden van de mail.
  • Krantenkolommen zijn smal. Bij Gedenkwaardig moet het echtpaar daarom dicht naast elkaar op de foto staan.
  • Wanneer u een foto per post stuurt, moet dat altijd op fotopapier. Een kopie of computerprint is onvoldoende en wordt niet geplaatst.
  • Oude, onvervangbare foto’s van huwelijksjubilea worden door de redactie teruggestuurd wanneer u uw persoonlijke gegevens vermeldt. Recente foto’s blijven in het bezit van de redactie, tenzij u aangeeft dat u de foto’s terug wilt.

  Huwelijksjubilea

  Huwelijksjubilea komen op Lezersplein in de rubriek Gedenkwaardig

  • Alleen huwelijken van 50 (goud), 55 (smaragd), 60 (diamant), 65 (briljant), 70 (platina), 71, 72, 73, 74 en 75 (rodium) jaar.
  • Berichten moeten een week voor de plaatsing binnen zijn. Liever niet eerder dan twee weken voor de bewuste datum inzenden.
  • Huwelijksjubilea van 70 en 75 jaar komen in aanmerking voor een interview. De inzender moet dan wel twee tot drie weken voor het jubileum bij de redactie melden dat een interview is gewenst.
  • Plaatsing is altijd op de maandag na het jubileum.
  • U levert zelf een bericht aan zoals dat altijd in Gedenkwaardig staat. De redactie heeft het recht om berichten te wijzigen of in te korten.
  • Een bericht mag maximaal 70 tot 85 woorden bevatten. Iets korter is ook goed. Lange woorden of plaatsnamen kunnen er voor zorgen dat er minder woorden in een bericht passen.
  • Een bericht moet minimaal de woonplaats, de datum van het jubileum en de namen van het echtpaar bevatten. Tussenvoegsels mogen niet worden afgekort. ‘V.d.’ moet dus zijn: ‘van de’, ‘van den’ of ‘van der’. Daarnaast wordt u gevraagd gegevens in te zenden als: leeftijden (of geboortedata), geboorteplaatsen, beroepen, eerdere woonplaatsen, het aantal kinderen, klein- en achterkleinkinderen, nevenfuncties in kerk, politiek of maatschappij.
  • Het bericht moet zo concreet mogelijk zijn. Een aanwijzing als ‘de bruidegom werkte bij de firma Jansen’ kunt u beter vervangen door ‘de bruidegom werkte bij autobedrijf Jansen in Aadorp’.
  • Geef bij kerkelijke ambten duidelijk aan of de jubilaris ouderling of diaken was, in welke kerkelijke gemeente en in welke plaats, tenzij de zaken te gevoelig liggen.
  • Datzelfde geldt voor de politiek. Schrijf niet 'de bruidegom was politiek actief' maar 'de bruidegom was secretaris / raadslid namens de (partijnaam) in de gemeente Aadorp'.
  • Vermeld bij het aantal kinderen, klein- en achterkleinkinderen alleen de rechtstreekse lijn, dus geen aangetrouwden.
  • Het wordt vaak als waardevol ervaren om ook overleden kinderen te vermelden. Geef exact aan hoeveel kinderen, klein- en achterkleinkinderen er zijn geboren en hoeveel van hen zijn overleden.
  • Stuur ook een foto van het jubilerende echtpaar, bij voorkeur een oude trouwfoto. Voor de eisen rond foto’s kijkt u bij ‘fotobeleid’.

