Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Geen zekerheid in het geloof

  Ik kwam het volgende op een internetsite tegen en ik vraag me af of het juist is: Het hele calvinistische geloofssysteem heeft ertoe geleid dat mensen geen zekerheid in het geloof hebben. Zij zeggen dat God voor de schepping bepaald heeft wie er behouden zou zijn en wie niet. Dit is echter totaal on-Bijbels, want het is juist de wil van God dat alle mensen behouden worden.

  Wat is het moeilijk om te buigen onder God. Ja, het is totaal onmogelijk, tenzij Gods Geest ons leert buigen. Wat is het moeilijk om te erkennen dat God met alle mensen mag doen wat Hij wil (Ps. 135:6, Dan. 4:35). Daar komen we tegen in opstand. Echter, dan lezen we in de Bijbel: „Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt?” (Rom. 9:20).

  Heeft God voor de schepping bepaald wie zalig worden en wie niet? Ja. Lees Romeinen 9 eens rustig door, met de kanttekeningen. Ik geef toe dat er vragen opkomen die je te machtig zijn. Als Paulus schrijft over ”vaten des toorns, tot het verderf toebereid” is dat voor ons verstand niet te verteren. Maar de apostel schreef wel door Gods Geest geleid. Het is iets aangrijpends wat Petrus schrijft: „Dengenen namelijk die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn” (1 Petrus 2:8). Het staat wel zwart op wit in het Gods Woord.

  Hoe moeten we omgaan met Gods verkiezing en verwerping? Verzet je met alles wat in je is tegen de gedachte dat God de oorzaak van de zonde zou zijn. Hij is volmaakt heilig. De gehele schuld ligt bij ons, mensen. Vraag de Heere of Hij je schuld wil ontdekken, dan krijg je daar zo veel werk mee dat je God niet meer durft verdenken van onrecht. Smeek of je schuld zo mag wegen dat je een Borg nodig krijgt. Christus kwam immers op deze aarde om vijanden met God te verzoenen. Wat een wonder is dat.

  De internetsite heeft je in verwarring gebracht. Ik wil je een tip geven. Trek je niet te veel aan van zulke sites. Ik heb hem gelezen. De man achter de site zal het voor zijn gevoel wel goed bedoelen, maar hij staat nogal hoog met zichzelf. Je moet heel wat zelfvertrouwen hebben om op grond van persoonlijke Bijbelstudie, los van welke kerk dan ook, in een paar pennenstreken Calvijn onderuit te halen. En als je dan op zondagmorgen, tijdens de kerkdiensten, een huiskring opstart, dan ben je wel erg ingenomen met jezelf. Houd liever vast aan Gods Woord en onze belijdenisgeschriften.

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook vraag over relatie, geloof of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (19)

  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

  Ik ben het helemaal met Ds. de Heer eens!!

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  schooltas
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:1716

  Denk dat je zelf eerst moet buigen voor De Heere..die geeft antwoord op al je vragen ook duurt paar jaar, dat geduldt hebben we niet dat moet je van  De Heere vragen..geef mij nederig hart.internetsite over geloof zijn vaak los zand.. deBijbel is kompas op al je vragen en Bidden en kerkgaan.ook in de week  Dominee "s staan in de weeek ook klaar voor onze ziel .

  Dus succes ,

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 29 september 2008 - 11:06

  Ik ben het helemaal met Ds. de Heer eens!!


  Ik ook

  Alpha
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  Als ik het goed begrijp heeft God voor de schepping al bepaald wie er behouden zullen zijn en wie niet. Als ik zo gesmeekt heb om een Borg, een Middelaar, omdat ik weet dat ik voor God niet kan bestaan, mag ik dan wel zeker zijn van mijn behoud, mag ik dan weten dat Jezus Christus ook voor mij aan het kruis mijn straf gedragen heeft? Of moet ik dan altijd in onzekerheid leven?

  Sweelinck
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:0

  Lieve vrienden, zouden we aan het onderstaande (de woorden van de Heiland) niet genoeg hebben?

  Gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.

  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;

  Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

  Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;

  En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

  Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;

  En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

  Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

  Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig.

  Er is een ander, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is.

  Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven.

  Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden.

  Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.

  Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.

  En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.

  En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.

  Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

  En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

   

  LoveJesus
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:25

   

  Alpha
  bezorger schreef op maandag 29 september 2008 - 19:03

  Als ik het goed begrijp heeft God voor de schepping al bepaald wie er behouden zullen zijn en wie niet. Als ik zo gesmeekt heb om een Borg, een Middelaar, omdat ik weet dat ik voor God niet kan bestaan, mag ik dan wel zeker zijn van mijn behoud, mag ik dan weten dat Jezus Christus ook voor mij aan het kruis mijn straf gedragen heeft? Of moet ik dan altijd in onzekerheid leven?


   

  Beste Alpha,

  De verkiezing.. oke het is waar, maar wat hebben wij als mensen aan die wetenschap?? Helemaal niets!!

  Je moet je niet drukmaken of je wel of niet door God verkozen ben. Zoek HEM!! Dat is veel belangrijker.

  God heeft voor de zonde van de wereld geleden aan het kruis, hij wil jou juist vergeven, als je het maar gelooft en als je berouw hebt!

  Hij wil jouw Vader zijn! Zoek Hem en je zult Hem zeker vinden. Vraag God of Hij in je leven wil komen, en Hij zal komen! En Geloof in Hem, wees gehoorzaam. Eet niet van 2 walletjes, de wereld en van God, want dat gaat niet en wil God zeker niet!

  God zegene jou!

  Liefs..

  ikkkuh
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:142

   

  Sweelinck
  schreef op maandag 29 september 2008 - 19:07

  Lieve vrienden, zouden we aan het onderstaande (de woorden van de Heiland) niet genoeg hebben?

  Gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.

  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;

  Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

  Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;

  En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

  Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;

  En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

  Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

  Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig.

  Er is een ander, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is.

  Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven.

  Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden.

  Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.

  Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.

  En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.

  En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.

  Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

  En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

   


   

  zo, das duidelijk

  iK-HeB-MijN-ZWeMDiPLoMa-MaaR-ToCH-VeRDRiNK-iK-iN-JouN-oGeN
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:1570

   

  Sweelinck
  schreef op maandag 29 september 2008 - 19:07

  Lieve vrienden, zouden we aan het onderstaande (de woorden van de Heiland) niet genoeg hebben?

  Gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.

  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;

  Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

  Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;

  En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

  Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;

  En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

  Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

  Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig.

  Er is een ander, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is.

  Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven.

  Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden.

  Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.

  Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.

  En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.

  En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.

  Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

  En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

   

  wordt juh dominee!!
   

  maar ik fint het heel mooj!!

  ik hep het helemaal glse

   D0€ M@@® G€W00N D@$ @L G€K G€N0€G!!!
  Christen
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Jezus Christus is de gave van God voor de gehele mensheid, Hij heeft de kruisdood ondergaan(de straf), die ons de vrede bezorgt. Een ieder, zonder uitzondering, die in Hem gelooft(zich overgeeft en toevertrouwt aan Hem, is behouden en heeft eeuwig leven. De gehele mensheid is door God uitverkoren. Maar een ieder, die niet gelooft(Jezus in ongeloof afwijst), die blijft onder de toorn van God, zolang hij of zij zich niet bekeert of wil bekeren. God is geen Robot, maar een liefhebbende Vader, een vertederend Vuur voor Zijn kinderen, maar uiteindelijk een verterend vuur voor degenen, die niet willen, dat Jezus Koning over hen wil zijn. m.a.w. die nu niet buigt voor Jezus, zal onder de uiteindelijke toorn van God eeuwig gebogen worden en verenigd worden met de grote Tegenstander van God, Satan!
  Music68
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2078

  Ik ben het niet eens met deze dominee.

   

  Wat ik nog erger vind is dat de autoriteit van deze man nogal hoog wordt gehouden, waardoor reacties niet worden geplaatst, terwijl die niet beledigend waren.

   

  Waarom? Als ik vragen mag?

   

  Als je via internet antwoord geeft op deze vraag, dan moet je ook dit soort dingen kunnen verwachten.

   

  Wie kaatst moet de bal verwachten en dat geldt voor iedereen. Deze dominee kan ook weer reageren door te quoten.

   YORD: WE HEBBEN GEEN IDEE WAAR JE HET OVER HEBT. TOT NU TOE ZIJN ALLE REACTIES OP DIT STUK GEWOON GEPLAATST. HEB JE EEN CONCRETE VRAAG, MAIL DAN EVEN NAAR YORD@REFDAG.NL. DAN KUNNEN WE ZIEN WAT ER IS MISGEGAAN.

  Music68
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2078

   

  Music68
  correspondent schreef op dinsdag 30 september 2008 - 11:22

  Ik ben het niet eens met deze dominee.

