Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Bekering

  Ik lees vaak dat je God moet vragen om bekering. Maar nu lees ik in de Bijbel dat God zegt: Bekeert u… Is het niet zo dat als God zegt: Bekeert u, dat Hij direct (door genade) de kracht geeft om je zonden te belijden en een kind van Hem te mogen worden?

  Ik kan me je gedachte wel voorstellen. Vele malen lees je de oproep in de Bijbel: Bekeert u. Wat betekent zo’n oproep als ik me niet bekeren kan? Ik zeg tot een dove toch ook niet: Luister eens goed! Als we ons niet kunnen bekeren, waarom zegt de Heere dan: Bekeert u? Als God nu direct kracht geeft voor de bekering, ja, dan kun je begrijpen dat God zegt: Bekeert u.

  Maar is het zo belangrijk of ik je gedachte kan begrijpen? De vraag is: Staat het in de Bijbel? Ik heb het er niet in gelezen. Wat staat daar wel? God heeft ons geschapen om Hem lief te hebben, te dienen en te prijzen. Het is onze eigen schuld dat we daar niets van terechtbrengen. Wij hebben God in het paradijs verlaten. Daar stapt de Heere niet overheen. God zal, met eerbied gesproken, nooit vergeten hoe Hij ons heeft geschapen. Zo eist Hij ons terug.

  Hij ziet dat wij op de verkeerde weg wandelen; God ziet zelfs dat we niet eens berouw hebben over onze zonden. En toch roept Hij: Bekeert u; ga toch niet langer door op je zondige weg. Sta eens stil en denk erover na hoeveel onrecht je God aandoet. Heb er berouw over, breek met de zonde, vlucht tot de Heere en smeek Hem om genade.

  Kan ik me bekeren? Wil ik het eigenlijk wel? Ik hoop dat je eerlijk belijdt: diep in mijn hart voel ik dat ik het niet eens wil. Mijn verdorven hart wil liever vasthouden aan de zonde, mijn trotse hart wil niet buigen (Gen. 6:5). Velen vinden dat ze behoorlijk goed hun best doen en… hebben de bekering niet nodig (Luk. 15:7).

  God roept iedereen tot bekering. Maar God geeft niet iedereen de genade om zich te bekeren (Matth. 13:11, 2 Thess. 3:2b). Dat moeten we eerlijk zeggen. Lees de Dordtse Leerregels maar (hoofdstuk III/IV, artikel 9-10 en het slot van artikel 14). Word er niet boos om. Het is zo’n wonder dat God nog mensen bekeert. Ook jij, met je zondige hart, kunt bekeerd worden. Om de Heere Jezus wil. Roep veel met Jeremía: Heere, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn (Klaagl. 5:21). Dat is een Bijbels gebed.

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (16)

  MaaikeV
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:81

  In de Bijbel staat: Zovelen als Hem aangenomen hebben heeft Hij MACHT gegeven om kinderen van God te worden..
  mii
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:19

  Ik begrijp deze vraag heel goed. Ik had daar ook moeite mee. Maar het is een geschenk Gods. Wij kunnen onszelf niet bekeren. Daarvoor moeten wij uitverkoren zijn. Een heel mooi, begrijpelijk, antwoord.
  PieterStad
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:36

  Wat ontzettend arm en triest dat de Heere Jezus pas in de derde regel van onderen ter sprake komt in een antwoord op zo'n levensbelangrijke vraag! God zegt: wie de Naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden! In Jezus Christus is er redding, bekering is je omkeren van je weg zonder Hem en de toevlucht nemen tot Hem! Doe dat en gij zult leven!
  itsmy
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  @pieter stad Pieter, Ik lees in de Bijbel dat God een DRIE-EENHEID is!! Dan hoeft het niet triest te zijn als het in de derde regel van onderen gaat over de Heere Jezus?! En als je de vraag goed leest zie je dat het antwoord niet vooral over de Heere Jezus had hoeven gaan. Het is helemaal niet triest! Het gaat erover hoe slecht een mens is en dat je niks verdient. Dan zijn we bij het punt ellende en nog niet bij de verlossing...(-ellende, verlossing en dankbaarheid. zie catechismus)
  JonathanFloor
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:7