  Onderscheidingen

  • De redactie plaatst diverse soorten onderscheidingen. Er moet echter wel enig gewicht aan de onderscheiding zitten. Daarom gaat de voorkeur uit naar Koninklijke onderscheidingen en Carnegie-helden. Ook plaatselijke onderscheidingen zoals gemeentelijke legpenningen worden vermeld.
  • Onderscheidingen voor predikanten komen op de kerkpagina. Dat geldt ook voor ambtsdragers die 50 jaar of meer in het ambt zijn. De redactie Lezersplein stuurt deze berichten door naar de redactie Kerk. Krijgt een ambtsdrager een onderscheiding voor minder dan 50 jaar ambtsbediening, dan overleggen de redacties Kerk en Lezersplein over de locatie waar het bericht wordt geplaatst. Onderscheidingen voor andere kerkelijke functies komen normaalgesproken op Lezersplein.
  • Stel de redactie zo mogelijk een tot twee weken voor het uitreiken van de onderscheiding op de hoogte. Geheimhouding is gegarandeerd tot het moment van uitreiking, tenzij de gedecoreerde al op de hoogte is. Dat laatste geldt vaak voor Carnegie-helden.
  • Stuur nooit een mail vanaf een adres dat de gedecoreerde kan inzien. Als de redactie een vraag heeft, gebeurt dat vaak per mail. Al meerdere keren is gebeurd dat de gedecoreerde de mail las en het verrassingseffect weg was.
  • Geef duidelijk aan of de gedecoreerde een interview wil. Een interview is niet gegarandeerd, maar de redactie weet op deze manier wie er eventueel kan worden benaderd. De gedecoreerde wordt pas na het uitreiken van de onderscheiding geïnterviewd. Als er geen geheimhouding nodig is, kan de gedecoreerde ook eerder worden benaderd.
  • De redactie heeft van de gedecoreerde de volgende gegevens nodig: achternaam en voornaam of voorletters, leeftijd, woonplaats, reden waarvoor de onderscheiding wordt uitgereikt, datum en locatie van onderscheiding, naam en functie van degene die de onderscheiding uitreikt. Soms is het handig om de aanbevelingsbrief van de gemeente (met daarin de activiteiten waarvoor de onderscheiding wordt uitgereikt) mee te sturen.
  • Bij de naam mogen tussenvoegsels niet worden afgekort. ‘V.d.’ moet dus zijn: ‘van de’, ‘van den’ of ‘van der’.
  • Geef duidelijk de naam van de onderscheiding aan. Bijvoorbeeld: lid (of ridder) in de Orde van Oranje-Nassau, Legpenning in zilver van de gemeente Aadorp.
  • Soms wordt er een foto geplaatst. Kijk voor de voorwaarden bij ‘fotobeleid’.

  100-jarigen

  • Mensen die 100 jaar worden, komen in de rubriek Gedenkwaardig of de rubriek En Verder.
  • Plaatsing is altijd na de verjaardag, tenzij de verjaardag precies valt op een dag dat Lezersplein verschijnt.
  • De redactie heeft de volgende gegevens nodig: naam, geboortedatum en woonplaats. Eventuele andere gegevens: geboorteplaats, eerdere woonplaatsen, beroep van de eeuweling en van eventuele echtgeno(o)t(e), eventueel overlijdensjaar van echtgeno(o)t(e) nevenfuncties, aantal kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
  • Bij de naam mogen tussenvoegsels niet worden afgekort. ‘V.d.’ moet dus zijn: ‘van de’, ‘van den’ of ‘van der’.
  • Een bericht mag maximaal 70 tot 85 woorden bevatten. Iets korter is ook goed. Wanneer u geen foto wenst, is 100 tot 130 woorden het maximum.
  • Er kan, indien gewenst, een foto worden geplaatst. Kijk voor de voorwaarden bij ‘fotobeleid’.

