De zee en de winden werden bestraft; de discipelen niet

beeld RD
3

Christus redt Zijn kerk in en uit de zwaarste stormen, opdat Zijn kinderen tegen alle waaromvragen in leren te vertrouwen. Dit zei ds. A. A. Egas zaterdagavond in de christelijke gereformeerde Sionskerk in Damwoude, op de eerste van vijf avonden ”Mediterend naar de zondag”.

Het zaterdagavondprogramma is een gezamenlijk initiatief van vijf predikanten in de Friese Wouden, uit verschillende kerkverbanden met instemming van kerkenraden. Het gaat om ds. K. H. Bogerd (hervormde gemeente Wouterswoude), ds. Egas (Sionskerk Damwoude), ds. G. J. Capellen (christelijke gereformeerde Andreasgemeente Damwoude), ds. H. de Greef (hersteld hervormde gemeente Wouterswoude) en ds. J. A. Mol (hervormde gemeente Driezum). Vorig jaar nam ds. Egas het initiatief voor ”Mediterend naar de zondag” vanuit een „verlangen naar het zoeken van eenheid.”

Dit jaar is het thema van de avonden ”Wonderen van de Heiland”. Om de beurt leiden de predikanten ‘over hun kerkmuur’ een avond in het kerkgebouw van de gemeente van een ander kerkverband. Het was de bedoeling dat ds. Bogerd de eerste avond in de christelijke gereformeerde Sionskerk zou spreken over ”Jezus stilt de storm”. Omdat de predikant van de hervormde gemeente te Wouterswoude zich vanwege ondergane operaties echter nog te zwak voelde om voor te gaan, werd hij vervangen door ds. Egas.

Geloofsworstelingen

In zijn overdenking naar aanleiding van de passage uit het slot van Markus 4 over het stillen van de storm door Jezus stelde ds. Egas dat Jezus de discipelen Zelf in de storm leidde om hen te beproeven en hen eruit te helpen en te verlossen. Zijn doel was dat Zijn volgelingen zouden leren dat Hij macht heeft over de wind en golven en Zijn kerk nooit loslaat in de zwaarste tijden van beproevingen. Terwijl Jezus rustig sliep, dachten de discipelen dat zij vergingen.

De waaromvragen en verwijten die bij de discipelen opkwamen, werden toch omgezet in geloofsworstelingen, aldus ds. Egas, „omdat zij wisten dat Jezus meer was dan de timmermanszoon uit Nazareth, maar als de Zoon van God uit de grootste nood verlossen kon. De storm kon Jezus niet wakker maken, maar de nood van Zijn kinderen doet Hem wel uit Zijn slaap ontwaken.”

Ontzag

De predikant uit Damwoude noemde het opmerkelijk dat op het machtswoord van Jezus de golven in een ogenblik gestild werden en de zee onmiddellijk kalm en vlak werd. „De zee en de wind werden wel bestraft, maar Zijn discipelen niet. In plaats van bestraffing stelt de Heiland een liefelijke maar wel indringende vraag: „Hebben jullie dan geen geloof en geen vertrouwen?” Uiteindelijk leidt het bij de discipelen toch tot de vraag „Wie is Deze aan Wie de wind en de golven gehoorzaam zijn?”” Dan blijft niet anders over dan het diepe ontzag voor de Heere, zo besloot ds. Egas zijn overdenking.