  mii: Wij kunnen onszelf niet bekeren. Daarvoor moeten wij uitverkoren zijn. ??? -als je uitverkoren ben kun je je dus wel bekeren? -je moet dus eerst weten dat je uitverkoren bent voordat je gehoor moet geven aan de oproep tot bekering? Als je je hebt bekeerd, Hem hebt aangenomen (zie reactie MaaikeV) dan weet je pas dat je een kind van God ben en dus uitverkoren.
  itsmy
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  @JonathanFloor Nee! Niemand weet of hij/zij uitverkoren is of niet. En dat ik maar goed ook want je zou niet meer kunnen leven als je wist niet uitverkoren te zijn. Niemand! kan zichzelf bekeren. En toch zegt God,Bekeert u! Omdat wij dat wel hebben gekund in het paradijs. Maar we hebben er zelf voor gezorgt dat we het nu niet meer kunnen. We hebben er zelf voor gekozen! Maar nu heeft God ons nog genade geschonken. Dat wij nu nog leven is een wonder van God! Je moet altijd gehoor geven aan Gods oproep! Hoe moeilijk het ook is. Elk gebed hoort Hij! Ik weet dat het heel moeiljk is om te bidden. Maar probeer het toch maar. Want God eist het van je. Maar God kan jij zelf niet aannemen! Als jij wat aan je zaligheid toe moet doen ben je voor eeuwig verloren. Het is Gods vrijmacht om de 1 wel te bekeren en de ander niet. Maar je kan niet zelf God aannemen. Ook kan je niet zelf geloven, omdat de mens van nature God haat. En in iemand die je haat geloof je niet vrijwillig. z.o.z.
  PieterStad
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:36

  @ itsmy Wij maken van Gods genadewerk een systeem. De driedeling in de catechismus is geen volgorde van genade, het is een wisselwerking tussen die drie zaken en daarin raak je nooit uitgeleerd. Je moet weten waarvan je verlost wordt, maar het brengt je wel aan de voeten van Christus, in Hem wil God ons uit de ellende halen en daardoor is er voor de grootste zondaar redding mogelijk. Hoe meer die glorie van de drie-enige God schittert, hoe groter jouw ellende wordt. Als bij een antwoord over de vraag naar Gods werk in een mens Jezus Christus dan zo sumier ter sprake komt lijkt me dat wel degelijk arm. Ds. De Heer had als afgezant van de drie-enige God deze vraagsteller op Hem moeten wijzen als enige toevlucht. Lees maar eens waarmee, of beter: met wie, de catechismus begint: precies: Jezus Christus. Zijn eigendom te zijn is onze enige Troost in leven en sterven. Vlucht daarom naar Hem, ook als je zelf niet ziet dat je zondig bent. Hij wil ook dat uit genade leren!
  muisjuh
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:129

  Hoi itsmy, "Het gaat erover hoe slecht een mens is en dat je niks verdient." Huh???? Daar gaat het niet alleen over, hoor!! De HEERE Jezus moet aan bod komen, en dan niet eventjes op het eind, ofzo, nee: dat moet de lopende lijn zijn!!!
  Bolleboos
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:11

  Jonathan, NIEMAND kan zichzelf bekeren! Als God je heeft uitverkoren dan wordt je door Hem bekeert. Wij kunnen er alleen maar om vragen. En waarom zou je eerst moeten weten of je uitverkoren bent en dan pas te bidden om bekering? Daar moet je altijd om bidden!
  PieterStad
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:36