  Acties

  • In de rubriek Actief komen de opbrengsten van acties voor goede doelen. Er worden alleen acties geplaatst die zijn gevoerd door particulieren, verenigingen of scholen uit de achterban van het Reformatorisch Dagblad of die zijn gehouden ten bate van goede doelen die lezers van het Reformatorisch Dagblad als hun doelgroep zien.
  • De redactie plaatst geen sponsoring door bedrijven van een goed doel. Ook activiteiten van kerken en verenigingen ten bate van de eigen kas komen niet in de rubriek.
  • Collectes worden niet geplaatst. Het moet om een actie gaan.
  • Plaatsing van een bericht gebeurt altijd nadat de opbrengst van de actie bekend is geworden.
  • Aankondigingen van landelijke acties die worden gecoördineerd door het hoofdkantoor van een organisatie, worden in principe wel geplaatst. De redactie beslist welke acties aan de criteria voldoen.
  • De redactie plaatst alleen een bericht met feitelijke gegevens.
  • Soms geeft de redactie extra aandacht aan een actie door een initiatiefnemer te interviewen. De beslissing wie wordt uitgekozen, ligt bij de redactie.
  • De redactie heeft de volgende gegevens nodig: wie de actie hebben gevoerd, een enigszins uitgebreide omschrijving van de actie, de plaats van de actie, de woonplaats van degene die de actie voerde (of de vestigingsplaats van de school of vereniging), de periode van de actie en de opbrengst.
  • Eventueel een foto van de overhandiging van het bedrag of het bijeen gespaarde voorwerp of van een leuk moment van de actie (bijvoorbeeld de deelnemers aan een lessenmarathon of sponsortocht). Wanneer u geen foto in de krant wilt, hoeft u die niet te zenden. De redactie kiest zelf welke foto wel of niet in de krant komt.
  • De redactie houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een bericht te weigeren. Wegens ruimtegebrek kan de redactie berichten inkorten. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. De redactie plaatst zo veel mogelijk berichten. Wanneer er te veel zijn, kan het zijn dat een bericht een week later wordt geplaatst.
  • De lengte van een bericht varieert van 75 tot 150 woorden.
  • Een bericht moet uiterlijk woensdag voorafgaande aan de plaatsing binnen zijn.
  • Stuur altijd de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon mee.
  • De redactie houdt zich altijd het recht voor om uitzonderingen te maken. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Voorwaarden voor foto’s vindt u bij ‘fotobeleid’.

  Scholen, stichtingen en instellingen

  • Jubilea van scholen, stichtingen en (zorg)instellingen uit de achterban van het Reformatorisch Dagblad worden afzonderlijk beoordeeld.
  • Jubilea van 5, 10, 20, 30, 35 of 45 jaar komen niet snel in aanmerking voor plaatsing; die van 25, 50, 75 en 100 jaar komen wel in de krant. Bij 12,5 en 40 jaar wordt gekeken naar de specifieke situatie. De redactie maakt soms uitzonderingen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
  • De redactie bepaalt zelf hoe groot een bericht wordt geplaatst en of er een foto bij komt. Ook de pagina waarop het jubileum wordt vermeld (Lezersplein, Binnenlandpagina of Regiopagina) is een beslissing van de redactie.
  • Voor scholen in het voortgezet onderwijs en voor (zorg)instellingen gelden andere criteria dan voor basisscholen. De laatste bestaan vaak langer. Een 25-jarig jubileum van een school in het voortgezet onderwijs of een (zorg)instelling zal derhalve vaak meer aandacht krijgen dan eenzelfde jubileum in het basisonderwijs.
  • Stuur bij voorkeur enkele weken voor het jubileum een mail naar de redactie. De redactie heeft dan voldoende tijd om een juiste inschatting te maken.
  • Plaatsing van een bericht is altijd kort voor of na het jubileum.
  • Bij jubilea van medewerkers of directieleden van een school, stichting of (zorg)instelling beoordeelt de redactie afzonderlijk of er een bericht wordt geplaatst. De richtlijn is dat er een vermelding komt als iemand 40 jaar aaneengesloten bij dezelfde werkgever heeft gewerkt. De redactie maakt zelf de keuze of er een klein bericht, dan wel een interview wordt geplaatst.
  • De nieuwbouw of verbouw van het pand van een school, stichting of (zorg)instelling kan in principe enkele keren leiden tot berichtgeving. Om iedereen een plaats te gunnen, is het streven om maximaal twee keer over een nieuw- of verbouw te publiceren. Normaalgesproken plaatst de redactie een bericht rondom de officiële opening. Andere momenten zijn: het bouwbesluit, de eerste paal of de eerste steen.
  • Het is van belang dat u enkele weken voor een bepaalde gebeurtenis een mail stuurt naar de redactie.
  • Omdat een officiële gebeurtenis meestal is gekoppeld aan een vaste datum, kan het gebeuren dat een bericht vanwege de actualiteit niet op Lezersplein, maar op een andere pagina wordt geplaatst.
  • Wees in mails naar de redactie zo helder en volledig mogelijk. Om welke instelling gaat het, wat is de grootte, wat is het werkgebied.
  • Vermeld altijd de gegevens van de persoon die de contacten met pers onderhoudt.
  • De redactie heeft bij verbouwingen / nieuwbouw het recht om eventueel het bericht door te sturen naar de advertentieafdeling. Deze afdeling kan overwegen om contact op te nemen voor bijvoorbeeld een felicitatiepagina over de nieuwbouw.
  • In alle gevallen gelden voor foto’s de richtlijnen zoals die staan vermeld onder ‘fotobeleid’.