   

  Wat ik nog erger vind is dat de autoriteit van deze man nogal hoog wordt gehouden, waardoor reacties niet worden geplaatst, terwijl die niet beledigend waren.

   

  Waarom? Als ik vragen mag?

   

  Als je via internet antwoord geeft op deze vraag, dan moet je ook dit soort dingen kunnen verwachten.

   

  Wie kaatst moet de bal verwachten en dat geldt voor iedereen. Deze dominee kan ook weer reageren door te quoten.

   YORD: WE HEBBEN GEEN IDEE WAAR JE HET OVER HEBT. TOT NU TOE ZIJN ALLE REACTIES OP DIT STUK GEWOON GEPLAATST. HEB JE EEN CONCRETE VRAAG, MAIL DAN EVEN NAAR YORD@REFDAG.NL. DAN KUNNEN WE ZIEN WAT ER IS MISGEGAAN.

  Ik heb gister een reactie gestuurd waarbij ik deze man een aantal keren heb geciteerd.

  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

   

  Christen
  bezorger schreef op dinsdag 30 september 2008 - 09:15

  Jezus Christus is de gave van God voor de gehele mensheid, Hij heeft de kruisdood ondergaan(de straf), die ons de vrede bezorgt. Een ieder, zonder uitzondering, die in Hem gelooft(zich overgeeft en toevertrouwt aan Hem, is behouden en heeft eeuwig leven. De gehele mensheid is door God uitverkoren. Maar een ieder, die niet gelooft(Jezus in ongeloof afwijst), die blijft onder de toorn van God, zolang hij of zij zich niet bekeert of wil bekeren. God is geen Robot, maar een liefhebbende Vader, een vertederend Vuur voor Zijn kinderen, maar uiteindelijk een verterend vuur voor degenen, die niet willen, dat Jezus Koning over hen wil zijn. m.a.w. die nu niet buigt voor Jezus, zal onder de uiteindelijke toorn van God eeuwig gebogen worden en verenigd worden met de grote Tegenstander van God, Satan!


   

  De kruisdood is niet voor iedereen!! dat is alleen voor de uitverkorenen!! het is genoeg voor iedereen!! mar het is niet voor iedereen!!! van eeuwigheid lig vast wie er bekeert wordt en wie niet!! dat betekend nie dat je de eis naast je neer moet legge dat je je moet bekeren!!

  mar een oprechte bekering is waar de mens op het diepst vernedert wordt en God op het hoogst verhoogd!! en dat wordt Hij niet als de mens kan meewerken!

   

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  jaccofienelienepien
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:27

   

  Sweelinck
  schreef op maandag 29 september 2008 - 19:07

  Lieve vrienden, zouden we aan het onderstaande (de woorden van de Heiland) niet genoeg hebben?

  Gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.

  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;

  Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

  Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;

  En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

  Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;

  En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

  Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

  Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig.

  Er is een ander, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is.

  Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven.

  Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden.

  Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.

  Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.

  En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.

  En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.

  Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

  En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

   


  kun je er geen samenvatting van maken???

  dat leest wat makkelijker

  maar ut is wel goed van je dat je zo reageert!

   

   jho
  Christen
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Jezus is een Verzoening voor onze(mijn0 zonden en voor de zonden van de gehele wereld(1e Johannesbrief hfdstuk 2 vers 2 Jezus spreekt ook over aannemen en verwerpen in het Evangelie. dus voor iedereen geldt; Wat doe ik met Jezus? verwerpen of aannemen? Als je Hem aanneemt(ontvangt) ga je op de school van de Heilige Geest verstaan, wat en hoe Zijn Woord(en) bedoeld zijn47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Johannes 12: 48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage. De moordenaars aan het kruis zijn goede voorbeelden, de ene verwerpt Christus en blijft lasteren, de andere bekeert zich en wordt behouden in Christus!
  Christen
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Die God bestaat niet, Die van te voren als een Robot zegt: jij bent verkoren en jij niet. Waarom is Christus dan gestorven? Alles was en is toch al beslist? ik ben een kind van God doordat ik wederom geboren ben en Zijn Roepstem gehoorzaam ben en een ieder die Zijn Stem hoort(gehoorzaamt)zal zalig worden en dan ben je rijk! Als het zo zou zijn, dat het al vast zou staan, dan behoeft God niet meer te veroordelen, want Hij doet alles wat Hij wil, wat een liefdeloze nonsens
  1  2  »