  Itsmy, zou je asjeblieft met bijbelteksten (in hun context) willen komen die jouw excuses om niet tot Jezus te vluchten ondersteunen? Het is zeker zo dat we van nature bij God vandaan lopen, maar is God niet zelf naar ons gekomen toen Hij ons via Zijn Woord wees op de enige weg tot behoud? Dan mag een dogma als de uitverkiezing zeker geen excuus vormen om gehoor te geven aan de bijbelse en berijmde psalmregel "Zo gij Zijn stem dan HEDEN hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden". Zeg dan niet: ik kan mezelf niet laten leiden, God moet het doen. God heeft het al gedaan: in Christus Jezus, vlucht tot Hem. Belijdt je zonde en je zondige bestaan, leg je leven voor Hem neer en Hij zal je niet afwijzen! Dat is geloven itsmy!
  Haaitje3
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:54

  @ PieterStad: kBen het van harte met je eens! Er wordt compleet om de vraag heengedraaid!! Alsof het komen tot Christus onmogelijk is!!! Ik word hier zó verdrietig van!
  star
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:26

  Ook eens met Pieter Stad. Ik vind het ook verdrietig dat er zó weinig op de Heere Jezus wordt gewezen. Hij is tenslotte de enige mogelijkheid tot zaligheid. Dat blijft in het antwoord onderbelicht. Wat moeten wij anders doen met onze zonden, dan ze aan de voeten van de Heere Jezus neerleggen? En nee, we kunnen onszelf van uit onszelf niet een nieuw leven geven, Goddank is dat niet ons eigen werk! Maar God wíl het iedereen geven, Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Jezus zegt het Zelf: wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen! En leven wij dan nog onbekeerd door? Dat recht hebben we niet eens!! hoe denken jullie hierover?

  Haaitje3
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:54

  @ Star:

  Ik ben het helemaal met je eens! We moeten niet blijven hangen met het in onszelf zoeken naar zonden zodat we eingelijk 'goed' genoeg zijn om tot Christus te komen! Want dat zie ik vaak gebeuren! Het is zoals jij (en ik al eerder) gezegd hebben!! God alleen!!

  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  Een bekend verhaaltje, maar ff om te illustreren hoe sommigen hier denken:

  Een man ligt in het water en verdrinkt bijna. Een schip komt langs en vraagt of ze 'm moeten helpen, maar de man zegt: God helpt me wel. Een tweede schip komt langs en die vraagt hetzelfde, maar de man zegt weer: God helpt me wel. Uiteindelijk verdrinkt de man en als hij in de hemel komt vraagt hij aan God: Waarom heeft U mij niet geholpen? God zegt: Ik heb twee schepen gestuurd om je te helpen sufferd!

  Hopelijk snap je de boodschap van dit verhaaltje 

  Ger_van_Buuren
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:6

  De vraagsteller heeft er, met alle respekt,  denk ik meer van begrepen dan de beantwoorder!

  Een mens van nature zoekt God niet! Dat staat vast! Maar als een mens naar de kerk gaat, of Bijbel leest, of nadenkt over het Geloof in de Heere Jezus Christus, dan is dat dus tegennatuurlijk! Dan is daar de Heilige Geest die die persoon naar Jezus toe wil drijven! Dan staat als het ware de Heilige Geest te kloppen op de deur van zijn of haar hart met de roep: Doe toch open! Dan vraagt die Heilige Geest om éénswillend te worden met de Geest te worden! En dan is er steeds weer een moment voor de mens: Wat doen we met Gods Woord! Wat doen we met de oproep van de Heilige Geest!

  Dan is er sprake van wel of niet aannemen zoals in Johannes 1:11-12

  11  Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
  12  Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

  Ik zou de vraagsteller willen toeroepen: Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden!

  Tegelijkertijd zeg ik daarbij: Je komt er dan ook achter, dat wanneer je ervoor kiest om in Jezus te gaan geloven, dat is geinitieerd door de Heilige Geest! Maar wees niet bang om zelf een besluit te nemen! God is erbij en weet ervan en verlangt ernaar van jou te horen: Mijn Redder en Verlosser is Jezus!

  Ger van Buuren

  www.bekering.nl

   

  1  2  »