  Bedrijfsnieuws

  • Nieuws over bedrijven komt in de rubriek En Verder. In de rubriek is ruimte voor:
  • Jubilea van bedrijven (12,5, 25, 40, 50, 75, 100 jaar);
  • Persoonlijke jubilea (40 jaar werkzaam bij hetzelfde commerciële bedrijf);
  • Substantiële verbouw bij bedrijf, waar een opening op volgt;
  • Nieuwbouw;
  • Prijzen met regionale of landelijke uitstraling;
  • Startende ondernemers (in een bedrijfspand);
  • Bedrijfsovernames;
  • In het algemeen geldt dat de bedrijven aantoonbare affiniteit moeten hebben met de lezerskring van het Reformatorisch Dagblad. Deze beoordeling ligt, evenals de beoordeling van de criteria, in handen van de redactie.
  • Relatief kleine gebeurtenissen, zoals de opening van een webshop, worden niet vermeld.
  • De redactie heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen een bericht te weigeren.
  • Stuur (indien mogelijk) twee of drie weken voor een officiële gebeurtenis een e-mail naar de redactie. In deze e-mail staan minimaal de volgende gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsplaats, branche, aantal werknemers , een beknopte weergave van de historie van het bedrijf en de bedrijfsvorm (geef ook aan of het een familiebedrijf betreft). In het geval van een persoonlijk jubileum bovendien: naam, leeftijd en beroep van de betreffende persoon, evenals zijn eerdere functies binnen deze organisatie.
  • De lengte van het bericht zal variëren van 50 tot 75 woorden. Stuur in elk geval voldoende gegevens. De redactie bepaalt welke gegevens er worden geplaatst.
  • Stuur altijd gegevens van de contactpersoon.
  • Vermeld altijd de website van het bedrijf. De website komt niet in de krant, maar kan de redactie extra informatie verschaffen.
  • Voor de criteria rond de plaatsing van een foto kijkt u bij ‘fotobeleid’.

  Overig

  • Scholieren die prijzen winnen, komen wisselend op een jongerenpagina of op Lezersplein. Mails hierover kunnen naar de Redactie Jongeren of Lezersplein. Stuur geen mails naar beide redacties tegelijk. De redacties stemmen plaatsing onderling af. Plaatsing is overigens niet zeker. De redactie heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen een bericht te weigeren.
  • Het 25-jarig jubileum van een kerkorganist krijgt in principe een korte vermelding. Een jubileum van 40, 50 of 60 jaar kan eventueel leiden tot een groter artikel. De redactie beoordeelt elke situatie afzonderlijk en bepaalt zelf of het artikel op Lezersplein of een muziekpagina verschijnt. Stuur enkele weken voor het jubileum een mail met gegevens als: naam, plaats waar de jubilaris organist is, datum van jubileum(viering). Stuur ook de gegevens van de contactpersoon.
  • Jubilea van koren komen in principe op Lezersplein. Het moet dan wel gaan om officiële jubilea, niet om een lustrummoment.
  • Ambtsdragers komen normaalgesproken op de kerkpagina. Soms worden ze vermeld op Lezersplein. Jubilea van bijvoorbeeld kosters komen in principe altijd op Lezersplein.

  Vragen

  Opmerkingen en suggesties voor verbeteringen zijn welkom via lezersplein@rd.nl